Czarne: Ogrodzenie cmentarza komunalnego w m. Czarne na działkach Nr 28/2 i 29 przy Alei Zwycięzców - branża budowla
Numer ogłoszenia: 148449 - 2015; data zamieszczenia: 12.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 137059 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, woj. pomorskie, tel. 59 83 32 078, faks 59 83 32 353.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ogrodzenie cmentarza komunalnego w m. Czarne na działkach Nr 28/2 i 29 przy Alei Zwycięzców - branża budowla.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w m. Czarne na działkach Nr 28/2 i 29 przy Alei Zwycięzców - branża budowla. 1) Fundamentowanie: fundament betonowy oraz trzpienie słupów zbrojone stalą klasy A-0 (St0S) i A-III (34GS) jako belka stalowa z 4 prętów #12 oraz strzemion Ø 6 oraz trzpienie słupów. Fundament w gruncie należy pokryć izolacją powłokową 2x na zimno. 2) Roboty murowe: wykonanie słupów murowanych z cegły klinkierowej /odcień brązów i czerwieni do ustalenia z Zamawiającym/ o grubości 51 i 63 cm /przekrój kwadratowy/ oraz muru ceglanego wraz z czapkami betonowymi wylewanymi lub prefabrykowanymi. W słupach murowanych zamontować kotwy stalowe do montażu przęseł stalowych. Pod elementami ceglanymi wykonać izolacje poziomą z papy. 3) Całość elementów ślusarskich zawartych w przedmiarze robót wykonać zgodnie z technologią robót. Całość elementów ślusarskich pomalować na kolor czarny. 2. Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik Nr 7 do SIWZ, w skład której wchodzi: przedmiar robót (pełni rolę pomocniczą), rysunki oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja dotyczy wyżej wymienionego zakresu przedmiotu zamówienia. 3. Podane ewentualnie w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów jakościowych i cech użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia w celu udowodnienia, że oferowane parametry jakościowe i cechy użytkowe są równoważne lub lepsze od założonych w dokumentacji. Udowodnienie, że zastosowane materiały, przedmioty lub towary mają parametry równe lub lepsze niż materiały, przedmioty lub towary przywołane w opisie przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. 4. Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia jak również zabezpieczeniem terenu robót leży po stronie Wykonawcy. 5. Podczas prowadzonych robót należy uwzględnić fakt ogólnodostępności obiektu, w związku z czym plac budowy należy ogrodzić, właściwie oznakować i zabezpieczyć. O wszelkich nie dających się uniknąć uciążliwościach związanych z budową, w szczególności ciężkim transporcie czy hałasie, należy informować Zamawiającego lub użytkownika z wyprzedzeniem. Szkody powstałe w wyniku czynności związanych z budową Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie naprawić. 6. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania zobowiązany będzie dostarczyć w/w dokumenty Zamawiającemu przed odbiorem ostatecznym przedmiotu zamówienia. 7. Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie usługi geodezyjnej, tyczenia na etapie wykonania oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej technicznej, geodezyjnej oraz kosztorysowej. 8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot zamówienia. 9. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70252,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ