Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI usługa przeprowadzenia zajęć teatralnych w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Michał Rulski 2018-08-24 13:20:31 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI usługa przeprowadzenia zajęć tanecznych w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Michał Rulski 2018-08-24 13:18:08 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 23 SIERPNIA 2018 ROKU Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.2018.754) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Czarnem Nr 0007.22.2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czarne na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urzęd. Woj. Pom. poz.1611) oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej Michał Rulski 2018-08-24 11:53:50 edycja dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 23 SIERPNIA 2018 ROKU Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.2018.754) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Czarnem Nr 0007.22.2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czarne na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urzęd. Woj. Pom. poz.1611) oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej Michał Rulski 2018-08-24 11:51:49 edycja dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 23 SIERPNIA 2018 ROKU Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.2018.754) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Czarnem Nr 0007.22.2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czarne na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urzęd. Woj. Pom. poz.1611) oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej Michał Rulski 2018-08-24 11:45:37 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę przeprowadzenia warsztatów fotograficznych i filmowych w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem Michał Rulski 2018-08-24 11:24:10 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Michał Rulski 2018-08-24 10:05:44 dodanie dokumentu
Komunikat Burmistrza Czarnego w sprawie konsultacji projektu zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czarnem "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018". Michał Rulski 2018-08-23 13:38:34 dodanie dokumentu
Komunikat Burmistrza Czarnego w sprawie konsultacji Michał Rulski 2018-08-23 13:36:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.146.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie przeprowadzena konsultacji z organizacjami pozarzadowymioraz podmiotamiwymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego projektu zmiany uchwały "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Michał Rulski 2018-08-23 13:21:38 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.21.2018.RS Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w miejscowości Malinowo, gmina Czarne wraz z przebudową drogi gruntowej Renata Szymańska 2018-08-23 11:57:39 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 0050.145.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu NR 0050.68.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie budżetu obywatelskiego na 2019 r. Michał Rulski 2018-08-23 09:28:48 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem - jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego utworzonej w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Michał Rulski 2018-08-22 10:25:54 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 14 kwietnia 2018r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków tetytorialnych komisji wyborczych do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarzadzonych na dzień 21 października 2018 r. Michał Rulski 2018-08-20 13:59:57 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 14 kwietnia 2018r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Michał Rulski 2018-08-20 13:54:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.31.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Czarne na stałe obwody głosowania Michał Rulski 2018-08-20 13:45:45 edycja dokumentu
Uchwała Nr 0007.31.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Czarne na stałe obwody głosowania Michał Rulski 2018-08-20 13:45:35 usunięcie załacznika
Uchwała Nr 0007.31.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Czarne na stałe obwody głosowania Michał Rulski 2018-08-20 13:42:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.140.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne 2018 roku. Michał Rulski 2018-08-20 13:29:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.143.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Gminego Zespołu ds. Konsultacji budżetu obywatelskiego Renata Szymańska 2018-08-16 14:24:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.142.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu Renata Szymańska 2018-08-16 11:30:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.142.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu Renata Szymańska 2018-08-16 11:29:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.139.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018". Renata Szymańska 2018-08-16 11:24:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.139.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018". Renata Szymańska 2018-08-16 11:22:47 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 0050.139.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018". Renata Szymańska 2018-08-16 11:21:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.139.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018". Renata Szymańska 2018-08-16 11:20:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.139.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018". Renata Szymańska 2018-08-16 11:15:38 usunięcie dokument
RIPiOŚ 6220.2.2017JK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających o opinie oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RIPiOŚ 6220.2.2017 JK z dnia 31 maja 2017r zmienianą decyzją z dnia 15 czerwca 2018r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 72, 78 w obrębie geodezyjnym Czarne, miasto Czarne Michał Rulski 2018-08-14 12:56:52 edycja dokumentu
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem zaprasza do składania ofert na usługe pełnienia dyżurów radcy prawnego dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Michał Rulski 2018-08-14 11:33:38 dodanie dokumentu
RIPiOŚ 6220.2.2017JK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających o opinie oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RIPiOŚ 6220.2.2017 JK z dnia 31 maja 2017r zmienianą decyzją z dnia 15 czerwca 2018r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 72, 78 w obrębie geodezyjnym Czarne, miasto Czarne Michał Rulski 2018-08-14 11:23:07 edycja dokumentu
RIPiOŚ 6220.2.2017JK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających o opinie oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RIPiOŚ 6220.2.2017 JK z dnia 31 maja 2017r zmienianą decyzją z dnia 15 czerwca 2018r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 72, 78 w obrębie geodezyjnym Czarne, miasto Czarne Michał Rulski 2018-08-14 11:21:33 dodanie dokumentu
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem zaprasza do składania ofert na Konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla rodzin w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Szymańska 2018-08-13 13:01:35 dodanie dokumentu
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem zaprasza do składania ofert na Konsultacje i poradnictwo prawne dla rodzin w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Szymańska 2018-08-13 12:53:24 dodanie dokumentu
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia zajęć w ramach akademii eksperymentu artystycznego oraz pleneru plastycznego dla dzieci w wieku szkolnym Renata Szymańska 2018-08-13 12:16:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.139.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018". Renata Szymańska 2018-08-10 14:53:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.139.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018". Renata Szymańska 2018-08-10 14:52:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.138.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 09 sierpnia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2018r. Renata Szymańska 2018-08-10 14:51:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.138.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 09 sierpnia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2018r. Renata Szymańska 2018-08-10 14:51:02 dodanie dokumentu
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem zaprasza do składania ofert na uslugę pełnienia funkcji logopedy Renata Szymańska 2018-08-10 14:48:53 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.22.2018.RS "Wspólna sprawa - Rewitalizacja obszaru ,"B" w Czarnem" w zakresie Zadania 5: "Remont części wspólnych budynków mieszkalnych przy ulicy Zamkowej, Mickiewicza i Cichej wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia" realizowanego w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. Renata Szymańska 2018-08-07 12:25:48 dodanie dokumentu