Czarne: Remont budynku hydroforni wraz z wymianą urządzeń stanowiących wyposażenie hydroforni w miejscowości Domisław Górny - zaprojektuj i wybuduj
Numer ogłoszenia: 56419 - 2016; data zamieszczenia: 20.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 47901 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, woj. pomorskie, tel. 59 83 32 078, faks 59 83 32 353.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku hydroforni wraz z wymianą urządzeń stanowiących wyposażenie hydroforni w miejscowości Domisław Górny - zaprojektuj i wybuduj.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu remontu oraz wymiany urządzeń stanowiących wyposażenie hydroforni na działce budowlanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 308/5 obręb geodezyjny Domisław. 2) W ramach robót budowlanych zakłada się roboty pokrywcze, dociepleniowe, wewnętrzne oraz wykonie opaski z polbruku i ogrodzenie terenu. W zakresie wymiany urządzeń do uzdatniania wody zakłada się demontaż istniejących urządzeń i instalacji, montaż nowych urządzeń i instalacji oraz roboty elektryczne i związane z automatyka. 3) W zakresie prac projektowych przewiduje się wykonanie projektu budowlanego (wszystkich niezbędnych branż), projektów wykonawczych, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ - Części III Program Funkcjonalno-Użytkowy. 5) Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści PFU zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w PFU za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.23.24.30-5, 45.30.00.00-0, 45.33.20.00-3, 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 290162,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ