Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł netto na wykonanie specjalistycznego przeglądu drzewostanu na terenie działki nr 169/1 w miejscowości Bińcze - park historyczny wpisany do rejestru zabytków woj. Pomorskiego w dniu 23.04.1996r pod pozycją rejestru A-1594 oraz nadzoru inwestorskiego nad cięciami pielęgnacyjnymi drzew zakwalifikowanych do przycinki w czasie przeprowadzonego przeglądu.

  Zapytanie ofertowe

dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł netto

na wykonanie specjalistycznego przeglądu drzewostanu na terenie działki nr 169/1 w miejscowości Bińcze – park historyczny wpisany do rejestru zabytków woj. Pomorskiego w dniu 23.04.1996r pod pozycją rejestru A-1594 oraz nadzoru inwestorskiego nad cięciami pielęgnacyjnymi drzew zakwalifikowanych do przycinki w czasie przeprowadzonego przeglądu.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 0050.1.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

Zamawiający:

GMINA CZARNE

 ul. Moniuszki 12

77-330 Czarne

NIP 843-15-29-525

e- mail  jkosowska@czarne.pl

tel. 598332079

 

I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

(CPV): 77211300-5)

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu specjalistycznego przeglądu drzewostanu na terenie działki nr 169/1 w miejscowości Bińcze – park historyczny wpisany do rejestru zabytków woj. Pomorskiego w dniu 23.04.1996r. pod pozycją rejestru A-1594 oraz nadzoru inwestorskiego nad cięciami pielęgnacyjnymi drzew zakwalifikowanych do przycinki w czasie przeprowadzonego przeglądu.

Lokalizacja: Obręb Bińcze, Gmina Czarne dz. nr ew. 169/1

wykonanie szczegółowego przeglądu drzewostanu na terenie działki nr 169/1 w miejscowości Bińcze – park historyczny wpisany do rejestru zabytków woj. Pomorskiego w dniu 23.04.1996r. pod pozycją rejestru A-1594 , jego wycinki i cięć pielęgnacyjnych wraz z uzyskaniem zezwolenia  na wykonanie wcinki i cięć pielęgnacyjnych od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zakres opracowania :

- szczegółowy przegląd wszystkich drzew  w formie papierowej i elektronicznej,

- wyznaczenie drzew do wycinki,

- wyznaczenie drzew do wykonania cięć pielęgnacyjnych,

- opracowanie wniosku na wycinkę i pielęgnację drzew,

- uzyskanie prawomocnego zezwolenia na wycinkę i pielęgnację drzew od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- przegląd drzewostanu Zamawiający wymaga rzetelnych oględzin wszystkich nadziemnych organów drzewa za pomocą powszechnie dostępnych metod wizualnych. Kwalifikacja drzew do wycinki lub do zabiegów pielęgnacyjnych powinna być wynikiem oceny ich stanu zdrowotnego oraz statyki.

 

W ramach przeglądu drzew Wykonawca zobowiązany jest do: zbadania widocznej części strefy korzeniowej pod kątem zagrożenia wywróceniem, złamania w odziomku (prawidłowość rozwoju systemu korzeniowego, ślady uszkodzenia, odkrycia, oznaki chorób, zamierania, rozkładu korzeni oraz objawy ich zrywania - pochylenie drzewa);

 - oceny sylwetki drzewa pod kątem zagrożenia złamaniem (ocena symetrii drzewa i pochylenia, wysokości, smukłości, stabilności); -przebadania strefy pnia pod kątem zagrożenia złamaniem (uszkodzenia, rozkład pnia, pęknięcia, zbieżność);

- sprawdzenia strefy korony pod kątem zagrożenia rozłamaniem (posusz, uszkodzenia, masa i pokrój korony, symetria, rozkład konarów, wadliwe rozwidlenia);

Do wycinki należy wskazać tylko i wyłącznie drzewa, które stanowią realne zagrożenie dla życia, zdrowia  użytkowników  parku w Bińczu, w przypadku których nie ma możliwości przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, które zminimalizują zagrożenie wypadku z udziałem drzewa.

Każdorazowo, przed podjęciem decyzji o zakwalifikowaniu drzewa do usunięcia, należy przeanalizować możliwość jego zachowania poprzez zalecenie wykonania cięć, które spowodują usunięcie posuszu, poprawią statykę drzewa etc. i sprawią, że nie będzie ono stanowiło zagrożenia dla mieszkańców. Zamawiający wymaga rzetelnych oględzin drzew. Liczba drzew wskazanych do wycinki powinna być ograniczona do niezbędnego minimum i składać się jedynie z egzemplarzy, których usunięcie jest bezwzględnie konieczne. Do wykonania cięć pielęgnacyjnych należy wskazać drzewa, których wady sprawiają, że stanowią one bezpośrednie, realne zagrożenie, podczas występowania ekstremalnych warunków. Natomiast drobny posusz nie powinien być wskazaniem do cięcia drzewa.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do dnia 31 sierpnia 2021 r.

III. ODRZUCENIE OFERTY:

1.Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2) została złożona po terminie składania ofert.

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

- w wersji elektronicznej na adres e- mail:  jkosowska@czarne.pl,  w terminie do 22 marca 2021 r. do godziny 14.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

- oferta musi być stworzona w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;

- Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-mail,

- zawierać cenę oferty brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia,

- podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta,

- zawierać wymagane załączniki.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OBLICZANIA CENY:

- jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia,

- za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia,

- oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty,

- cena podana w ofercie stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Wykonawcy.

VII. DODATKOWE INFORMACJE:

- po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej bip.czarne.pl oraz powiadomi Wykonawców wiadomością e-mail,

- zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty,

- osoby do kontaktu nr tel. 598332079  inspektor ds. ochrony środowiska Joanna Kosowska.

ZAŁĄCZNIKI:

1.Formularz ofertowy.

2. Klauzula informacyjna RODO

3. Wzór umowy

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe 271.2.5.2021.JK.pdf (PDF, 212KB) 2021-03-11 08:41:03 212KB 213 razy
2 Załącznik Nr 1 formularz ofertowy.doc (DOC, 46KB) 2021-03-11 08:41:30 46KB 205 razy
3 Załącznik Nr 2 Klauzula informacjyjna RODO.docx (DOCX, 16.KB) 2021-03-11 08:41:40 16.KB 211 razy
4 Załącznik Nr 3 Wzór umowy.doc (DOC, 70KB) 2021-03-11 08:44:45 70KB 213 razy
Wynik postępowania
1 Wybór oferty.pdf (PDF, 91.KB) 2021-04-13 12:41:40 91.KB 192 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Szymańska 11-03-2021 08:41:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Kosowska 11-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Renata Szymańska 13-04-2021 12:41:40