Ogłoszenie nr 66889 - 2017 z dnia 2017-04-14 r.
Czarne:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 60773 - 2017
Data: 06/04/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Czarne, Krajowy numer identyfikacyjny 77097947600000, ul. ul. Moniuszki  12, 77330   Czarne, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 83 32 078, e-mail przetargi@czarne.pl, faks 59 83 32 353.
Adres strony internetowej (url): bip.czarne.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.938.337,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 00/100). 2. Pozyskane środki finansowe z kredytu przeznacza się na: 1) wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 zł, spłaty kredytów w kwocie 723.416,00zł i finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.214.917,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 0007.87.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 2) spłatę kredytów w kwocie 4,00 zł i finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.000.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 0007.26.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 3. Okres kredytowania: od podpisania umowy kredytowej do 31 grudnia 2022 roku. 4. Wykonawca postawi środki kredytu do dyspozycji Zamawiającego w transzach: 1) w kwocie 650.000,00 – do 02.05.2017r. 2) w kwocie 120.000,00 – do 26.06.2017r. 3) w kwocie 195.000,00 – do 28.06.2017r. 4) w kwocie 143.000,00 – do 28.07.2017r. 5) w kwocie 100.000,00 – do 26.08.2017r. 6) w kwocie 100.000,00 – do 30.09.2017r. 7) w kwocie 300.000,00 – do 26.10.2017r. 8) w kwocie 100.000,00 – do 27.08.2017r. 9) w kwocie 173.600,00 – do 31.10.2017r. 10) w kwocie234.666,00 – do 30.11.2017r. 11) w kwocie1.226.477,00 – do 15.12.2017r. 12) w kwocie 595.594,00 – do 28.12.2017r. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany terminu uruchomienia transz w wyjątkowych przypadkach, po uprzedniej informacji w formie pisemnego wniosku złożonego drogą elektroniczną na trzy dni przed uruchomieniem. 5. Uruchomienie kredytu nastąpi bezgotówkowo przelewem na rachunek bankowy budżetu gminy: BS Człuchów o/Czarne 77 9326 0006 0040 0116 2000 0100. 6. Okres karencji w spłacie kapitału obejmować będzie czas od dnia wypłaty do 31.12.2017 r. 7. Prowizja 0% za przedterminową spłatę kredytu. 8. W przypadku niezrealizowania planowanych na 2017 rok wydatków Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia kwoty kredytu. 9. Koszty obsługi kredytu: 1) oprocentowanie kredytu będzie zmienne, oparte o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę i inne opłaty zaproponowane przez bank wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) prowizja – liczona jako % od całej kwoty kredytu tj. 3.938.337,00 zł. Prowizja musi zawierać w sobie wszystkie opłaty, które są związane z uruchomieniem kredytu – płatna przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 15 dni od pierwszego uruchomienia środków. 10. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca w terminie od dnia uruchomienia kredytu do 31 grudnia 2022r. Odsetki od kredytu naliczane będą tylko od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia i płatne miesięcznie. 11. Dla potrzeb niniejszej oferty przyjmuje się, że rok obrachunkowy wynosi 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. 12. Spłata kapitału następować będzie w ratach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca, ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa do 31 grudnia 2022 roku: 1) w 2018 roku – 12 rat x 14.000,00 zł = 168.000,00zł 2) w 2019 roku – 12 x 3.000,00zł = 36.000,00zł 3) w 2020 roku – 11 x 104.305,00 zł 1 x 104.309,00zł = 1.251.664,00zł 4) w 2021 roku – 12 x 96.487,00zł = 1.157.844,00zł 5) w 2022 roku – 11 x 110.401,00zł 1 x 110.418,00zł = 1.324.829,00zł 13. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową. 14. Zamawiający informuje, że Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej, deklaracji wekslowej oraz wekslu in blanco. 15. Zamawiający nie posiada zaległości wobec ZUS i US. 16. Marża zaproponowana w ofercie przetargowej pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej. 17. Termin płatności rat kapitałowych mogą ulec przesunięciu pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o odroczenie płatności na czas oznaczony. Wniosek powinien być złożony w banku najpóźniej na 30 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Przesunięcia są możliwe w przypadku zagrożenia płynności finansowej Zamawiającego spowodowanej przez zwiększone wydatki na usunięcie skutków klęsk żywiołowych lub innych podobnych okoliczności albo też w przypadku załamania dochodów budżetowych spowodowanych niekorzystną sytuacją gospodarczą. Oznaczony czas przesunięcia płatności raty kapitałowej nie może wykraczać poza termin obowiązywania umowy. Niespłacona rata kapitałowa wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na niezmienionych zasadach określonych w ofercie i umowie. Po każdorazowym przesunięciu terminu spłaty raty kapitałowej bank dokona stosownego przeliczenia tabeli spłaty rat kapitałowych i odsetek stosownie do treści wniosku Zamawiającego o odroczeniu terminu płatności. Z tytułu wymienionych czynności bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ani prowizji. 18. W przypadku zagrożenia płynności finansowej Zamawiającego spowodowanej przez zwiększone wydatki na usunięcie skutków klęsk żywiołowych lub innych podobnych okoliczności albo też w przypadku załamania dochodów budżetowych spowodowanych niekorzystną sytuacją gospodarczą, strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu spłaty kredytu o czas oznaczony. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej i może być dokonana jedynie przed upływem okresu kredytowania określonego w umowie. Oprocentowanie będzie naliczane na zasadach zaproponowanych w ofercie przetargowej. Z tytułu przedłużenia terminu spłaty kredytu bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ani prowizji. 19. Zamawiający zastrzega możliwość spłaty kapitału przed upływem okresu kredytowania, jak również możliwości spłaty kapitału w ratach i terminach innych niż wynikających z harmonogramu spłat zdarzenie jest możliwe w przypadku osiągnięcia przez Zamawiającego dobrego wyniku finansowego potwierdzonego nadwyżką budżetową. Wcześniejsza spłata kapitału wymaga uprzednio złożonego przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia z 30 dniowym wyprzedzeniem. Bank dokona stosownego przeliczenia rat kapitałowych i odsetkowych odpowiednio do treści złożonego wniosku. Za powyższą czynność bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ani prowizji. 20. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 1) wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu skrócenia okresu kredytowania, 2) zrefundowania z kredytu wydatków poniesionych przed uruchomieniem transzy kredytu, 3) możliwości uruchomienia mniejszej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, 4) wykluczenia żądania prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanej kredytu. 21. Zatrudnienie osób na umowę o pracę: 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem usługi. 2) Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia do kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę zamówienia wymogu, o którym mowa powyżej. W ramach uprawnień kontrolnych zamawiający ma prawo: a) żądać od Wykonawca przedłożenia w wyznaczonym terminie Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, b) żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień na piśmie w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników wykonujących czynności w zakresie wykonywania usługi, c) przyjmować od osób wykonujących czynności w zakresie wykonywania usługi oświadczeń odnośnie faktu i podstaw ich zatrudnienia, d) wezwać Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie kopię umowy/umów, która powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. Z 2016 r. poz. 922), e) wezwać Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, f) wezwać Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 3) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: a) W przypadku nie przedstawienia w terminie wyznaczonym informacji, o których mowa w punkcie 2 Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 2.000,00 PLN.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.938.337,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 00/100). 2. Pozyskane środki finansowe z kredytu przeznacza się na: 1) wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 zł, spłaty kredytów w kwocie 723.416,00zł i finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.214.917,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 0007.87.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 2) spłatę kredytów w kwocie 4,00 zł i finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.000.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 0007.26.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 3. Okres kredytowania: od podpisania umowy kredytowej do 31 grudnia 2022 roku. 4. Kredyt zostanie uruchamiany w kwotach i terminach, które zostaną określone w formie pisemnego wniosku o wypłatę, złożonym przed każdym uruchomieniem transzy drogą elektroniczną z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. 5. Uruchomienie kredytu nastąpi bezgotówkowo przelewem na rachunek bankowy budżetu gminy: BS Człuchów o/Czarne 77 9326 0006 0040 0116 2000 0100. 6. Okres karencji w spłacie kapitału obejmować będzie czas od dnia wypłaty do 31.12.2017 r. 7. Prowizja 0% za przedterminową spłatę kredytu. 8. W przypadku niezrealizowania planowanych na 2017 rok wydatków Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia kwoty kredytu. 9. Koszty obsługi kredytu: 1) oprocentowanie kredytu będzie zmienne, oparte o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę i inne opłaty zaproponowane przez bank wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) prowizja – liczona jako % od całej kwoty kredytu tj. 3.938.337,00 zł. Prowizja musi zawierać w sobie wszystkie opłaty, które są związane z uruchomieniem kredytu – płatna przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 15 dni od pierwszego uruchomienia środków. 10. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca w terminie od dnia uruchomienia kredytu do 31 grudnia 2022r. Odsetki od kredytu naliczane będą tylko od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia i płatne miesięcznie. 11. Dla potrzeb niniejszej oferty przyjmuje się, że rok obrachunkowy wynosi 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. 12. Spłata kapitału następować będzie w ratach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca, ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa do 31 grudnia 2022 roku: 1) w 2018 roku – 12 rat x 14.000,00 zł = 168.000,00zł 2) w 2019 roku – 12 x 3.000,00zł = 36.000,00zł 3) w 2020 roku – 11 x 104.305,00 zł 1 x 104.309,00zł = 1.251.664,00zł 4) w 2021 roku – 12 x 96.487,00zł = 1.157.844,00zł 5) w 2022 roku – 11 x 110.401,00zł 1 x 110.418,00zł = 1.324.829,00zł 13. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową. 14. Zamawiający informuje, że Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej, deklaracji wekslowej oraz wekslu in blanco. 15. Zamawiający nie posiada zaległości wobec ZUS i US. 16. Marża zaproponowana w ofercie przetargowej pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej. 17. Termin płatności rat kapitałowych mogą ulec przesunięciu pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o odroczenie płatności na czas oznaczony. Wniosek powinien być złożony w banku najpóźniej na 30 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Przesunięcia są możliwe w przypadku zagrożenia płynności finansowej Zamawiającego spowodowanej przez zwiększone wydatki na usunięcie skutków klęsk żywiołowych lub innych podobnych okoliczności albo też w przypadku załamania dochodów budżetowych spowodowanych niekorzystną sytuacją gospodarczą. Oznaczony czas przesunięcia płatności raty kapitałowej nie może wykraczać poza termin obowiązywania umowy. Niespłacona rata kapitałowa wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na niezmienionych zasadach określonych w ofercie i umowie. Po każdorazowym przesunięciu terminu spłaty raty kapitałowej bank dokona stosownego przeliczenia tabeli spłaty rat kapitałowych i odsetek stosownie do treści wniosku Zamawiającego o odroczeniu terminu płatności. Z tytułu wymienionych czynności bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ani prowizji. 18. W przypadku zagrożenia płynności finansowej Zamawiającego spowodowanej przez zwiększone wydatki na usunięcie skutków klęsk żywiołowych lub innych podobnych okoliczności albo też w przypadku załamania dochodów budżetowych spowodowanych niekorzystną sytuacją gospodarczą, strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu spłaty kredytu o czas oznaczony. Powyższa zmiana jeśli się zdarzy to Zamawiający wystąpi z pisemnym wnioskiem o zgodę do Wykonawcy, taka zmiana może być dokonana jedynie przed upływem okresu kredytowania określonego w umowie. Oprocentowanie będzie naliczane na zasadach zaproponowanych w ofercie przetargowej. Z tytułu przedłużenia terminu spłaty kredytu bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ani prowizji. 19. Zamawiający zastrzega możliwość spłaty kapitału przed upływem okresu kredytowania, jak również możliwości spłaty kapitału w ratach i terminach innych niż wynikających z harmonogramu spłat zdarzenie jest możliwe w przypadku osiągnięcia przez Zamawiającego dobrego wyniku finansowego potwierdzonego nadwyżką budżetową. Wcześniejsza spłata kapitału wymaga uprzednio złożonego przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia z 30 dniowym wyprzedzeniem. Bank dokona stosownego przeliczenia rat kapitałowych i odsetkowych odpowiednio do treści złożonego wniosku. Za powyższą czynność bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ani prowizji. 20. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 1) wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu skrócenia okresu kredytowania, 2) zrefundowania z kredytu wydatków poniesionych przed uruchomieniem transzy kredytu, 3) możliwości uruchomienia mniejszej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, 4) wykluczenia żądania prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanej kredytu. 21. Zatrudnienie osób na umowę o pracę: 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem usługi. 2) Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia do kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę zamówienia wymogu, o którym mowa powyżej. W ramach uprawnień kontrolnych zamawiający ma prawo: a) żądać od Wykonawca przedłożenia w wyznaczonym terminie Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, b) żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień na piśmie w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników wykonujących czynności w zakresie wykonywania usługi, c) wezwać Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie kopię umowy/umów, która powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. Z 2016 r. poz. 922), d) wezwać Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, e) wezwać Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 3) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: a) W przypadku nie przedstawienia w terminie wyznaczonym informacji, o których mowa w punkcie 2 Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 2.000,00 PLN.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 28/12/2017
W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia: 31/12/2017

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 19/04/2017, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 26/04/2017, godzina: 11:00

Z powodu braku aktywności zostaniesz wylogowany za  sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..
Gmina Czarne
Zamawiający
Pomiń łącza nawigacji
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Państwa ogłoszenie przesłane w dniu 2017-04-14 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2017-04-14 (numer ogłoszenia 66889-2017).
Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych