Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
RIPiOŚ.271.1.5.2019.RS "Remont zabytkowego szachulcowego budynku Kościoła Filialnego pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nadziejewie" dofinasowanego w ramach przyznanej pomocy na operację typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Renata Szymańska 2019-02-15 13:41:08 dodanie dokumentu
Placówka Wsparcia Dziennego Michał Rulski 2019-02-14 14:37:17 edycja dokumentu
Placówka Wsparcia Dziennego Michał Rulski 2019-02-14 14:35:59 edycja dokumentu
Placówka Wsparcia Dziennego Michał Rulski 2019-02-14 14:28:49 edycja dokumentu
Placówka Wsparcia Dziennego Michał Rulski 2019-02-14 14:26:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.46.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących składania propozycji nadania nazwy RONDA zlokalizowanego u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Sobieskiego w Czarnem Michał Rulski 2019-02-13 11:24:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.46.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących składania propozycji nadania nazwy RONDA zlokalizowanego u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Sobieskiego w Czarnem Michał Rulski 2019-02-13 11:19:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.44.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Czarne obowiązkowej deratyzacji. Michał Rulski 2019-02-13 11:13:26 dodanie dokumentu
Odpowiedz na wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izba Obrachunkowej w Gdańsku 22.01.2019 Michał Rulski 2019-02-12 14:51:25 edycja dokumentu
Ocena obszarowa dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z terenu Miasta i Gminy Czarne Michał Rulski 2019-02-11 12:14:34 edycja dokumentu
Ocena obszarowa dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z terenu Miasta i Gminy Czarne Michał Rulski 2019-02-11 12:14:15 edycja dokumentu
Ocena obszarowa dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z terenu Miasta i Gminy Czarne Michał Rulski 2019-02-11 12:13:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Czarne z 08 lutego 2019 roku. Dla ułatwienia spełnienia przez podatników dotychczasowych nieuiszczonych podatków i opłat za rok 2018 i lata wcześniejsze Michał Rulski 2019-02-11 07:30:48 dodanie dokumentu
Burmistrz Czarnego ogłasza zapytanie ofertowe na sprzedaż nieruchomosci - spychacz gąsienicowy WFT DT 75 rok produkcji 1979 stanowiący własność Gminy Czarne. Renata Szymańska 2019-02-08 13:23:02 edycja dokumentu
Burmistrz Czarnego ogłasza zapytanie ofertowe na sprzedaż nieruchomosci - spychacz gąsienicowy WFT DT 75 rok produkcji 1979 stanowiący własność Gminy Czarne. Renata Szymańska 2019-02-08 13:22:42 dodanie dokumentu
Zarządzanie Nr 0050.35.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne 2019 rok. Michał Rulski 2019-02-08 13:18:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.43.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 05 lutego 2019r. w sprawie przyznania prawa do lokalu Michał Rulski 2019-02-08 12:58:54 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.4.2019.RS "Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo" realizowanego w formule "zaprojektuj i wybuduj" współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Renata Szymańska 2019-02-07 14:28:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie na nabór Partnera do wspólnej realizacji projektu pn.: " Centrum Wsparcia Rodzinny i Dziecka w Czarnem " współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, OŚ Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych (projekt zintegrowany) oraz powołaniu Komisji d/s wyboru Partnera projektu. Małgorzata Kłobukowska 2019-02-07 14:27:00 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.41.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości. Monika Wons 2019-02-06 11:58:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.39.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 01 lutego 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (Czarne, ul. Ogrodowa, cz. dz. 99/6). Monika Wons 2019-02-06 11:45:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.38.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 01 lutego 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (Czarne, ul. Kolejowa, dz. 20 o pow. 0,0117 ha). Monika Wons 2019-02-06 11:42:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.40.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. Monika Wons 2019-02-06 11:37:07 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.17.2018.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV na terenie działek nr: 108/2, 91/11, 90/4 w m. Sierpowo, gmina Czarne. Renata Szymańska 2019-02-05 14:24:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.42.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 04 luty 2019r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Michał Rulski 2019-02-05 12:42:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami komunalnymi i działalności gospodarczej. Michał Rulski 2019-02-05 12:32:19 edycja dokumentu
Sołectwa Michał Rulski 2019-02-05 12:25:01 edycja dokumentu
RIPiOŚ.271.2.9.2019 Ogłoszenie na: Kruszenie gruzu budowlanego w ilości 1500 m3. Renata Szymańska 2019-02-04 13:14:55 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.8.2019 Ogłoszenie na: Przebudowę drogi gminnej nr 232110G w m. Krzemieniewo w sąsiedztwie kościoła. Renata Szymańska 2019-02-04 13:12:38 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.7.2019 Ogłoszenie na: Wykonanie infrastruktury pieszo jezdnej ulic - Lipowej i ze Złotej do Parkowej, w tym : 1) Zadanie nr 1 Utwardzenie terenu działki nr 65/7 Obręb 0002-63 położonej w Czarnem przy ul. Parkowej. 2) Zadanie nr 2 Utwardzenie terenu działki nr 97 i 106/2 Obręb 0002-63 położonej w Czarnem przy ul. Lipowej. Renata Szymańska 2019-02-04 13:08:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 01 lutego 2019r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urządu Miasta i Gminy w Czarnem Michał Rulski 2019-02-03 14:41:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postepowania konkursowego na stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi i działalności gospodarczej Michał Rulski 2019-02-03 14:38:47 edycja dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę na okres 5-ciu lat nieruchomości gruntowej zabudowanej (Bińcze, dz. nr 356/27 o pow. 1,0760 ha). Monika Wons 2019-02-01 08:19:26 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę na okres 5-ciu lat nieruchomości gruntowej zabudowanej (Bińcze, dz. nr 356/27 o pow. 1,0760 ha). Monika Wons 2019-02-01 08:18:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.211.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie : Jednolitej Analizy Kontrolnych Ram Interoperacyjności przy przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z ustawą o informatyzacji. Michał Rulski 2019-01-29 14:57:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postepowania konkursowego na stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi i działalności gospodarczej Michał Rulski 2019-01-29 14:51:55 dodanie dokumentu
Kadencja 2018 - 2023 Michał Rulski 2019-01-29 14:47:14 edycja dokumentu
Sołectwa Michał Rulski 2019-01-29 13:10:38 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień IV kwartał 2018 Renata Szymańska 2019-01-29 11:11:03 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.3.2019.RS "Wspólna sprawa - Rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" w zakresie Zadania 3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działek przy ulicy Mickiewicza i Ciasnej oraz Zadania 6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Zamkowej i Podmurnej realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. Renata Szymańska 2019-01-28 15:56:56 dodanie dokumentu