Czarne: Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem
Numer ogłoszenia: 122647 - 2015; data zamieszczenia: 18.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 99769 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, woj. pomorskie, tel. 59 83 32 078, faks 59 83 32 353.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie parkingu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem w zakresie: przebudowy tarasu, rozbiórki garażu z dwoma miejscami postojowymi, rozbiórki budynków gospodarczych, zagospodarowania placu przy budynku urzędu, wykonania zjazdu od strony południowo-zachodniej, na działka nr 70/2 i 75 przy ulicy Moniuszki 12 w miejscowości Czarne. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie następujące części: Część 1. Roboty rozbiórkowe tarasu, garażu z dwoma miejscami postojowymi oraz budynków gospodarczych (znajdujące się w przedmiarze robót poz. 1 - 8). Część 2. Przebudowa tarasu, zagospodarowanie placu przy budynku urzędu, wykonanie zjazdu od strony południowo-zachodniej (roboty znajdujące się w przedmiarze robót poz. 9 - 72). 3. Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik Nr 7 do SIWZ, w skład której wchodzi: projekt budowlany, przedmiar robót (pełni rolę pomocniczą) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 4. Podane ewentualnie w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów jakościowych i cech użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia w celu udowodnienia, że oferowane parametry jakościowe i cechy użytkowe są równoważne lub lepsze od założonych w dokumentacji. Udowodnienie, że zastosowane materiały, przedmioty lub towary mają parametry równe lub lepsze niż materiały, przedmioty lub towary przywołane w opisie przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. 5. Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia jak również zabezpieczeniem terenu robót leży po stronie Wykonawcy. 6. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania zobowiązany będzie dostarczyć w/w dokumenty Zamawiającemu przed odbiorem ostatecznym przedmiotu zamówienia. 7. Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia jak również zabezpieczeniem terenu robót leży po stronie Wykonawcy. 8. Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie usługi geodezyjnej, tyczenia na etapie wykonania oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej technicznej, geodezyjnej oraz kosztorysowej. 9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot zamówienia. 10. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.45.30.00-7, 45.11.12.91-4, 45.23.32.50-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Roboty rozbiórkowe tarasu, garażu z dwoma miejscami postojowymi oraz budynków gospodarczych (znajdujące się w przedmiarze robót poz. 1 - 8)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29436,99 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Przebudowa tarasu, zagospodarowanie placu przy budynku urzędu, wykonanie zjazdu od strony południowo-zachodniej (roboty znajdujące się w przedmiarze robót poz. 9 - 72)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 167762,61 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ