Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Burmistrza Czarnego ogłosza otwarty konkurs ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Renata Szymańska 2018-03-29 12:44:29 usunięcie dokument
Burmistrza Czarnego ogłosza otwarty konkurs ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Renata Szymańska 2018-03-29 12:42:53 edycja dokumentu
Burmistrza Czarnego ogłosza otwarty konkurs ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Renata Szymańska 2018-03-29 12:42:28 edycja dokumentu
Burmistrza Czarnego ogłosza otwarty konkurs ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Renata Szymańska 2018-03-29 12:40:20 edycja dokumentu
Burmistrza Czarnego ogłosza otwarty konkurs ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Renata Szymańska 2018-03-29 12:40:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.51.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Renata Szymańska 2018-03-29 12:39:40 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 0050.51.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Renata Szymańska 2018-03-29 12:38:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.51.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Renata Szymańska 2018-03-29 12:38:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.51.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Renata Szymańska 2018-03-29 12:29:56 dodanie dokumentu
Konsultacje w sprawie budowy pomnika Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego, którzy walczyli i oddali swoje życie za Ojczyznę na dawnych Kresach Wschodnich II RP w latach 1944-1954 Tomasz Kulpita 2018-03-29 12:29:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.53.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w sprawie budowy pomnika Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego, którzy walczyli i oddali swoje życie za Ojczyznę na dawnych Kresach Wschodnich II RP w latach 1944-1954 Tomasz Kulpita 2018-03-29 12:28:26 dodanie dokumentu
ocena obszarowa dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z terenu Miasta i Gminy Czarne przesyłam z rok 2017 Tomasz Kulpita 2018-03-29 10:31:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.48.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 marca 2018 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 0050.48.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 06 marca 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 592 Burmistrza Gminy w Czarnem z dnia 30 września 2010r. w sparwie: powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-03-29 10:25:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę na okres 5-ciu lat boksu gospodarczego położonego w Czarnem przy ul. Kolejowej 21 Renata Szymańska 2018-03-28 07:25:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę na okres 5-ciu lat boksu gospodarczego położonego w Czarnem przy ul. Kolejowej 21 Renata Szymańska 2018-03-28 07:25:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.44.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 14 marca 2018r. w sprawie przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-03-27 14:45:34 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500 zł w roku 2017 w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi Tomasz Kulpita 2018-03-27 14:42:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-03-27 14:39:15 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.6.2018 Wykonanie poziomego cienkowarstwowego oznakowania dróg na terenie Miasta i Gminy Czarne. Renata Szymańska 2018-03-27 09:06:38 dodanie dokumentu
LIII Sesja Rady Miejskiej w Czarnem - zawiadomienie o obradach Tomasz Kulpita 2018-03-27 08:14:37 edycja dokumentu
Wyciąg z ogłoszeń o przetargach z dnia 23.03.2018 r. Renata Szymańska 2018-03-26 14:49:52 dodanie dokumentu
Wyciąg z ogłoszeń o przetargach z dnia 23.03.2018 r. Renata Szymańska 2018-03-26 14:49:22 dodanie dokumentu
LIII Sesja Rady Miejskiej w Czarnem - zawiadomienie o obradach Tomasz Kulpita 2018-03-26 07:56:56 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.6.2018.RS Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pt. "Wspólna sprawa" rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" realizowanego w ramach umowy dofinansowanie nr RPPM.08.01.02-22-0007/17-00 z dnia 18.12.2017r. Renata Szymańska 2018-03-23 07:19:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. nr 9/8 o pow. 0,1216 ha - Wyczechy). Renata Szymańska 2018-03-22 09:20:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. nr 9/8 o pow. 0,1216 ha - Wyczechy). Renata Szymańska 2018-03-22 09:19:49 dodanie dokumentu
Czarneńskie Centrum Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę budynku filii biblioteki i amfiteatru wraz z zagospodarowaniem działki i infrastrukturą towarzysząca na działkach nr 3/3, 4/39, 4/37, 1/11, 4/21 położonych w miejscowości Wyczechy dla zadania pn.: "Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyczechach wraz z zagospodarowaniem terenu" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 - ETAP 1. Renata Szymańska 2018-03-21 13:56:13 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł w roku 2017 Tomasz Kulpita 2018-03-21 08:11:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Kierownika OPS o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych Tomasz Kulpita 2018-03-21 07:32:13 edycja dokumentu
ogłoszenie Kierownika OPS o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. świadczeń rodzinnych Tomasz Kulpita 2018-03-21 07:31:57 edycja dokumentu
RIPiOŚ.6733.1.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV nn-0,4 kV polegająca na budowie linii kablowej nn-0,4 kV w m. Bińcze, Obręb Bińcze, dz. nr 121/1 i 121/2, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-03-19 15:14:54 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (m. Czarne, ul. Robotnicza dz. nr 48/20 o pow. 0,0790 ha) Renata Szymańska 2018-03-19 11:57:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (m. Czarne, ul. Robotnicza dz. nr 48/19 o pow. 0,0807 ha) Renata Szymańska 2018-03-19 11:57:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (m. Czarne, ul. Robotnicza dz. nr 48/18 o pow. 0,0620 ha) Renata Szymańska 2018-03-19 11:56:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.45.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 16 marca 2018r w sparwie: maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) jednostek budżetowych i ich zastępców Tomasz Kulpita 2018-03-19 07:49:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.40.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 7 marca 2018r w sparwie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 rok Tomasz Kulpita 2018-03-19 07:45:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.41.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 8 marca 2018r w sparwie zmian o przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej materiałów w Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Tomasz Kulpita 2018-03-19 07:44:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.258.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 28 grudnia 2017r o przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej w Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) Tomasz Kulpita 2018-03-19 07:44:26 dodanie dokumentu
ogłoszenie Kierownika OPS o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. świadczeń rodzinnych Tomasz Kulpita 2018-03-19 07:38:11 edycja dokumentu
Telefony służbowe pracowników urzędu Tomasz Kulpita 2018-03-16 08:02:05 edycja dokumentu