Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Czarne , prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r.Nr 13, poz.123 z późn.zm) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Czarne:

1. Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1)otwarty dostęp do zawartości rejestru
2)wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora

4.Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych (7:30-15:30) akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie UMiG w Czarnem pokój nr 8.

5.Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie                                                                 


Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.  Odpisy opatrywane sądatą,pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby ,która  je sporządziła z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej , za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.


Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej  następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r.  Nr 225, poz.1635 z późn.zm) na podstawie załącznika do ustawy , od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł


Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dokonywać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem: Bank Spółdzielczy w Człuchowie o/Czarne  82 9326 0006 0040 0116 2000 0010

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 01-07-2015 11:36:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Renata Szymańska 12-04-2018 13:07:31