Czarne: Ogrodzenie cmentarza komunalnego w m. Czarne na działkach Nr 28/2 i 29 przy Alei Zwycięzców - branża budowla
Numer ogłoszenia: 137059 - 2015; data zamieszczenia: 16.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarne , ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, woj. pomorskie, tel. 59 83 32 078, faks 59 83 32 353.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ogrodzenie cmentarza komunalnego w m. Czarne na działkach Nr 28/2 i 29 przy Alei Zwycięzców - branża budowla.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w m. Czarne na działkach Nr 28/2 i 29 przy Alei Zwycięzców - branża budowla. 1) Fundamentowanie: fundament betonowy oraz trzpienie słupów zbrojone stalą klasy A-0 (St0S) i A-III (34GS) jako belka stalowa z 4 prętów #12 oraz strzemion Ø 6 oraz trzpienie słupów. Fundament w gruncie należy pokryć izolacją powłokową 2x na zimno. 2) Roboty murowe: wykonanie słupów murowanych z cegły klinkierowej /odcień brązów i czerwieni do ustalenia z Zamawiającym/ o grubości 51 i 63 cm /przekrój kwadratowy/ oraz muru ceglanego wraz z czapkami betonowymi wylewanymi lub prefabrykowanymi. W słupach murowanych zamontować kotwy stalowe do montażu przęseł stalowych. Pod elementami ceglanymi wykonać izolacje poziomą z papy. 3) Całość elementów ślusarskich zawartych w przedmiarze robót wykonać zgodnie z technologią robót. Całość elementów ślusarskich pomalować na kolor czarny. 2. Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik Nr 7 do SIWZ, w skład której wchodzi: przedmiar robót (pełni rolę pomocniczą), rysunki oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja dotyczy wyżej wymienionego zakresu przedmiotu zamówienia. 3. Podane ewentualnie w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów jakościowych i cech użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia w celu udowodnienia, że oferowane parametry jakościowe i cechy użytkowe są równoważne lub lepsze od założonych w dokumentacji. Udowodnienie, że zastosowane materiały, przedmioty lub towary mają parametry równe lub lepsze niż materiały, przedmioty lub towary przywołane w opisie przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. 4. Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia jak również zabezpieczeniem terenu robót leży po stronie Wykonawcy. 5. Podczas prowadzonych robót należy uwzględnić fakt ogólnodostępności obiektu, w związku z czym plac budowy należy ogrodzić, właściwie oznakować i zabezpieczyć. O wszelkich nie dających się uniknąć uciążliwościach związanych z budową, w szczególności ciężkim transporcie czy hałasie, należy informować Zamawiającego lub użytkownika z wyprzedzeniem. Szkody powstałe w wyniku czynności związanych z budową Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie naprawić. 6. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania zobowiązany będzie dostarczyć w/w dokumenty Zamawiającemu przed odbiorem ostatecznym przedmiotu zamówienia. 7. Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie usługi geodezyjnej, tyczenia na etapie wykonania oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej technicznej, geodezyjnej oraz kosztorysowej. 8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot zamówienia. 9. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony formularz ofertowy - stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) wykaz części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom - Załącznik Nr 5 do SIWZ, 3) kosztorys ofertowy należy traktować jako pomocniczy i sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej wraz z zestawieniem materiału i sprzętu w oparciu o załączony do SIWZ przedmiar robót. Na przedniej stronie kosztorysu należy podać stawkę roboczogodziny i wielkość narzutów

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w następujących przypadkach oraz określa warunki tych zmian: 1) w stosunku do wydłużenia terminu realizacji umowy: zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, 2) wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, jeżeli ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych niemożliwych wcześniej do przewidzenia (realizowanych odrębną umowa zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy), niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych podstawowych określonych w niniejszej umowie, 3) na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany, w szczególności terminu realizacji zamówienia, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze SIWZ, 4) ustawowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione w oparciu o wprowadzoną nową stawkę podatkową. 5) zmiana terminów realizacji umowy - z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego albo z przyczyn losowych, 6) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 7) zlecenie wykonania robót podwykonawcom - w części zamówienia innej niż wyszczególniona w ofercie Wykonawcy, 8) zmiany wynagrodzenia w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, lub robót zamiennych. 9) zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiany technologiczne, w szczególności: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, c) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych /technologicznych lub materiałowych niż wskazanych w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót, d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.czarne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: bip.czarne.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2015 godzina 11:00, miejsce: w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, pok. Nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie