Czarne: Opracowanie audytów energetycznych oraz projektów budowlano-wykonawczych dla zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarne
Numer ogłoszenia: 167837 - 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 150205 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, woj. pomorskie, tel. 59 83 32 078, faks 59 83 32 353.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie audytów energetycznych oraz projektów budowlano-wykonawczych dla zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarne.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie audytów energetycznych oraz projektów budowlano-wykonawczych dla zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarne. 2. Do obowiązków Wykonawcy należało będzie opracowanie: 1) Audytów energetycznych dla n/w obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Audyty mają zawierać ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnicznych i/lub stropów, stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacje źródła ciepła z uwzględnieniem możliwości zastosowanie kogeneracji (w przypadku Zespołu Szkół w Czarnem modernizacja węzła ciepła), modernizacje instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, modernizacje wewnętrznych instalacji elektrycznych i oświetlenia wewnętrznego, instalacje systemów monitoringu i zarządzania energią oraz zastosowanie OZE na potrzeby własne obiektów. 2) Projektów budowlano - wykonawczych dla każdego obiektu na podstawie wybranego wariantu realizacyjnego wynikającego z w/w audytów, projekty budowlane muszą zawierać wszystkie roboty konieczne do wykonania całości zadania zgodnie ze Sztuką Budowlaną, Normami i Przepisami Prawa. Projekty budowlano - wykonawcze powinny zawierać między innymi następujące elementy: a) Branża budowlana: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnicznych i/lub stropów, stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej itp., dwie propozycje rozwiązań kolorystycznych elewacji; (w przypadku Zespołu Szkół w Czarnem należy przewidzieć rozbiórkę istniejącego magazynu w którym znajduje się obecnie przyłącze co i przeniesienie go do istniejącego pomieszczenia budynku). b) Branża sanitarna: kompleksową modernizacje instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, modernizację źródła ciepła z uwzględnieniem możliwości zastosowania kogeneracji, zastosowanie OZE. c) Branża elektryczna i teletechniczna: modernizacje wewnętrznych instalacji elektrycznych i oświetlenia wewnętrznego, instalacje systemów monitoringu i zarządzania energią, instalacje odgromową + instalacja ppoż. d) Należy uwzględnić przy budynku Zespołu Szkół w Czarnem zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (karta terenu Nr 52, strefa A.29.UO) dotyczące wymagań ochrony konserwatorskiej z uzgodnieniem rozwiązań z Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków w Słupsku. 3. Obiekty wchodzące w zakres opracowania: 1) Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarne działka nr 13/15, obręb: 0002-63: a) budynek 3 kondygnacyjny (piwnica, piętro, parter), powierzchnia zabudowy 200 m2 powierzchnia użytkowa budynku 252,95 m2, b) ogrzewanie indywidualne piec na węgiel. 2) Budynek Szkoły Podstawowej w Wyczechach działka nr 10/5, obręb: 0010-Wyczechy: a) budynek w części dwukondygnacyjny pozostała jest jednokondygnacyjna, powierzchnia zabudowy około 610,00 m2, kubatura około 3820,00 m3, powierzchnia użytkowa około 585,00 m2, b) ogrzewanie indywidualne, piec na węgiel. 3) Budynek Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie działka nr 36, obręb: 0004-Krzemieniewo: a) budynek w większej części dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, pozostała część jednokondygnacyjna, powierzchnia zabudowy 580,00 m2, b) ogrzewanie indywidualne, piec na drewno i węgiel. 4) Budynek Świetlicy Wiejskiej w Nadziejewie działka nr 116, obręb: 0006-Nadziejewo: a) budynek parterowy, powierzchnia zabudowy 250,48 m2, b) ogrzewanie indywidualne, piec na węgiel. 5) Budynek Zespół Szkół w Czarnem działka nr 47, obręb: 0002-63: a) budynek w części trzykondygnacyjny pozostała części stara jest czterokondygnacyjny, powierzchnia zabudowy części starej około 715 m2, kubatura części starej około 10117 m3, b) ogrzewanie z sieci miejskiej. 4. Zamawiający dysponuje następującymi opracowaniami: 1) Projekt Techniczny wraz z inwentaryzacją budynek szkoły w Krzemieniewie. 2) Inwentaryzacja architektoniczna starej części szkoły w Czarnem. 3) Rzutami poszczególnych kondygnacji wykonanych na cele ppoż. dla poszczególnych szkół. 4) Operaty szacunkowe zawierające opisy stanu istniejącego oraz inwentaryzacje dla budynku Zespół Szkół w Czarne, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Szkoły Podstawowej w Wyczechach. 5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Audyty energetyczne dla każdego z 5 obiektów - w 2 ezg. + wersja elektroniczna PDF. 2) Projekty budowlano-wykonawcze dla każdego z 5 obiektów - w 6 egz. + wersja elektroniczna PDF. 3) Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, STWIOR dla każdego z 5 obiektów w 2 ezg. + wersja elektroniczna PDF. 4) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem decyzji zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych dla poszczególnych obiektów. 6. Wykonawca zobowiązuje się do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń poprzez podanie parametrów technicznych, gatunków materiału przy zachowaniu wymogów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art. 29, co umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie przetargu na wybór Wykonawcy robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji. 7. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania dla Zamawiającego odpowiedzi na pytania składane na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty związane z realizacją budowy, wg dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy. W przygotowaniu odpowiedzi Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym. 8. Wszelkie opłaty administracyjne i wydatki ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca wliczył do ceny opracowania przedmiotu umowy. 9. Zamawiający proponuje Wykonawcy przed złożeniem oferty odbycie wizytacji obiektów w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace do opracowania przedmiotu zamówienia. 10. Mapy z usytuowaniem obiektów przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. 11. Dokumentacja fotograficzna obiektów przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101626,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ