Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Gawrońska Dorota Maria Michał Rulski 2018-09-24 15:10:32 edycja dokumentu
Lonczak Bogusław Michał Rulski 2018-09-24 15:10:03 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy sprzątaczki w Szkole Podstawowej im Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem Michał Rulski 2018-09-24 15:01:27 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów z coachingu rodzicielskiego w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych (projekt zintegrowany) Renata Szymańska 2018-09-21 13:53:40 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.24.2018.RS Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro na pełnienie funkcji koordynatora projektu: "Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.2 Gospodarka odpadami. Renata Szymańska 2018-09-21 11:46:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.160.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 20 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Renata Szymańska 2018-09-20 16:13:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.160.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 20 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Renata Szymańska 2018-09-20 16:11:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.160.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 20 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Renata Szymańska 2018-09-20 16:10:10 dodanie dokumentu
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem Michał Rulski 2018-09-20 11:32:56 edycja dokumentu
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem Michał Rulski 2018-09-20 11:31:41 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SPOŁECZNE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI na usługę wyżywienia Uczestników projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (usługa wyżywienia na terenie miasta Człuchów) Michał Rulski 2018-09-19 13:11:14 usunięcie załacznika
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SPOŁECZNE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI na usługę wyżywienia Uczestników projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (usługa wyżywienia na terenie miasta Szczecinek). Michał Rulski 2018-09-19 13:10:46 usunięcie załacznika
Żyła Tadeusz Adam Michał Rulski 2018-09-19 12:53:58 edycja dokumentu
Winnicki Janusz Michał Rulski 2018-09-19 12:53:34 edycja dokumentu
Stanik Janusz Michał Rulski 2018-09-19 12:53:10 edycja dokumentu
Raplis Ireneusz Michał Rulski 2018-09-19 12:52:51 edycja dokumentu
Popowniak Krzysztof Michał Rulski 2018-09-19 12:52:30 edycja dokumentu
Pietras Artur Michał Rulski 2018-09-19 12:52:05 edycja dokumentu
Orzłowski Zdzisław Michał Rulski 2018-09-19 12:51:12 edycja dokumentu
Makowski Antoni Ryszard Michał Rulski 2018-09-19 12:50:49 edycja dokumentu
Lonczak Bogusław Michał Rulski 2018-09-19 12:50:14 edycja dokumentu
Kopczak Paweł Michał Rulski 2018-09-19 12:49:45 edycja dokumentu
Gawrońska Dorota Maria Michał Rulski 2018-09-19 12:49:11 edycja dokumentu
Badziński Bartosz Ryszard Michał Rulski 2018-09-19 12:48:30 edycja dokumentu
Balcerowicz Piotr Jan Michał Rulski 2018-09-19 12:47:06 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów z mediacji dla rodzin w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych (projekt zintegrowany) Renata Szymańska 2018-09-19 11:04:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.152.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne2018 r. Renata Szymańska 2018-09-19 09:38:32 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę przeprowadzenia warsztatów z prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego wraz z dostawą produktów spożywczych na przeprowadzenie w/w warsztatów w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych (projekt zintegrowany) Renata Szymańska 2018-09-19 07:21:41 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.23.2018.RS Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pod nazwą: ,,Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo". Renata Szymańska 2018-09-18 10:34:58 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Czarnego z dnia 10 września 2018 roku Michał Rulski 2018-09-17 13:21:13 dodanie dokumentu
PROTOKOŁY GMINNEJ KOMISJI W CZARNEM Michał Rulski 2018-09-17 09:04:06 usunięcie dokument
Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnem Michał Rulski 2018-09-15 11:57:19 dodanie dokumentu
Protokół nr 1/2018 Michał Rulski 2018-09-15 11:52:06 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę przeprowadzenia warsztatów wizażu i stylizacji wraz z dostawą materiałów pomocniczych na przeprowadzenie w/w warsztatów w ramach projektu Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Szymańska 2018-09-14 13:54:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.59.2018 w sprawie wystąpienia z pozwem o ochronę dóbr osobistych Gminy Czarne Michał Rulski 2018-09-14 10:39:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.58.2018 w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2018-2027 Michał Rulski 2018-09-14 10:37:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.57.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok Michał Rulski 2018-09-14 10:35:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.56.2018 w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Nadziejewo na lata 2018-2024 Michał Rulski 2018-09-14 10:33:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.55.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Michał Rulski 2018-09-14 10:32:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.54.2018 w sprawie upoważnienia Burmistrza Czzarnego do zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 232111G w miejscowości Krzemieniewo na odcinku od 0+00 km do 0+206 km Michał Rulski 2018-09-14 10:24:52 dodanie dokumentu