Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej - dz. nr 2/21

Burmistrz Czarnego

 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym 0002-63 m. Czarne, stanowiącej własność Gminy Czarne z przeznaczeniem na zabudowę mieszkalną jednorodzinną.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa obejmująca działkę 2/21 o pow. 0,1608 ha, opisana w księdze wieczystej KW nr SL1Z/00014010/8 Sądu Rejonowego w Człuchowie – Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 45.900,00 zł.

Słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100

Do wylicytowanej kwoty doliczony będzie obowiązujący podatek VAT.

Wadium: 8.000,00 zł

Słownie: osiem tysięcy złotych 00/100

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo (uchwała Nr XLVIII/301/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 8 listopada 2010 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 106, poz. 2149 z 30 sierpnia 2011 r.) nieruchomość ta określona jest jako strefa C.11.M,N – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (karta terenu nr 111).

Uzbrojenie terenu: działka nie posiada dostępu do uzbrojenia terenu.

Nieruchomość przylega do drogi gminnej gruntowej stanowiącej łącznik pomiędzy ulicami Dolną i Piaskową.

Działka położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, stanowi nieruchomość o kształcie prostokątnym, płaski plac o nawierzchni gruntowej, trawiastej.

W rejestrze gruntów prowadzonym przez Starostę Człuchowskiego działka opisana jest jako grunty orne RVI.

Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań.

Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) upłynął dnia 08.06.2017 r.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 08 września 2017 r. (włącznie). Za datę wpłacenia wadium uważa się dzień, w którym kwota wymieniona wyżej wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Czarne nr 98 9326 0006 0040 1162 0000 110 B.S. Człuchów.

W tytule wpłaty wadium należy podać numer działki, na którą następuje wpłata.

Oryginał dowodu wpłaty wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 12 września 2017 r. o godzinie 900 w sali nr 5 Urzędu Miasta i Gminy Czarne

Wpłacenie wadium na działkę nr 2/21 o pow. 0,1608 ha przez oferenta jest równoznaczne z przejęciem warunków i akceptacją przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu). Osoby przystępują do przetargu osobiście lub reprezentując oferentów powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo.

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium.

Uczestnicy przetargu winni:

  • legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej posiadać wpis do ewidencji działalności. W razie uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.)

w przypadku osoby prawnej:

  • posiadać aktualny wypis z właściwego Krajowego Rejestru Sądowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości,

  • posiadać dowód wpłaty wadium.

Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ze zm.) zobowiązany jest w/w ustawą do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Osoba ustalona jako nabywca zobowiązana jest wpłacić wylicytowaną cenę nabycia nieruchomości brutto nie później niż 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność. Za datę zapłaty ceny nabycia uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Koszt zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych pokrywa kupujący. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy, Burmistrz Czarnego może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 22 Urzędu Miasta i Gminy Czarne lub telefonicznie numer 59 8332078 wewn. 26, 530767319.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone będzie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czarne www.bip.czarne.pl

Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny jego odwołania.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie o prztargu 2-21.pdf (PDF, 78KB) 2017-08-17 10:06:56 238 razy
2 Ogłoszenie o II przetargu dz. nr 2-21.pdf (PDF, 77KB) 2017-08-10 08:26:09 66 razy
3 dz. nr 2-21.bmp (BMP, 2.MB) 2017-08-10 08:26:09 261 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 10-08-2017 08:26:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Sidoryk 10-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Renata Szymańska 17-08-2017 10:07:48