Ogłoszenie nr 324197 - 2016 z dnia 2016-10-14 r.
Czarne: Utworzenie żłobka Gminnego w Czarnem dofinansowanego w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 310394-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarne, krajowy numer identyfikacyjny 77097947600000, ul. ul. Moniuszki  12, 77330   Czarne, państwo , woj. pomorskie, tel. 59 83 32 078, faks 59 83 32 353, e-mail
Adres strony internetowej (URL): bip.czarne.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utworzenie żłobka Gminnego w Czarnem dofinansowanego w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2016
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
RIPiOŚ.271.10.2016.RS
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania oraz przebudowie części pomieszczeń mieszkalnych na żłobek. Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Czarne, ul. Świerczewskiego 1, na działce o nr ewid. 3/37, 3/6. 2. Inwestycja pn: Utworzenie żłobka Gminnego w Czarnem dofinansowana jest w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" – edycja 2016. 3. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik Nr 8 do SIWZ, która zawiera: projekt budowlany, przedmiary robót (należy traktować jako pomocnicze) oraz szczegółowe specyfikacje techniczne. 4. Przedmiar robót (kosztorys ofertowy) nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia, a stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej jest projekt budowlany. 5. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych opisywanym pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. 6. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres minimum 36 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot zamówienia. 8. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące fizyczne prace polegające na realizacji przedmiotu zamówienia wykonywały te prace w ramach zatrudnienia u Wykonawcy lub podwykonawcy na podstawie umowy o pracę (minimum 40 pracowników). Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 1) listę osób wraz z oświadczeniem o ich zatrudnieniu na umowę o pracę oraz, 2) kopię dokumentów potwierdzających zatrudnienie tych osób z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji listy osób, o której mowa powyżej. W każdym przypadku wystąpienia okoliczności powodujących jej zmianę Zamawiający jest uprawniony do kontroli na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia spełniania przez Wykonawcę postanowień umownych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45214100-1
Dodatkowe kody CPV: 45410000-4, 45420000-7, 45442100-8, 45431000-7, 45432100-5, 45330000-9, 45331000-6, 45332000-3, 45333000-0, 45312200-9, 45312100-8, 45311200-2, 45311100-1, 32240000-7,
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/10/2016
IV.2 Szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT690366.89
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
TELMAX E.R. Gliszczyńscy S.J.,  biuro@telmax.pl,  ul. Batorego 2,  77-300 ,  Człuchów,  kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 937051.67
Oferta z najniższą ceną/kosztem 937051.67
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 949747.12
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 14%
IV.8) Informacje dodatkowe: Zakres wykonywanych robót realizowanych przez podwykonawców obejmuje roboty instalacji sanitarnej.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
</