Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr XXXIV/218/09 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 października 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czarne (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2009r. Nr 161, poz. 3024) Michał Rulski 2018-11-19 22:47:11 edycja dokumentu
RIPiOŚ.271.1.28.2018.RS Zimowe odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Czarne w sezonie zimowym 2018/2019. Renata Szymańska 2018-11-19 13:04:25 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji Renata Szymańska 2018-11-16 12:36:52 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w mpzp Renata Szymańska 2018-11-16 12:35:53 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w mpzp Renata Szymańska 2018-11-16 12:35:46 usunięcie załacznika
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w mpzp Renata Szymańska 2018-11-16 12:34:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.186.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2027 Michał Rulski 2018-11-15 13:17:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.185.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarne na 2019 rok. Michał Rulski 2018-11-15 13:14:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.185.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarne na 2019 rok. Michał Rulski 2018-11-15 13:12:54 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIV/218/09 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 października 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czarne (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2009r. Nr 161, poz. 3024) Michał Rulski 2018-11-15 12:34:04 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXII/251/06 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 września 2006r.. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czarne (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2006r. Nr 106, poz. 2187) Michał Rulski 2018-11-15 12:32:38 dodanie dokumentu
Uchwała nr XII/51/03 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29 października 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarne (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2004r. Nr 12, poz. 230) Michał Rulski 2018-11-15 12:31:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.184.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. Michał Rulski 2018-11-15 08:05:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.182.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie uchylenia zarzadzenia Nr 0050.67.2017.Burmistrza Czarnego z dnia 4 kwietnia 2017 roku. Michał Rulski 2018-11-15 08:03:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.181.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. Michał Rulski 2018-11-15 08:00:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę na okres 5-ciu lat nieruchomości gruntowej zabudowanej (Bińcze, dz. nr 356/27 o pow. 1,0760 ha). Monika Wons 2018-11-14 10:32:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę na okres 5-ciu lat nieruchomości gruntowej zabudowanej (Bińcze, dz. nr 356/27 o pow. 1,0760 ha). Monika Wons 2018-11-14 10:31:58 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli kompleksowej Miasta i Gminy Czarne przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku Michał Rulski 2018-11-13 09:39:40 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.27.2018.RS Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 2 sztuk tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn. "Zmieniamy Czarne na Zielone - modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem" realizowanego w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Renata Szymańska 2018-11-06 16:40:56 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.26.2018.RS Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 4 sztuk tablic informacyjnych i 6 sztuk tablic pamiątkowych w ramach promocji projektów pn: 1) "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. 2) "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 3) "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała i Czernica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Renata Szymańska 2018-11-06 16:38:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.180.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 31 października 2018r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Czarne na 2018 rok. Michał Rulski 2018-11-06 14:45:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.179.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 października 2018r. w sprawie wydzielenia lokalu mieszkaniowego z przeznaczeniem na lokal socjalny i przyznaniu prawa do lokalu socjalnego Michał Rulski 2018-11-06 14:43:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na czas zastepstwa nieobecnego pracownika obsługi w Gminnym Żłobku w Czarnem Michał Rulski 2018-11-05 15:55:26 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.16.2018.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w Nadziejewie. Renata Szymańska 2018-10-31 09:27:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Spokojna dz. nr 2/24 o pow. 0,1938 ha). Monika Wons 2018-10-31 08:28:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Spokojna dz. nr 2/24 o pow. 0,1938 ha). Monika Wons 2018-10-31 08:27:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Spokojna dz. nr 2/20 o pow. 0,2025 ha). Monika Wons 2018-10-31 08:26:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Spokojna dz. nr 2/20 o pow. 0,2025 ha). Monika Wons 2018-10-31 08:23:38 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów z prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego wraz z dostawą produktów spożywczych na przeprowadzenie w/w warsztatów w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Szymańska 2018-10-29 14:58:27 usunięcie załacznika
RIPiOŚ.6733.15.2018.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego w m. Wyczechy, dz. nr 4/12, 4/24 Obręb Wyczechy, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-10-29 12:17:57 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.14.2018.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 232107G w m. Sierpowo, na działkach o nr ewidencyjnym: 91/13, 92, 149/10 w Obrębie Sierpowo. Renata Szymańska 2018-10-29 12:16:38 edycja dokumentu
RIPiOŚ.6733.14.2018.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 232107G w m. Sierpowo, na działkach o nr ewidencyjnym: 91/13, 92, 149/10 w Obrębie Sierpowo. Renata Szymańska 2018-10-29 12:16:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 25 października 2018r. Burmistrza Czarnego podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 313/317 w sezonie łowieckim 2018/2019 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie nr 229 "ŻUBR" - SZCZECINEK. Renata Szymańska 2018-10-29 12:14:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.175.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 17 października 2018r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Michał Rulski 2018-10-26 12:58:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.176.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 17 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok Michał Rulski 2018-10-26 12:26:03 dodanie dokumentu
O B W I ES ZCZ EN I E BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 26 października 2018r. Michał Rulski 2018-10-26 12:22:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej teren rolny (Domisław, dz. nr 82/4 o pow. 0,3000 ha). Monika Wons 2018-10-26 11:29:37 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej teren rolny (Domisław, dz. nr 82/4 o pow. 0,3000 ha). Monika Wons 2018-10-26 11:28:11 dodanie dokumentu
Stowarzyszenia działające na terenie Miasta i Gminy Czarne Renata Szymańska 2018-10-26 10:44:19 edycja dokumentu
Obwieszczenie z dnia 25 października 2018r. Burmistrza Czarnego podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 313/317 w sezonie łowieckim 2018/2019 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie nr 229 "ŻUBR" - SZCZECINEK. Renata Szymańska 2018-10-25 14:21:29 dodanie dokumentu