Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 0050.95.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania ruchomości Renata Szymańska 2018-06-21 10:36:48 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.95.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania ruchomości Renata Szymańska 2018-06-21 10:34:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.98.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 rok Renata Szymańska 2018-06-21 07:35:09 dodanie dokumentu
KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEM OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO Renata Szymańska 2018-06-20 09:38:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.104.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian Zarządzenia nr 0050.213.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Czarne i jej jednostkach organizacyjnych. Renata Szymańska 2018-06-19 15:03:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.101.2018 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-rowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne części obrębu geodezyjnego Nadziejewo wraz z prognozą oddziaływania ustaleń zmiany planu na środowisko Renata Szymańska 2018-06-19 15:01:37 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.19.2018.RS Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w miejscowości Malinowo, gmina Czarne wraz z przebudową drogi gruntowej - UNIEWAŻNIONY Renata Szymańska 2018-06-19 14:11:46 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.18.2018.RS Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją projektu pn. "Zmieniamy Czarne na Zielone - modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem" realizowanego w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Renata Szymańska 2018-06-18 15:43:51 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.17.2018.RS Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Budowa małej architektury i wykonanie oznakowania drogowego i wodnego w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała i Czernica". Renata Szymańska 2018-06-18 15:13:43 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.17.2018.RS Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Budowa małej architektury i wykonanie oznakowania drogowego i wodnego w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe ? Biała i Czernica". Renata Szymańska 2018-06-18 15:12:31 usunięcie dokument
RIPiOŚ.271.1.17.2018.RS Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Budowa małej architektury i wykonanie oznakowania drogowego i wodnego w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe ? Biała i Czernica". Renata Szymańska 2018-06-18 15:11:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.102.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (ul. Podmurna dz. nr 9/29 o pow. 0,0245 ha, ul. Strzelecka dz. nr 118/2 o pow. 0,0030 ha oraz dz. nr 118/3 o pow. 0,0150 ha, ul. Ogrodowa, dz. nr 99/6 o pow. 0,0200 ha). Renata Szymańska 2018-06-18 07:40:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.102.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (ul. Podmurna dz. nr 9/29 o pow. 0,0245 ha, ul. Strzelecka dz. nr 118/2 o pow. 0,0030 ha oraz dz. nr 118/3 o pow. 0,0150 ha, ul. Ogrodowa, dz. nr 99/6 o pow. 0,0200 ha). Renata Szymańska 2018-06-18 07:39:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.96.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem do prowadzenia w imieniu Burmistrza Czarnego jako organu właściwego postęowań w sprawach o świadczenia "Dobry start" w zakresie wynikajacym z Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start". Renata Szymańska 2018-06-13 14:23:19 dodanie dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Czarne na dzień 31.12.2017r. Renata Szymańska 2018-06-13 13:29:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.97.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu socjalnego Renata Szymańska 2018-06-13 11:46:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.92.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 rok Renata Szymańska 2018-06-13 11:44:52 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.15.2018.RS Badania i nadzór archeologiczny w ramach zadania inwestycyjnego "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" dofinasowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta - UNIEWAŻNIONY Renata Szymańska 2018-06-13 11:01:24 dodanie dokumentu
LV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem - zawiadomienie o obradach 2018-06-11 15:18:12 edycja dokumentu
Beata Kątnik - Kierownik Centrum Wsparcia Rodziny w Czarnem 2018-06-11 13:04:09 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2017 udzielono pomocy publicznej 2018-06-08 08:41:46 dodanie dokumentu
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Czarnem 2018-06-08 08:19:57 edycja dokumentu
Uchwała Nr 158/g313/K/II/18 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 29 maja 2018 r. 2018-06-07 12:56:47 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko sprzątaczki w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie 2018-06-07 10:24:17 dodanie dokumentu
Piotr Zabrocki - kadencja 2014-2018 2018-06-07 10:22:38 edycja dokumentu
Breska Adam Leszek 2018-06-07 10:22:06 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.94.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 24/4 o pow. 0,0788 ha, Czarne ul. Strzelecka). Renata Szymańska 2018-06-07 09:11:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.94.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 24/4 o pow. 0,0788 ha, Czarne ul. Strzelecka). Renata Szymańska 2018-06-07 09:11:06 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko pomoc kuchenna w Przedszkolu Gminnym w Czarnem 2018-06-06 14:54:42 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy - podinspektor d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych 2018-06-06 14:17:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.93.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2018-06-06 12:59:44 dodanie dokumentu
Protokół kontroli nr HK 86.05.2018MH boisko sportowe w Czarnem (maj 2018) 2018-06-06 08:36:04 dodanie dokumentu
Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy Czarne (styczeń 2018) 2018-06-06 08:34:46 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.14.2018.RS Kompleksowa obsługa bankowa i kasowa budżetu miasta i gminy Czarne oraz jednostek organizacyjnych gminy. Renata Szymańska 2018-06-05 13:12:14 usunięcie załacznika
Nabór na pomoc nauczyciela w Przedszkolu Gminnym w Czarnem 2018-06-05 11:26:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy - podinspektor d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych 2018-06-05 11:18:37 edycja dokumentu
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem 2018-06-05 08:58:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.41.2015 w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem 2018-06-05 08:48:54 usunięcie dokument
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem 2018-06-05 08:48:50 edycja dokumentu
LV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem - zawiadomienie o obradach 2018-06-05 08:41:25 dodanie dokumentu