Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 0050.122.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 180/3 o pow. 0,0325 ha, ul. Kwiatowa, m. Czarne) Renata Szymańska 2017-05-30 07:35:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.117.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Tomasz Kulpita 2017-05-29 11:20:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.116.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Tomasz Kulpita 2017-05-29 11:20:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.115.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Tomasz Kulpita 2017-05-29 11:19:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.114.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Tomasz Kulpita 2017-05-29 11:19:08 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 0050.121.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 26 maja 2017r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiiego w celu wyboru Sołtysa w Sołectwie Krzemieniewo Tomasz Kulpita 2017-05-29 11:17:01 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.11.2017.RS Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Renata Szymańska 2017-05-26 14:03:51 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.10.2017.RS Przebudowa działki nr 102/10 ul. Moniuszki w Czarnem. Renata Szymańska 2017-05-26 14:01:13 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.10.2017.RS Przebudowa działki nr 102/10 ul. Moniuszki w Czarnem. Renata Szymańska 2017-05-26 12:37:24 usunięcie dokument
RIPiOŚ.271.1.10.2017.RS Przebudowa działki nr 102/10 ul. Moniuszki w Czarnem. Renata Szymańska 2017-05-26 12:18:17 dodanie dokumentu
Sprawozdania za pierwszy kwartał 2017r Tomasz Kulpita 2017-05-26 07:07:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.113.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 24 maja 2017r. w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych gminy za 2016 rok Tomasz Kulpita 2017-05-25 13:50:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej teren rolny (dz. nr 109/7, pow. 0,72 ha, obręb Krzemieniewo) Renata Szymańska 2017-05-25 13:05:10 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej teren rolny (dz. nr 109/7, pow. 0,72 ha, obręb Krzemieniewo) Renata Szymańska 2017-05-25 13:04:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.112.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 204/4, pow. 0,0102 ha, m. Czarne, ul. Szkolna) Renata Szymańska 2017-05-24 14:44:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.111.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości (dz. nr 116/3, m. Bińcze, gm. Czarne) Renata Szymańska 2017-05-24 14:42:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.110.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 4/17, pow. 0,0641, m. Czarne, ul. Piaskowa) Renata Szymańska 2017-05-24 14:41:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.109.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie użyczenia nieruchomości (cz. dz. nr 54/3 o pow.0,2280 m. Czarne, ul. Ogrodowa) Renata Szymańska 2017-05-24 14:40:05 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.9.2017.RS Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna ? wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Renata Szymańska 2017-05-24 14:05:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.107.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. Renata Szymańska 2017-05-22 08:12:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.59.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 17.03.2017r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Renata Szymańska 2017-05-22 08:10:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. nr 4/19, ul. Piaskowa, m. Czarne) Renata Szymańska 2017-05-22 08:08:19 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.1.2017.RS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4, składającej się z: wieży wolnostojącej BOT - E2, H = 54,0m, wysokość całkowita konstrukcji: do 62 m n.p.t. (wraz z fundamentem wieży oraz odgromnikiem), instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z anten nadawczych i radiolinii, urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży, powierzchnia inwestycji: ok. 100 m?, zlokalizowanej na działce nr 1/3, Obręb Raciniewo w m. Raciniewo 1, 77-330 Czarne Renata Szymańska 2017-05-19 13:16:42 dodanie dokumentu
Gmina Czarne informuje że przyjmowane są oferty na: wykonanie prac związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Czarne w roku 2017. Zadanie będzie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Renata Szymańska 2017-05-19 08:29:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem na okres 5 lat garażu położonego w Czarnem przy ul. Ogrodowej (dz. nr 50/5) Renata Szymańska 2017-05-19 07:20:15 dodanie dokumentu
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-05-18 10:23:59 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.36.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 10 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Tomasz Kulpita 2017-05-18 10:00:17 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.35.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 10 maja 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian do WPF Gminy Czarne na lata 2015-2024 Tomasz Kulpita 2017-05-18 09:59:45 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.34.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 10 maja 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok Tomasz Kulpita 2017-05-18 09:58:34 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.33.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 10 maja 2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Czarne, Tomasz Kulpita 2017-05-18 09:57:52 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.32.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 10 maja 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania, zakresu danych, które winny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, Tomasz Kulpita 2017-05-18 09:57:09 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.31.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 10 maja 2017r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu ?Czyste Powietrze Gminy Czarne w roku budżetowym 2017, Tomasz Kulpita 2017-05-18 09:56:04 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.30.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 10 maja 2017r. w sprawie uchwalenia zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarne, Tomasz Kulpita 2017-05-18 09:55:20 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.29.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 10 maja 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w mieście Czarne pomiędzy rzeką Czernicą i ul. Ogodową Tomasz Kulpita 2017-05-18 09:54:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.108.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 16 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r." Tomasz Kulpita 2017-05-16 12:53:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.108.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 16 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r." Tomasz Kulpita 2017-05-16 12:52:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - RIPiOŚ 6220.2.2017JK Tomasz Kulpita 2017-05-15 12:49:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - RIPiOŚ 6220.2.2017JK Tomasz Kulpita 2017-05-15 12:49:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów samorządowych placówek oświatowych działających na terenie Miasta i Gminy Czarne Tomasz Kulpita 2017-05-15 11:24:19 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.102.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości Tomasz Kulpita 2017-05-15 11:05:25 dodanie dokumentu