Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Pietras Artur Tomasz Kulpita 2018-05-10 10:44:15 edycja dokumentu
Popowniak Krzysztof Tomasz Kulpita 2018-05-10 10:43:35 edycja dokumentu
Raplis Ireneusz Tomasz Kulpita 2018-05-10 10:42:41 edycja dokumentu
Stanik Janusz Tomasz Kulpita 2018-05-10 10:42:02 edycja dokumentu
Winnicki Janusz Tomasz Kulpita 2018-05-10 10:41:10 edycja dokumentu
Żyła Tadeusz Adam Tomasz Kulpita 2018-05-10 10:38:01 edycja dokumentu
Badziński Bartosz Ryszard Tomasz Kulpita 2018-05-10 10:36:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.57.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 6 kwietnia 2018 r w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny PS ?Inka? w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-05-09 13:16:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.66.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 24 kwietnia 2018 r w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu p.n. ? Zmieniamy Czarne na Zielone?- modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeka Czernicą w Czarem. Tomasz Kulpita 2018-05-09 13:12:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.67.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 24 kwietnia 2018 r w sprawie powołania Jednostki Realizującej projekt dla projektu p.n. zmieniamy Czarne na Zielone modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeka Czernicą w Czarem dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II ? Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr POIS.2.5/3/2016. Tomasz Kulpita 2018-05-09 13:09:17 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.9.2018.RS Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biernatka na terenie działek nr 92, 94/3, 94/4 i 94/6 obręb geodezyjny Biernatka, Gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-05-08 14:33:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.30.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie: powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-05-07 12:09:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.69.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 rok Tomasz Kulpita 2018-05-04 11:59:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.68.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Tomasz Kulpita 2018-05-04 11:14:55 dodanie dokumentu
Ogłaszenie o konkursie na stanowisko opiekuna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-05-02 13:49:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenia Burmistrza - Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów Renata Szymańska 2018-04-30 15:29:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.71.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 27 kwietnia 2018r w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Tomasz Kulpita 2018-04-30 08:03:27 dodanie dokumentu
Transmisja video z obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-04-30 07:44:04 dodanie dokumentu
Kopczak Mariusz Tomasz Kulpita 2018-04-30 07:38:24 edycja dokumentu
Uchwała nr 0007.32.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Tomasz Kulpita 2018-04-30 07:37:30 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.31.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie podziału gminy Czarne na stałe obwody głosowania Czarne Tomasz Kulpita 2018-04-30 07:36:54 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.30.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian WPF Gminy Czarne na lata 2018-2027 Tomasz Kulpita 2018-04-30 07:36:27 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.29.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018r Tomasz Kulpita 2018-04-30 07:35:50 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.28.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zmian uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Tomasz Kulpita 2018-04-30 07:35:05 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.27.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zmian uchwały zaciągnięcia kredytu długoterminowego - 0007.27.2018 Tomasz Kulpita 2018-04-30 07:34:32 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadmi komunalnymi na terenie Gminy Czarne za rok 2017 Magdalena Wojciechowska 2018-04-27 14:27:26 dodanie dokumentu
Konsultacjie społeczne dotyczące Planu Odnowy Miejscowości Nadziejewo na lata 2018-2024 Renata Szymańska 2018-04-25 09:32:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.65.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Planu Odnowy Miejscowości Nadziejewo na lata 2018-2024 Renata Szymańska 2018-04-25 09:28:53 dodanie dokumentu
Konsultacje w sprawie budowy pomnika Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego, którzy walczyli i oddali swoje życie za Ojczyznę na dawnych Kresach Wschodnich II RP w latach 1944-1954 Tomasz Kulpita 2018-04-24 13:03:08 edycja dokumentu
Dane kontaktowe Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku Tomasz Kulpita 2018-04-24 10:23:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023. Tomasz Kulpita 2018-04-24 10:18:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.22.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Czarne na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Tomasz Kulpita 2018-04-24 10:14:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.64.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów i rokowań na zbycie, najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarne. Renata Szymańska 2018-04-23 13:39:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.63.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (dz. nr 301/11 o pow. 0,1094 ha - Domisław). Renata Szymańska 2018-04-23 13:37:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.63.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (dz. nr 301/11 o pow. 0,1094 ha - Domisław). Renata Szymańska 2018-04-23 13:37:22 dodanie dokumentu
Przedszkole Gminne w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-04-23 09:14:19 edycja dokumentu
RIPiOŚ.271.1.8.2018.RS Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w miejscowości Malinowo, gmina Czarne wraz z przebudową drogi gruntowej - UNIEWAŻNIONY Renata Szymańska 2018-04-20 13:09:07 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.7.2018.RS Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Czarne - UNIEWAŻNIONY Renata Szymańska 2018-04-20 13:02:43 dodanie dokumentu
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-04-20 08:24:23 edycja dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej teren rolny (obręb Nadziejewo, dz. nr 311/3, o pow. 21,5589 ha) Renata Szymańska 2018-04-19 07:53:53 dodanie dokumentu