Ogłoszenie nr 580138-N-2018 z dnia 2018-06-27 r.

Gmina Czarne: Wykonanie robót budowlanych przy realizacji projektu pn. „Zmieniamy Czarne na Zielone – modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem” zadanie 1 i 2 realizowanego w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarne, krajowy numer identyfikacyjny 77097947600000, ul. ul. Moniuszki  12 , 77330   Czarne, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 83 32 078, e-mail przetargi@czarne.pl, faks 59 83 32 353.
Adres strony internetowej (URL): bip.czarne.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.czarne.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych przy realizacji projektu pn. „Zmieniamy Czarne na Zielone – modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem” zadanie 1 i 2 realizowanego w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Numer referencyjny: RIPiOŚ.271.1.20.2018.RS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlano–montażowych nad realizacja zadania pn. Wykonanie robót budowlanych przy realizacji projektu pn „Zmieniamy Czarne na Zielone – modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem” zadanie 1 i 2, realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0158/16 z dnia 30.10.2017r. Zamówienie będzie współfinansowane w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Zadanie 1 - Modernizacja parku – Realizowane na podstawie projektu budowlanego wykonawczego pn. ,,Przebudowa i rozbudowa istniejącego oświetlenia, budowa elementów małej architektury, utwardzenie istniejących i projektowanych ciągów pieszych, wykonanie przyłącza wodociągowego do projektowanej fontanny. Głównym celem projektu jest uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych w parku w Czarnem z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i edukacyjne m.in. poprzez Modernizację parku obejmuje m.in. Obszar parku miejskiego działka nr 62, Szczegóły zadania znajdują się w Dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji. Przedmiary stanowią wyłącznie element dodatkowy opracowany na podstawie projektów. Wykonawca przygotowując ofertę musi opierać się na dokumentacji technicznej. Stanowiącej – załącznik nr 10 do SIWZ. Zadanie 2 - Modernizacja terenów zielonych nad rzeką Czernicą. - Realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Głównym celem projektu jest uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i edukacyjne. Teren zielony nad rzeką Czernicą objęty projektem biegnie od ul. Młyńskiej do granicy miasta w kierunku północno wschodnim. Zadanie we wskazanym niżej zakresie realizowane będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj i będzie dotyczyło działek wskazanych poniżej. Dane terenów nad rzeką Czernicą. Łączna powierzchnia terenu, na którym będzie realizowany projekt wynosi 4,8616 ha. Zadanie obejmuje • Roboty Budowlano – Montażowe wraz z małą architekturą, obejmujące: - mała architektura (11 ławek, 11 koszy na śmieci, 5koszy na psie odchody, 10 budek lęgowych dla ptaków, 10 budek lęgowych dla owadów, 5 karmników dla ptaków); - wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej; Roboty elektryczne i monitoring, - oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej 41 lamp Led; - monitoring terenu 10 kamer, • Kładkę drewnianą, - kładka drewniana przez rzekę ok. 20 m; • Gospodarowanie drzewostanem, nasadzenia, niwelacja terenu, oczyszczenie koryta rzeki Czernicy, wzdłuż jej biegu działki nr 42,8,5/22,4/4,3/12,3/3,2/6,2/7,18/15,18/12,1,5i 41 obejmujące . -wycinkę drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni oraz prace pielęgnacyjne w koronach drzew na powierzchni; - usunięcie wszelkich zanieczyszczeń terenu wraz z oczyszczeniem koryta rzecznego oraz utylizacją odpadów; - prace niwelacyjne terenu i nasadzenia drzew i krzewów; - wykonanie trawników na powierzchni ok 8 tys. m2 ; - ręczną i/lub mechaniczna niwelacja terenu brzegu rzeki oraz pozostałego terenu; - utworzenie enklaw do rozrodu ptaków i płazów; Działki nr 1, 5, 41 to rzeka Czernica, której koryto i brzeg należy do Skarbu Państwa w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. Działki zostały użyczone na cele realizacji inwestycji. Koryto rzeki przylegające do działek objętych zagospodarowaniem, jest planowane do oczyszczenia w ramach zadania oraz do umocnienia brzegów faszyną. Modernizacja terenów zielonych nad rzeką Czernicą, realizowana będzie w formie „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego – załącznik nr 11 do SIWZ. 1. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: osoby wykonujące roboty ogólnobudowlane. 2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 12 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 12 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 1 pkt 8 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności. 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników Zamawiający wymaga, aby projektowane i przebudowane obiekty budowlane i chodniki uwzględniała potrzeby wszystkich użytkowników, w tym m.in. osób niepełnosprawnych, matek z wózkami, w szczególności poprzez zaprojektowanie niskich krawężników ułatwiających poruszanie się po drodze wymienionych wyżej osób. 7. Gwarancja i rękojmia - Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres wskazany w formularzu oferty. Okres rękojmi za wady zgodnie z unormowaniami ustawy Kodeks cywilny wynosi min 3 lata.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
71221000-3
71242000-6
79421200-3
45111200-0
45000000-7
45200000-9
45220000-5
45310000-3
45315300-1
45311000-0
45351000-2
42990000-2
51500000-7
45112710-5
77310000-6
29835000-1
45110000-1
45112720-8
45230000-8
45112700-2
45100000-8
45111000-8
45112000-5
45223000-6
45236000-0
45316000-5
45317000-2
45320000-6
45400000-1
71000000-8
71221000-3
71223000-7
71240000-2
71242000-6
71250000-5
71300000-1
71315000-9
71320000-7
71330000-0
71332000-4
71400000-2
71420000-8
71500000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę polegającą na zagospodarowaniu/modernizacji/ przebudowie terenów zielonych o wartości robót nie mniejszej niż 500 000, 00.PLN, poparte dokumentami (dowodami) potwierdzającym, ze robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. *Do terenów zieleni zalicza się parki leśne, parki, zieleńce, stadiony i place sportowe, ogrody dziecięce, ogrody działkowe, cmentarze, zadrzewienia uliczne itp. b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej: 1. jedną osobę na stanowisko projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który posiada: • uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, licząc od daty uzyskania uprawnień projektowych, 2. jedną osobę na stanowisko projektanta w specjalności drogowej który posiada: • - uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, licząc od daty uzyskania uprawnień projektowych, 3. jedną osobę na stanowisko projektanta w specjalności sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i AKPiA, który posiada: • uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacji sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i AKPiA, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, licząc od daty uzyskania uprawnień projektowych, 4. jedną osobę na stanowisko Kierownika Budowy który posiada: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjnych, w tym przy realizacji co najmniej 1 roboty polegającą na zagospodarowaniu/modernizacji/przebudowie terenów zielonych o wartości robót nie mniejszej niż 500 000,00 PLN, 5. jedną osobę na stanowisko Kierownika robót drogowych który posiada: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, na stanowisku kierownika robót drogowych licząc od daty uzyskania uprawnień, 6. jedną osobę na stanowisko Kierownika robót instalacji sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i AKPiA, który posiada: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i AKPiA, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, na stanowisku kierownika robót elektrycznych licząc od daty uzyskania uprawnień, 7. jedną osobę na stanowisko specjalisty ds. terenów zielonych, który posiada: • wykształcenie średnie lub w wyższe w zakresie ogrodnictwa lub architektury krajobrazu, • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z kształtowaniem terenów zielonych, W przypadku wymogu dysponowania kilkoma osobami w różnych branżach Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w ww. branżach jeśli wykazana osoba posiada wymagane uprawnienia. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). Wskazana powyżej osoba musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazana osoba jej nie posiada, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - załącznik nr 6. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7. [W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1725), uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich EOG zastosowanie będzie też miała ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).]
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony i podpisany formularz wg wzoru załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do złożenia oferty w sprawie zamówienia publicznego w przypadku gdy podmioty wspólnie ubiegają się o zamówienie. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania oraz wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 3) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ (zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp). 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Niewiążący wzór zobowiązania załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zgodnie z art. 26 ust. 2 i art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium powinno być wniesione na cały okres terminu związania ofertą. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w następującej formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku: Bank Spółdzielczy w Człuchowie O/Czarne 98932600060040011620000110 z dopiskiem „Wadium Wykonanie robót budowlanych przy realizacji projektu pn. „Zmieniamy Czarne na Zielone – modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem – zadanie 1 i 2” 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta i Gminy Czarne w pokoju nr 16 lub dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie umożliwiającej późniejszy zwrot Wykonawcy, a do oferty należy wpiąć kserokopię. 7. Zgodnie z art. 46. ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie Kierownika Budowy 20,00
Gwarancja Jakości20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) istnieje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami określonymi w SIWZ. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem okoliczności zawartych w umowie. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, jest możliwa w przypadku: 1) siły wyższej, w tym w szczególności działania na terenie budowy: amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, fal ciśnieniowych, działania sił natury w postaci: podtopień (teren zagrożenia powodziowego), niekorzystnych lub nietypowych dla danego okresu warunków atmosferycznych takich jak wielodniowe ulewy, huragany i tornada dokonujące zniszczeń bezpośrednio w miejscu realizacji robót. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być stwierdzone pismem, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 2) działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, które uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań umownych, zwłaszcza robót budowlanych jeżeli zostały one podjęte przez te podmioty nie na skutek działań Wykonawcy lub Zamawiającego, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w terminie dłuższym niż wynika to z przepisów prawa. 3) wystąpienia okoliczności powodujących konieczność przeprowadzenia prac saperskich, archeologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie robót, ujawnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji, 4) zmiany w trakcie obowiązywania umowy a) stawek podatku od towarów i usług VAT, b) norm, których zastosowanie jest niezbędne dla wykonywanego przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę 5) zmiany warunków dofinansowania zmieniającego terminy i zasady realizacji inwestycji, 6) zmiany kolejności wykonania części zamówienia 7) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (zaniechanie wykonania). Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (za wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych) może nastąpić w wysokości nie wyższej niż 10 % ceny i tylko w uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Zamawiający dokona proporcjonalnego obniżenia ceny obliczając wartość robót podlegających rezygnacji. 8) istotnych zmian w dokumentacji projektowej wynikających z potrzeb Zamawiającego lub z ogólnego postępu technologicznego, a zaakceptowanych przez Zamawiającego. 9) w przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu świadczenia wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa. 5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy jest możliwa w przypadku zaistnienia zdarzeń jak określono w ust 4 pkt. 1, 2, 4, 7. 6. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa w przypadku zaistnienia zdarzeń jak określono w ust. 4 pkt. 3, 6 i 7. 7. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa w przypadku zaistnienia zdarzeń jak opisano w ust. 4 pkt. 3, przy czym: a) W przypadku zmiany podatku VAT zmianie nie ulega wysokość wynagrodzenia netto określona w § 7 ust. 1, 8. Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy są możliwe jedynie po spełnieniu wymagań określone w SIWZ przez nowe osoby. 9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku: 1) wprowadzenia podwykonawcy, 2) zmiany podwykonawcy, 3) rezygnacji podwykonawcy, 4) zmiany wartości lub zakresu dostaw wykonywanych przez podwykonawców. 10. Zamawiający dopuszcza możliwość żądania przez Wykonawcę zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia za wykonanie prac niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, o ile wskutek zmiany dokumentacji przez Zamawiającego nastąpiło podwyższenie kosztów Wykonawcy, a wykonanie tych prac nie stanowi zmiany przedmiotu zamówienia. 11. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 12. Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmianę umowy w zakresie przedłużenia terminów wykonania zobowiązań umownych, na których zachowanie miały wpływ wystąpienie siły wyższej lub zdarzenia opisane powyżej w ust. 3 o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonywanie umowy i na który - w ich wyniku – jej wykonanie zostało przerwane. 13. Zmiany mogą być zaproponowane przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy, w razie przyjęcia, pozwolą skrócić okres realizacji umowy, lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego. 14. Zmiany mogą być zaproponowane przez złożenie pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego, decyzji krajowych lub zagranicznych instytucji zarządzających i monitorujących realizację Przedsięwzięcia, lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 15. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony. 16. Udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych wymaga zawarcia aneksu do umowy. 17. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań zamiennych, jednakże muszą być spełnione warunki z art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Rozwiązania zamienne nie mogą wykraczać poza przedmiot zamówienia, powinny ulepszać realizowane zamówienie, usprawniać proces budowy bądź zamieniać prace i nakłady w danej kategorii CPV. Podstawą wykonania rozwiązań zamiennych będzie protokół konieczności rozwiązań zamiennych, sporządzony przez Wykonawcę (wraz z wyliczeniem wartości rozwiązań zamiennych na podstawie sporządzonego kosztorysu lub kalkulacji robót) i zatwierdzony przez Zamawiającego. 18. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań zamiennych, które skutkowałyby istotnymi zmianami zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 19. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może Wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-12, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH