Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Plan postępowaniań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Czarne na rok 2018 2018-01-17 14:59:17 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.1.2018.RS Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 10/8, 10/18 i 1/9 ul. Zielonej w m. Czarne. 2018-01-11 09:17:09 Składanie ofert w toku
2018-01-26
RIPiOŚ.271.2.1.2018 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu do 30 000 euro na "Przebudowę drogi gminnej nr 232076G w m. Nadziejewo na odcinku od km 0+379,94 do km 0+ 443,00". 2018-01-11 09:16:05 Składanie ofert w toku
2018-01-25
RIPiOŚ.272.4.2018.RS Dostawa szafek szkolnych skrytkowych do Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem, realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Nr 4 na 2018 rok pn. "Wyposażenie szatni uczniowskich" 2018-01-10 09:58:20 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.27.2017.RS Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych na pomieszczenia biblioteki dla zadania pn.: Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem na Bibliotekę Miejską w Czarnem 2018-01-18 13:02:30 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.272.2.32.2017.MS Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego drogowego przeznaczonego do modernizacji i remontów dróg na terenie gminy Czarne 2018-01-05 12:45:12 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.272.2.31.2017.RS Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla Zadania 4. Przebudowa Placu Wolności oraz Zadanie 6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Zamkowej i Podmurnej realizowanej zgodnie z podpisaną umowa o dofinansowanie Projektu: "Wspólna sprawa? rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2018-01-10 15:00:38 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.26.2017.RS Przebudowa drogi gminnej nr 232011G ul. Sobieskiego i drogi gminnej nr 232012G ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne- dofinansowaną w ramach programu wieloletniego pn.: Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019. 2018-01-09 13:00:39 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.25.2017.RS Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 10/8, 10/18 i 1/9 ul. Zielonej w m. Czarne. 2018-01-10 15:01:07 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.272.2.30.2017.RS Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania cenowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - Aktywna tablica 2017-12-06 14:49:06 Minął termin składania ofert
Gmina Czarne informuje, że przyjmowane są oferty na: Zimowe utrzymanie dróg, ulic i parkingów na terenie Miasta Czarne w sezonie zimowym 2017. 2017-11-15 08:51:37 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki dla pieszych przez rzekę Czernice w m. Czarne 2017-11-08 08:38:13 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.26.2017.MS Gmina Czarne informuje, że przyjmowane są oferty na: Zimowe utrzymanie dróg, ulic i parkingów na terenie Miasta Czarne w sezonie zimowym 2017/2018 UNIEWAŻNIONY 2017-11-07 14:40:02 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.25.2017.MS Gmina Czarne informuje, że przyjmowane są oferty na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Czarne w sezonie zimowym 2017/2018 - likwidacja śliskości. 2017-11-08 14:25:32 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.24.2017 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Czarne oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2018 do 31.10.2019 r. 2017-11-16 09:13:56 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.23.2017.RS Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w m. Malinowo, gmina Czarne. 2017-10-26 19:12:13 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.22.2017.RS Odbiór całej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta i gminy Czarne oraz dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów wraz z wykonaniem usług dodatkowych - na żądanie. 2017-12-01 09:53:48 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki dla pieszych przez rzekę Czernice w m. Czarne - UNIEWAŻNIONY 2017-11-06 07:28:21 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.272.2.23.2017.RS Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania cenowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę sprzętu edukacyjno - terapeutycznego i akcesoriów administracyjno - biurowych w ramach projektu "Świadomi i bezpieczni" realizowanego ze wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu "Bezpieczna+" do Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem przy ulicy Parkowej 4. 2017-10-12 14:52:16 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.272.2.19.2017.MW Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania cenowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na opracowanie koncepcji projektowej wraz z określeniem szacunkowym pozycji kosztów przebudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Czarne. 2017-09-18 08:22:31 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.272.2.18.2017.MW Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania cenowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz prowadzenie badań monitoringowych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nadziejewo, gmina Czarne zlokalizowanego na działce nr 311/1 położonej w m. Nadziejewo, gm. Czarne 2017-09-18 08:22:19 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.20.2017.RS Przebudowa drogi gminnej Nr 232076G w m. Nadziejewo w ramach inwestycji pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nadziejewo na terenie działki nr 235, obręb geodezyjny Nadziejewo, Gmina Czarne" 2017-10-31 07:43:47 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.19.2017.RS Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nadziejewo na terenie działki nr 235, obręb geodezyjny Nadziejewo Gmina Czarne w ramach inwestycji pn.: Przebudowa drogi gruntowej gminnej m. Nadziejewo na działce nr 235. 2017-09-06 11:41:29 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.18.2017.RS Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla Gminy Czarne inwestycji pn: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2017-09-08 10:16:33 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.17.2017.RS Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nadziejewo na terenie działki nr 235 , obręb geodezyjny Nadziejewo Gmina Czarne wraz z budowa zjazdów indywidualnych oraz wykonaniem stałej organizacji ruchu w ramach inwestycji pn.: Przebudowa drogi gruntowej gminnej m. Nadziejewo na działce nr 235. 2017-08-11 08:38:04 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.16.2017.RS Przebudowa drogi gminnej Nr 232080G w miejscowości Raciniewo gmina Czarne zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2017-08-01 11:01:54 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.15.2017.RS Przebudowa działki nr 102/10 ul. Moniuszki w Czarnem. 2017-08-22 14:35:34 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę usługi gastronomicznej oraz obsługa podczas uroczystości 70-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bińczu 2017-06-14 13:56:25 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.14.2017.RS Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nadziejewo na terenie działki nr 235 , obręb geodezyjny Nadziejewo Gmina Czarne wraz z budowa zjazdów indywidualnych oraz wykonaniem stałej organizacji ruchu w ramach inwestycji pn.: Przebudowa drogi gruntowej gminnej m. Nadziejewo na działce nr 235. 2017-06-22 14:38:30 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.13.2017.RS Przebudowa drogi gminnej Nr 232080G w miejscowości Raciniewo gmina Czarne zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2017-06-22 14:38:48 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.12.2017.RS Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domisławiu gmina Czarne, zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2017-07-20 08:19:26 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego papieru ksero do urządzeń drukujących i kserujących dla Urzędu Miasta i Gminy Czarne. 2017-06-07 13:12:51 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.11.2017.RS Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2017-08-22 14:35:19 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.10.2017.RS Przebudowa działki nr 102/10 ul. Moniuszki w Czarnem. 2017-06-13 11:36:27 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.9.2017.RS Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna ? wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2017-06-29 08:45:37 Minął termin składania ofert
Gmina Czarne informuje że przyjmowane są oferty na: wykonanie prac związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Czarne w roku 2017. Zadanie będzie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2017-06-20 13:46:20 Minął termin składania ofert
Gmina Czarne informuje, że przyjowane są oferty na kruszenie gruzu budowlanego w ilości - 1500m3. 2017-05-12 10:10:30 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.8.2017.RS Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rzeczenica realizowanego w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2017-06-29 08:18:47 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.7.2017.RS Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarne realizowanego w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2017-06-28 12:02:27 Minął termin składania ofert
Gmina Czarne informuje, że przyjmowane są oferty na : Zadanie Nr 1 Budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 ul. Kościuszki w Czarnem i drogi dojazdowej do kościoła Świętego Józefa na terenie działek nr 2/27 i 29 w ramach zadania Budowa parkingu oraz kanalizacji deszczowej i zjazdu indywidualnego. Zadanie Nr 2. Budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 ul. Kościuszki w Czarnem i drogi dojazdowej do kościoła Świętego Józefa na terenie działek nr 2/27 i 29 w ramach zadania Budowa parkingu i drogi dojazdowej. 2017-05-12 10:14:47 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.6.2017.RS Zaciągnięcie kredytu długoterminowego. 2017-05-11 09:44:05 Minął termin składania ofert
Gmina Czarne informuje, że przyjmowane są oferty na: Utworzenie placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Czarnem ul. Parkowa 7. 2017-04-12 09:18:23 Minął termin składania ofert
Gmina Czarne zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Realizację działań edukacyjno - informacyjnych (blok 2) w ramach Konkursu Ministerstwa Rozwoju na realizację w 2017 r. zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. 2017-04-05 09:41:27 Minął termin składania ofert
Gmina Czarne informuje, że przyjowane są oferty na wykonanie odwodnienia działki nr 357/15 w m. Bińcze przeznaczonej pod boisko sportowe. 2017-04-11 12:52:52 Minął termin składania ofert
Gmina Czarne informuje, że przyjmowane są oferty na : Zadanie Nr 1 Budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 ul. Kościuszki w Czarnem i drogi dojazdowej do kościoła Świętego Józefa na terenie działek nr 2/27 i 29 w ramach zadania Budowa parkingu oraz kanalizacji deszczowej i zjazdu indywidualnego. Zadanie Nr 2. Budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 ul. Kościuszki w Czarnem i drogi dojazdowej do kościoła Świętego Józefa na terenie działek nr 2/27 i 29 w ramach zadania Budowa parkingu i drogi dojazdowej - UNIEWAŻNIONY 2017-04-07 07:11:56 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.11.2017.AW Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa wykonanej zupy żurek na imprezę pn. III Kiermasz Wielkanocny, który organizowany jest na terenie Miasta Czarne. 2017-03-22 15:02:07 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.10.2017.RS Zapytanie ofertowe na wynajem kabin sanitarnych przenośnych podczas imprez organizowanych na terenie Miasta i Gminy Czarne. 2017-03-13 14:52:04 Minął termin składania ofert
RIPIOŚ.271.1.5.2017.RS Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 w m. Czarne - Etap II . 2017-04-07 07:33:29 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.9.2017 Zaproszenie do składania oferty cenowej na pzebudowę chodników w ciągu dróg gminnych na terenie Sołectw: Wyczechy, Domisław, Krzemieniewo i Kijno. 2017-03-17 13:57:52 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.8.2017 Zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonanie poziomego cienkowarstwowego oznakowania dróg na terenie Miasta i Gminy Czarne. 2017-03-09 10:03:19 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.7.2017 Zaproszenie do składania ofert (postępowanie o wartości zamówienia do 30000 euro) na Przebudowę dróg wewnętrznych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 w m. Czarne - Etap II 2017-03-06 09:35:08 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.3.2017.RS Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn: Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką DW201 z DW202 przez m. Wronkowo na terenie pasa drogi gminnej nr 232064G 2017-02-28 12:42:31 Minął termin składania ofert
DRIPiOŚ.271.2.6.2017 - Zaproszenie do składania ofert (postępowanie o wartości zamówienia do 30000 euro) na świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej w ramach inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką DW201 z DW202 przez m. Wronkowo na terenie pasa drogi gminnej nr 232064G 2017-01-30 11:14:53 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rzeczenica realizowanego w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna ? wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2017-02-13 14:36:31 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.3.2017 Kruszenie gruzu budowlanego w ilości 1500 m3 2017-04-27 13:35:07 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.2.2017 Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego drogowego przeznaczonego do modernizacji i remont dróg na terenie gminy Czarne 2017-01-17 11:00:18 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.1.2017 Zaproszenie do składania ofert (postępowanie o wartości zamówienia do 30000 euro) na Wykonanie usługi prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Czarne 2017-01-20 11:18:36 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.1.2017 Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką DW201 z DW202 przez m. Wronkowo na terenie pasa drogi gminnej nr 232064G 2017-02-21 14:59:00 Minął termin składania ofert
Plan zamówień publicznych na rok 2017 2017-03-27 13:42:36 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.14.2016.RS Przebudowa dróg gminnych ul. Mickiewicza i Targowej oraz drogi wewnętrznej działka nr 66/4 w m. Czarne 2016-12-22 14:56:01 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.13.2016.RS Odbiór całej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta i gminy Czarne oraz dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów wraz z wykonaniem usług dodatkowych ? na żądanie. 2016-12-16 13:10:40 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.12.2016 Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka Gminnego w Czarnem dofinansowanego w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch edycja 2016. 2016-11-25 11:42:22 Minął termin składania ofert
Gmina Czarne zaprasza do złożenia oferty cenowej w uproszczonym postępowaniu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp na: Zimowe utrzymanie dróg, ulic i parkingów na terenie Miasta i Gminy Czarne w sezonie zimowym 2016/2017. 2016-11-02 13:21:24 Minął termin składania ofert
Gmina Czarne zaprasza do złożenia oferty cenowej w uproszczonym postępowaniu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo zatwierdzony uchwałą Nr XLVIII/301/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 8 listopada 2010 roku i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 106, poz. 2149 z dnia 30 sierpnia 2011r. 2016-10-11 08:20:02 Minął termin składania ofert
Gmina Czarne zaprasza do złożenia oferty cenowej w uproszczonym postępowaniu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp na: Remont lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku mieszkalnym nr 48D oraz remont budynku gospodarczego na terenie działki nr 49/7 położonej w m. Domisław gmina Czarne. 2016-10-11 14:40:25 Minął termin składania ofert
Gmina Czarne zaprasza do złożenia oferty cenowej w uproszczonym postępowaniu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp na: Budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 ul. Kościuszki w Czarnem i drogi dojazdowej do kościoła Świętego Józefa w Czarnem na terenie działek nr 2/27 i 29 położonych w m. Czarne. 2016-10-07 13:56:12 Minął termin składania ofert
Gmina Czarne zaprasza do złożenia oferty cenowej w uproszczonym postępowaniu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp na: Przebudowę skrzyżowania drogi gminnej ul. Kolejowa z drogą wojewódzką nr 201 ul. Kościuszki na terenie działek nr 1, 2/27 i 29 położonych w m. Czarne. 2016-10-07 13:55:46 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.272.64.2016.RS Odbudowa Gontyny w historycznym parku w miejscowości Bińcze. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania cenowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 2016-10-11 09:09:07 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.10.2016.RS Utworzenie żłobka Gminnego w Czarnem dofinansowanego w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch edycja 2016. 2016-10-14 13:55:28 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.9.2016.RS Przebudowa i zmiana funkcji pomieszczeń w budynku Przedszkola Gminnego w m. Czarne 2016-07-22 12:01:01 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.8.2016.RS Remont drogi gminnej gruntowej numer 2320091G działka nr 302 do m. Domisław (gmina Czarne). 2016-08-09 14:24:57 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.7.2016.RS Zaciągnięcie kredytu długoterminowego 2016-07-20 12:14:36 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.6.2016.RS Przebudowa i zmiana funkcji pomieszczeń w budynku Przedszkola Gminnego w m. Czarne. 2016-06-28 07:34:24 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.5.2016.RS Zaciągnięcie kredytu długoterminowego 2016-06-22 12:35:13 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.4.2016.RS Remont budynku hydroforni wraz z wymianą urządzeń stanowiących wyposażenie hydroforni w miejscowości Domisław Górny zaprojektuj i wybuduj 2016-05-20 11:26:55 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.3.2016.RS Remont budynku hydroforni wraz z wymianą urządzeń stanowiących wyposażenie hydroforni w miejscowości Domisław Górny ? zaprojektuj i wybuduj 2016-04-27 13:38:23 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.2016.RS Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 oraz budowa miejsc postojowych pomiędzy blokami Ogrodowa 3a i 12 i przy bloku Ogrodowa 3 w m. Czarne - I ETAP. 2016-05-05 09:00:20 Minął termin składania ofert
ZP.271.1.2016 Remont drogi gminnej gruntowej numer 2320091G działka nr 302 do m. Domisław (gmina Czarne) 2016-01-27 10:52:24 Minął termin składania ofert
ZP.271.10.2015 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego 2015-12-22 12:44:48 Minął termin składania ofert
ZP.271.9.2015 Przebudowa drogi gminnej gruntowej Nr 232008G ul. Dolna w m. Czarne - zaprojektuj i wybuduj. 2015-12-23 13:55:46 Minął termin składania ofert
ZP.271.8.2015 Zimowe utrzymanie dróg, ulic i parkingów oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czarne w sezonie zimowym 2015/2016 2015-11-26 07:52:09 Minął termin składania ofert
ZP.271.7.2015 Zimowe utrzymanie dróg, ulic i parkingów oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czarne w sezonie zimowym 2015/2016 - UNIEWAŻNIONY 2015-11-04 14:56:43 Minął termin składania ofert
ZP.271.6.2015 Opracowanie audytów energetycznych oraz projektów budowlano-wykonawczych dla zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarne. 2015-11-17 13:13:52 Minął termin składania ofert
ZP.271.5.2015 Ogrodzenie cmentarza komunalnego w m. Czarne na działkach Nr 28/2 i 29 przy Alei Zwycięzców - branża budowla. 2015-10-12 11:12:29 Minął termin składania ofert
ZP.272.4.2015 Ogrodzenie cmentarza komunalnego w m. Czarne na działkach nr 28/2 i 29 przy Alei Zwycięzców. 2015-10-12 11:12:15 Minął termin składania ofert
ZP.271.3.2015 Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem 2015-08-18 11:58:52 Minął termin składania ofert
ZP.271.2.2015 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego 2015-07-10 13:38:03 Minął termin składania ofert