Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ewa Matraszek - Sekretarz Gminy 2018-05-15 14:46:34 edycja dokumentu
Leszek Wilma - Prezes PGM w Czarnem 2018-05-15 14:43:06 edycja dokumentu
Dorota Dębska - Skarbnik Gminy 2018-05-15 14:41:54 edycja dokumentu
RIPiOŚ.271.2.10.2018 Utworzenie placu rekreacyjnego na terenie działki nr 173 przy świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie, Gmina Czarne 2018-05-15 13:15:26 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.13.2018.RS "Rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" - zadanie 1 i 2 Zadanie 1: "Przebudowa i rozbudowa mieszkania oraz sali katechetycznej wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przy ulicy Cichej 1 w Czarnem" Zadanie 2: "Przebudowa i remont pomieszczeń po miejskiej bibliotece publicznej wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przy ulicy Kościuszki w Czarnem" realizowane w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta (Tryb zadania: Zaprojektuj i wybuduj. Elementy zadania: Projekt Budowlany i Roboty budowlane) Renata Szymańska 2018-05-14 15:19:57 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.12.2018.RS Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w miejscowości Malinowo, gmina Czarne wraz z przebudową drogi gruntowej - UNIEWAŻNIONY Renata Szymańska 2018-05-14 15:11:33 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.11.2018.RS Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Czarne - UNIEWAŻNIONY Renata Szymańska 2018-05-14 15:06:51 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.10.2018.RS Zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Renata Szymańska 2018-05-14 07:44:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konkurskie na stanowisko - pedagog w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem 2018-05-11 13:33:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.73.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 07 maja 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018". Renata Szymańska 2018-05-10 12:36:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.73.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 07 maja 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018". Renata Szymańska 2018-05-10 12:35:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.72.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 07 maja 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2018r. Renata Szymańska 2018-05-10 12:33:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.67.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 24 kwietnia 2018 r w sprawie powołania Jednostki Realizującej projekt dla projektu p.n. zmieniamy Czarne na Zielone modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeka Czernicą w Czarem dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II ? Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr POIS.2.5/3/2016. Renata Szymańska 2018-05-10 12:30:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.72.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 07 maja 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2018r. Renata Szymańska 2018-05-10 12:29:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem 2018-05-10 11:04:22 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem 2018-05-10 11:04:08 usunięcie załacznika
Stanisław Wróbel - Prezes PWK w Czarnem 2018-05-10 10:56:41 edycja dokumentu
Grażyna Jaśkiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie 2018-05-10 10:55:39 edycja dokumentu
Alina Stojak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem 2018-05-10 10:55:03 edycja dokumentu
Marzena Kaczmarska - Dyrektor Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem 2018-05-10 10:54:29 edycja dokumentu
Barbara Ewa Dąbrowa-Jaworska - Dyrektora Szkoły Podstawowej im Danuty Siedzikówny PS "Inka" w Czarnem 2018-05-10 10:53:55 edycja dokumentu
Maciej Piotr Bieńkowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyczechach 2018-05-10 10:53:11 edycja dokumentu
Aneta Antoszko - Dyrektor Przedszkola Gminnego w Czarnem 2018-05-10 10:52:22 edycja dokumentu
Balcerowicz Piotr Jan 2018-05-10 10:51:31 edycja dokumentu
Gawrońska Dorota Maria 2018-05-10 10:50:28 edycja dokumentu
Kopczak Mariusz 2018-05-10 10:49:48 edycja dokumentu
Kopczak Paweł 2018-05-10 10:49:08 edycja dokumentu
Lonczak Bogusław 2018-05-10 10:47:48 edycja dokumentu
Makowski Antoni Ryszard 2018-05-10 10:47:04 edycja dokumentu
Orzłowski Zdzisław 2018-05-10 10:45:37 edycja dokumentu
Pietras Artur 2018-05-10 10:44:15 edycja dokumentu
Popowniak Krzysztof 2018-05-10 10:43:35 edycja dokumentu
Raplis Ireneusz 2018-05-10 10:42:41 edycja dokumentu
Stanik Janusz 2018-05-10 10:42:02 edycja dokumentu
Winnicki Janusz 2018-05-10 10:41:10 edycja dokumentu
Żyła Tadeusz Adam 2018-05-10 10:38:01 edycja dokumentu
Badziński Bartosz Ryszard 2018-05-10 10:36:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.57.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 6 kwietnia 2018 r w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny PS ?Inka? w Czarnem 2018-05-09 13:16:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.66.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 24 kwietnia 2018 r w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu p.n. ? Zmieniamy Czarne na Zielone?- modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeka Czernicą w Czarem. 2018-05-09 13:12:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.67.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 24 kwietnia 2018 r w sprawie powołania Jednostki Realizującej projekt dla projektu p.n. zmieniamy Czarne na Zielone modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeka Czernicą w Czarem dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II ? Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr POIS.2.5/3/2016. 2018-05-09 13:09:17 dodanie dokumentu