Numer ogłoszenia: 90915 - 2016; data zamieszczenia: 17.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 76201 - 2016 data 08.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, woj. pomorskie, tel. 59 83 32 078, fax. 59 83 32 353.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: