Ogłoszenie nr 28918 - 2017 z dnia 2017-02-21 r.
Czarne: Przebudowa gminnej drogi łączącej drogę wojewódzką DW201 z DW202 przez miejscowość Wronkowo na terenie pasa drogi gminnej nr 232064G.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 852-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarne, krajowy numer identyfikacyjny 77097947600000, ul. ul. Moniuszki  12, 77330   Czarne, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. 59 83 32 078, faks 59 83 32 353, e-mail przetargi@czarne.pl
Adres strony internetowej (URL): bip.czarne.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa gminnej drogi łączącej drogę wojewódzką DW201 z DW202 przez miejscowość Wronkowo na terenie pasa drogi gminnej nr 232064G.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa gminnej drogi łączącej drogę wojewódzką DW201 z DW202 przez miejscowość Wronkowo na terenie pasa drogi gminnej nr 232064G. 2. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Opis części dla poszczególnych części zamówienia (zadań): I. Część 1 - ,,Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką DW201 z DW202 przez m. Wronkowo na terenie pasa drogi gminnej nr 232064G – Odcinek A-B i odcinek E-F” 1) Wykonanie odcinka AB w km 0+003,0 – 0+247,0 jako ciąg pieszo jezdny o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego – 1.610,00 m2. 2) Wykonanie odcinka EF w km 0+615,0 – 1+165,0 jako ciąg pieszo jezdny o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego – 3.421,00 m2. 3) Wykonanie i zastosowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 4) Wykonanie stałej organizacji ruchu. 5) Wykonanie humusowania skarp z obsianiem trawą. II. Część 2 - ,,Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką DW201 z DW202 przez m. Wronkowo na terenie pasa drogi gminnej nr 232064G Odcinek C-D.” 1) Wykonanie odcinka CD w km 0+245,0 – 0+615,0 jako ciąg pieszo jezdny o nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o gr. 8,00 cm – 1.901,00 m2. 2) Wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej o gr. 8,00 cm w kolorze grafitowym – 22,00 m2. 3) Wykonanie i zastosowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 4) Wykonanie stałej organizacji ruchu. 5) Wykonanie odwodnienia drenazem PCV. 6) Wykonanie humusowania skarp z obsianiem trawą. Uwaga : Wykonawca Części 2 pn. : ,,Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką DW201 z DW202 przez m. Wronkowo na terenie pasa drogi gminnej nr 232064G Odcinek C-D” w cenie ryczałtowej wykonania zamówienia uwzględni dodatkowo regulacje 8 studni kanalizacji sanitarnej. UWAGA: Ilekroć w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia Zamawiający użył nazw własnych bądź znaków towarowych należy je traktować jedynie jako element przykładowy określający minimalne parametry danego elementu zamówienia wymagane przez Zamawiającego, w takim przypadku można zastosować rozwiązania równoważne. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanym. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określą dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-7
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką DW201 z DW202 przez m. Wronkowo na terenie pasa drogi gminnej nr 232064G – Odcinek A-B i odcinek E-F
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/02/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT951720.57
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert6
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
POL-DRÓG – DRAWSKO POMORSKIE S.A.,  drawsko@poldrog.pl,  ul. Podmiejska 2,  78-500,  Drawsko Pomorskie,  kraj/woj. zachodniopomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 92128.76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 92128.76
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1248135.82
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką DW201 z DW202 przez m. Wronkowo na terenie pasa drogi gminnej nr 232064G Odcinek C-D
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/02/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT336994.65
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert5
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Zakład Usług Wielobranżowych Zul Bud Leon Migawa ,  ,  Witrogoszcz – Osada 11/2 ,  89-310,  Łobżenica,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 290000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 290000.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 36814.31
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Z powodu braku aktywności zostaniesz wylogowany za  sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..
Gmina Czarne
Zamawiający
Pomiń łącza nawigacji
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Państwa ogłoszenie przesłane w dniu 2017-02-21 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2017-02-21 (numer ogłoszenia 28918-2017).
Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych