Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czarnem przy ul. Piaskowej (działka Nr 4/22)

Burmistrz Czarnego  o g ł a s z a  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej  położonej w Czarnem przy ul. Piaskowej, stanowiącej własność Gminy Czarne z przeznaczeniem  na zabudowę mieszkalną jednorodzinną.

Przedmiotem  przetargu jest nieruchomość gruntowa obejmująca działkę nr 4/22 o pow. 0,0892 ha  opisanej w księdze wieczystej  KW nr SL1Z/00004562/9 Sądu Rejonowego  w Człuchowie – Wydział Ksiąg Wieczystych.

 Cena wywoławcza  do  przetargu  wynosi: 31.460,00 zł.
Słownie:    trzydzieści jeden tysięcy   czterysta sześćdziesiąt   złotych  00/100.
Do wylicytowanej kwoty doliczony będzie obowiązujący  podatek VAT.
Wadium: 5.000,00 zł.
( słownie :pięć  tysięcy  złotych 00/100 .

  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części  obrębu geodezyjnego Nadziejewo ( uchwała Nr XLVIII/301/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 8 listopada 2010 r. opublikowany w Dzienniku                       Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 106, poz. 2149 z 30 sierpnia 2011 r.) nieruchomość ta określona jest jako strefa C.14.M.N- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( karta terenu nr 111).
Uzbrojenie działki obejmuje dostęp do sieci wodociągowej ,energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz  kanalizacji sanitarnej  ( sieci w pasie ulicy Piaskowej,  bez przyłączy do działki), oraz drogi  gminnej utwardzonej ( ulica Piaskowa ).
Działka położona jest  w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, stanowi nieruchomość o kształcie prostokątnym.
Według wypisu z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego w Człuchowie działka opisana jest jako zurbanizowane tereny niezabudowane o symb. Bp.
Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań.
Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r.  poz.1774  ) upłynął   dnia  30 maja 2016 r.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest   wpłacenie wadium w pieniądzu                 w terminie do dnia  27 czerwca 2016 r. ( włącznie ).  Za datę wpłacenia wadium uważa się dzień w którym kwota  wymieniona wyżej wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Czarne nr  98932600060040011620000110  B.S. Człuchów .
W tytule  wpłaty wadium  należy podać numer działki na którą następuje wpłata.

   Oryginał  dowodu wpłaty wadium przez uczestnika  przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się  1 lipca    2016 r. o godzinie 1000      w sali nr 5 Urzędu Miasta i Gminy Czarne .
  Wpłacenie wadium na działkę nr 4/22  o pow. 0,0892 ha przez  oferenta jest równoznaczne z przyjęciem warunków i  akceptacją przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie  ( nie później niż w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu).  Osoby przystępują do przetargu osobiście lub reprezentując oferentów powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo.
W przetargu mogą uczestniczyć  krajowe i zagraniczne osoby prawne jeżeli wpłacą wadium.
Uczestnicy przetargu  winni:
-legitymować   się  dowodem  osobistym,  w     przypadku   prowadzenia   działalności   
 gospodarczej posiadać wpis w do ewidencji działalności. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z wspólnego majątku lub złożenie  oświadczenia woli nabycia z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lutego 1964r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 .)
 w przypadku osoby prawnej:  
- posiadać aktualny wypis z właściwego Krajowego Rejestru Sądowego  oraz zgodę     organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości,
-posiadać dowód wpłaty wadium.
Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1380 )  zobowiązany jest w/w ustawą do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości.
  Przetarg jest ważny bez  względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 Osoba ustalona jako  nabywca zobowiązana jest  wpłacić wylicytowaną cenę nabycia nieruchomości brutto nie później niż 3 dni przed wyznaczonym  terminem  zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność . Za datę zapłaty ceny nabycia uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Czarne  .
  Koszt zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych pokrywa kupujący. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu  i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy, Burmistrz  Czarnego może odstąpić od jej zawarcia  a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 22 Urzędu  Miasta i Gminy Czarne lub telefonicznie  numer 59  8332078 wewn. 26, 530767319.
 Ogłoszenie o przetargu umieszczone będzie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie,  w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czarne  bip.czarne.pl.
           Burmistrz może  odwołać  ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów , niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z  podaniem przyczyny jego odwołania .

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 dz 422.jpg (JPG, 88KB) 2016-06-02 08:44:02 336 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 02-06-2016 08:44:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-06-2016
Ostatnia aktualizacja: 02-06-2016 08:48:31