Czarne: Zimowe utrzymanie dróg, ulic i parkingów oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czarne w sezonie zimowym 2015/2016
Numer ogłoszenia: 160845 - 2015; data zamieszczenia: 04.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarne , ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, woj. pomorskie, tel. 59 83 32 078, faks 59 83 32 353.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg, ulic i parkingów oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czarne w sezonie zimowym 2015/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg, ulic i parkingów oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czarne w sezonie 2015/2016. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 następujące części: Część I. Zimowe utrzymanie ulic i parkingów na terenie Miasta Czarne. Część II. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Sołectwa: Bińcze, Biernatka, Raciniewo, Wyczechy, Nadziejewo. Część III. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Sołectwa: Krzemieniewo, Sierpowo, Domisław, Kijno, Sokole. Część IV. Usuwanie śliskości z dróg gminnych poza terenem Miasta. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac -zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.czarne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: bip.czarne.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2015 godzina 11:00, miejsce: w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, pok. Nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zimowe utrzymanie ulic i parkingów na terenie Miasta Czarne.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Sołectwa: Bińcze, Biernatka, Raciniewo, Wyczechy, Nadziejewo.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Sołectwa: Krzemieniewo, Sierpowo, Domisław, Kijno, Sokole.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Usuwanie śliskości z dróg gminnych poza terenem Miasta.