Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr 0007.36.2018r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo 2018-07-05 12:31:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.35.2018 z 13.06.2018r.w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r. 2018-07-05 12:29:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.34.2018 z 13.06.2018r.w sprawie ustalenia górnej stawki opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2018-07-05 12:29:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.33.2018 z 13.06.2018r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Czarne za 2017r rok 2018-07-05 12:29:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.32.2018 z 13.06.2018r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2017 rok 2018-07-05 12:28:40 dodanie dokumentu
Przedszkole Gminne w Czarnem 2018-07-05 10:04:05 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.113.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2018-07-05 10:02:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.105.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 czerwca 2018r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps "Inka" w Czarnem Renata Szymańska 2018-07-05 07:22:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.70.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno ? Architektonicznej i ustalenia jej pracy. Renata Szymańska 2018-07-05 07:20:29 dodanie dokumentu
Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie 2018-07-04 14:26:45 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa w Wyczechach 2018-07-04 14:10:10 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka" w Czarnem 2018-07-04 14:08:47 edycja dokumentu
Gminny Żłobek w Czarnem 2018-07-04 14:08:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.105.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 czerwca 2018r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps "Inka" w Czarnem 2018-07-04 14:02:01 dodanie dokumentu
Burmistrz Czarnego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018". Renata Szymańska 2018-07-03 12:06:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.112.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 03 lipca 2018r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018". Renata Szymańska 2018-07-03 12:03:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.109.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem Renata Szymańska 2018-07-02 15:12:14 dodanie dokumentu
Centralny rejestr umów organizacji pozarządowych II kwartał 2018 Renata Szymańska 2018-07-02 14:36:41 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień II kwartał 2018 Renata Szymańska 2018-07-02 14:36:04 dodanie dokumentu
Centralny rejestr umów organizacji pozarządowych I kwartał 2018 Renata Szymańska 2018-07-02 14:35:07 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień I kwartał 2018 Renata Szymańska 2018-07-02 14:34:52 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.111.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 59/5 o pow. 0,0018 ha, ul. Ogrodowa, m. Czarne). Renata Szymańska 2018-07-02 09:39:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.111.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 59/5 o pow. 0,0018 ha, ul. Ogrodowa, m. Czarne). Renata Szymańska 2018-07-02 09:39:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.107.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (działka nr 13/14 o pow. 0,2042 ha, ul. Łąkowa, m. Czarne). Renata Szymańska 2018-07-02 09:38:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.107.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (działka nr 13/14 o pow. 0,2042 ha, ul. Łąkowa, m. Czarne). Renata Szymańska 2018-07-02 09:37:59 dodanie dokumentu
KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEM OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO Renata Szymańska 2018-06-28 14:48:30 edycja dokumentu
RIPiOŚ.271.1.20.2018.RS Wykonanie robót budowlanych przy realizacji projektu pn. "Zmieniamy Czarne na Zielone - modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem" zadanie 1 i 2 realizowanego w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Renata Szymańska 2018-06-27 16:27:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.106.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 99/6 o pow. 0,1116 ha, ul. Ogrodowa). Renata Szymańska 2018-06-27 16:24:51 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.106.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 99/6 o pow. 0,1116 ha, ul. Ogrodowa). Renata Szymańska 2018-06-27 16:24:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.106.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 99/6 o pow. 0,1116 ha, ul. Ogrodowa). Renata Szymańska 2018-06-27 16:23:58 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.2.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi, zlokalizowanej na działce nr 9/8 obręb 0001 Czarne, na odcinku od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 do granicy działki nr 1 obręb 0001 Czarne na działce nr 9/8, obręb nr 0001, j. ewid. 220302_4, m. Czarne, gm. Czarne - Miasto, pow. człuchowski, woj. pomorskie, w ramach zadania: Budowa miejsc postojowych dla jednostek ciężkiego sprzętu oraz przebudowa budynków nr 45 i 37 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w obrębie obiektów. Renata Szymańska 2018-06-27 08:11:57 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.1.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV nn-0,4 kV polegająca na budowie linii kablowej nn-0,4 kV w m. Bińcze, Obręb Bińcze, dz. nr 121/1 i 121/2, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-06-27 08:08:03 usunięcie załacznika
RIPiOŚ.6733.1.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV nn-0,4 kV polegająca na budowie linii kablowej nn-0,4 kV w m. Bińcze, Obręb Bińcze, dz. nr 121/1 i 121/2, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-06-27 08:07:48 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.100.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia pełnommocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Gminnego w Czarnem Renata Szymańska 2018-06-27 07:48:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.99.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Gminnego w Czarnem Renata Szymańska 2018-06-27 07:46:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.267.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Burmistrza Nr 0050.262.2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności, do których stosuje się przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa Renata Szymańska 2018-06-25 14:03:51 dodanie dokumentu
Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności na terenie działki nr 6 przy ul. Młyńskiej w Czarnem - UNIEWAŻNIONY Renata Szymańska 2018-06-25 12:26:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.103.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem. Renata Szymańska 2018-06-25 07:26:27 dodanie dokumentu
Drugie ogłoszenie o konkurskie na stanowisko pedagoga w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem Renata Szymańska 2018-06-22 09:18:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.95.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania ruchomości Renata Szymańska 2018-06-21 10:36:48 edycja dokumentu