Czarne: Opracowanie audytów energetycznych oraz projektów budowlano-wykonawczych dla zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarne
Numer ogłoszenia: 150205 - 2015; data zamieszczenia: 14.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarne , ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, woj. pomorskie, tel. 59 83 32 078, faks 59 83 32 353.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie audytów energetycznych oraz projektów budowlano-wykonawczych dla zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie audytów energetycznych oraz projektów budowlano-wykonawczych dla zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarne. 2. Do obowiązków Wykonawcy należało będzie opracowanie: 1) Audytów energetycznych dla n/w obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Audyty mają zawierać ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnicznych i/lub stropów, stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacje źródła ciepła z uwzględnieniem możliwości zastosowanie kogeneracji (w przypadku Zespołu Szkół w Czarnem modernizacja węzła ciepła), modernizacje instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, modernizacje wewnętrznych instalacji elektrycznych i oświetlenia wewnętrznego, instalacje systemów monitoringu i zarządzania energią oraz zastosowanie OZE na potrzeby własne obiektów. 2) Projektów budowlano - wykonawczych dla każdego obiektu na podstawie wybranego wariantu realizacyjnego wynikającego z w/w audytów, projekty budowlane muszą zawierać wszystkie roboty konieczne do wykonania całości zadania zgodnie ze Sztuką Budowlaną, Normami i Przepisami Prawa. Projekty budowlano - wykonawcze powinny zawierać między innymi następujące elementy: a) Branża budowlana: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnicznych i/lub stropów, stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej itp., dwie propozycje rozwiązań kolorystycznych elewacji; (w przypadku Zespołu Szkół w Czarnem należy przewidzieć rozbiórkę istniejącego magazynu w którym znajduje się obecnie przyłącze co i przeniesienie go do istniejącego pomieszczenia budynku). b) Branża sanitarna: kompleksową modernizacje instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, modernizację źródła ciepła z uwzględnieniem możliwości zastosowania kogeneracji, zastosowanie OZE. c) Branża elektryczna i teletechniczna: modernizacje wewnętrznych instalacji elektrycznych i oświetlenia wewnętrznego, instalacje systemów monitoringu i zarządzania energią, instalacje odgromową + instalacja ppoż. d) Należy uwzględnić przy budynku Zespołu Szkół w Czarnem zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (karta terenu Nr 52, strefa A.29.UO) dotyczące wymagań ochrony konserwatorskiej z uzgodnieniem rozwiązań z Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków w Słupsku. 3. Obiekty wchodzące w zakres opracowania: 1) Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarne działka nr 13/15, obręb: 0002-63: a) budynek 3 kondygnacyjny (piwnica, piętro, parter), powierzchnia zabudowy 200 m2 powierzchnia użytkowa budynku 252,95 m2, b) ogrzewanie indywidualne piec na węgiel. 2) Budynek Szkoły Podstawowej w Wyczechach działka nr 10/5, obręb: 0010-Wyczechy: a) budynek w części dwukondygnacyjny pozostała jest jednokondygnacyjna, powierzchnia zabudowy około 610,00 m2, kubatura około 3820,00 m3, powierzchnia użytkowa około 585,00 m2, b) ogrzewanie indywidualne, piec na węgiel. 3) Budynek Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie działka nr 36, obręb: 0004-Krzemieniewo: a) budynek w większej części dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, pozostała część jednokondygnacyjna, powierzchnia zabudowy 580,00 m2, b) ogrzewanie indywidualne, piec na drewno i węgiel. 4) Budynek Świetlicy Wiejskiej w Nadziejewie działka nr 116, obręb: 0006-Nadziejewo: a) budynek parterowy, powierzchnia zabudowy 250,48 m2, b) ogrzewanie indywidualne, piec na węgiel. 5) Budynek Zespół Szkół w Czarnem działka nr 47, obręb: 0002-63: a) budynek w części trzykondygnacyjny pozostała części stara jest czterokondygnacyjny, powierzchnia zabudowy części starej około 715 m2, kubatura części starej około 10117 m3, b) ogrzewanie z sieci miejskiej. 4. Zamawiający dysponuje następującymi opracowaniami: 1) Projekt Techniczny wraz z inwentaryzacją budynek szkoły w Krzemieniewie. 2) Inwentaryzacja architektoniczna starej części szkoły w Czarnem. 3) Rzutami poszczególnych kondygnacji wykonanych na cele ppoż. dla poszczególnych szkół. 4) Operaty szacunkowe zawierające opisy stanu istniejącego oraz inwentaryzacje dla budynku Zespół Szkół w Czarne, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Szkoły Podstawowej w Wyczechach. 5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Audyty energetyczne dla każdego z 5 obiektów - w 2 ezg. + wersja elektroniczna PDF. 2) Projekty budowlano-wykonawcze dla każdego z 5 obiektów - w 6 egz. + wersja elektroniczna PDF. 3) Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, STWIOR dla każdego z 5 obiektów w 2 ezg. + wersja elektroniczna PDF. 4) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem decyzji zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych dla poszczególnych obiektów. 6. Wykonawca zobowiązuje się do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń poprzez podanie parametrów technicznych, gatunków materiału przy zachowaniu wymogów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art. 29, co umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie przetargu na wybór Wykonawcy robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji. 7. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania dla Zamawiającego odpowiedzi na pytania składane na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty związane z realizacją budowy, wg dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy. W przygotowaniu odpowiedzi Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym. 8. Wszelkie opłaty administracyjne i wydatki ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca wliczył do ceny opracowania przedmiotu umowy. 9. Zamawiający proponuje Wykonawcy przed złożeniem oferty odbycie wizytacji obiektów w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace do opracowania przedmiotu zamówienia. 10. Mapy z usytuowaniem obiektów przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. 11. Dokumentacja fotograficzna obiektów przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.01.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac -zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie w następujących przypadkach: 1) ustawowej zmiany stawki procentowej podatku VAT, 2) zmiana danych podmiotowych Wykonawcy, 3) wystąpiły zamówienia dodatkowe lub zamienne niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, 4) zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli zajdą okoliczności, na które strony umowy nie będą miały wpływu lub wystąpieniach których, nie przewidywano w chwili zawarcia niniejszej umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.czarne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: bip.czarne.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2015 godzina 11:00, miejsce: w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, pok. Nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie