Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarne ZMIANA NR 1, uchwalonego uchwałą Nr 0007.49.2013 z dnia 24 października 2013r.