Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł netto na wykonanie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (w fazie poeksploatacyjnej) Składowiska Odpadów Komunalnych w Nadziejewie Gmina Czarne w latach 2021-2023.

PPiZP.271.2.9.2021AK                                                                                                                                    Czarne, 07.04.2021 r.

 Zapytanie ofertowe

dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł netto

 

na wykonanie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
(w fazie poeksploatacyjnej) Składowiska Odpadów Komunalnych w Nadziejewie Gmina Czarne w latach 2021-2023.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 0050.1.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

 

Zamawiający:

GMINA CZARNE, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne

NIP 843-15-29-525, REGON: 770979476

e- mail  a.kubik@czarne.pl

tel. 598332079

I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

(CPV): 90.73.00.00 -Śledzenie zanieczyszczeń, monitoring i rekultywacja

Wykonanie monitoringu zamkniętego składowiska odpadów ich niż niebezpieczne i obojętne
(w fazie poeksploatacyjnej) Składowiska Odpadów Komunalnych w Nadziejewie Gmina Czarne w latach 2021 – 2023 r.

1)  Pomiar poziomu oraz skład wód podziemnych w otworach obserwacyjnych  ( 4 piezometry) - co 6 miesięcy.

2)  Objętość oraz skład wód odciekowych ( studnia na wody odciekowe) – co 6 miesięcy.

3)  Badanie wielkości opadu atmosferycznego ( w oparciu o pozyskiwane dane ze stacji meteorologicznej reprezentatywnej dla lokalizacji składowiska) – raz w roku.

4)  Badanie osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalony reper
( umiejscowiony na kryzie piezometru P4) – raz w roku.

5)  Emisja oraz skład gazu składowiskowego ( 6 studzienek odgazowujących) co 6 miesięcy.

6)  Badanie stateczności zboczy – raz w roku.

7)  Sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego ( 6 studzienek odgazowujących) – co 12 miesięcy.

8)  Ocena skuteczności systemu odgazowywania składowiska – co 12 miesięcy.

9)  Opracowanie sprawozdania z wykonania badań i pomiarów – raz w roku.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do dnia 31 grudnia  2023 r.

III. ODRZUCENIE OFERTY:

1.Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2) została złożona po terminie składania ofert.

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1)  W wersji elektronicznej na adres e- mail:  a.kubik@czarne.pl,  w terminie do 14.04.2021 r. do godziny 14.00.

2)   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3)    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1)  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

2)   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

3)  Oferta musi być stworzona w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;

4)   Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-mail,

- zawierać cenę oferty brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia,

- podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta,

- zawierać wymagane załączniki.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OBLICZANIA CENY:

1)  Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.

2)  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

3)  Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.

4)  Cena podana w ofercie stanowić będzie wynagrodzenie  przysługujące Wykonawcy.

VII. DODATKOWE INFORMACJE:

1)  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej bip.czarne.pl oraz powiadomi Wykonawców wiadomością e-mail,

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty,

3)  Osoby do kontaktu nr tel. 598332079 wew. 28, 530767336  podinspektor ds. gospodarki komunalnej i działalności gospodarczej Agata Kubik.

ZAŁĄCZNIKI:

1.Formularz ofertowy.

2. Klauzula informacyjna RODO

3. Wzór umowy

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe PPiZP.271.2.9.2021.AK.pdf (PDF, 148KB) 2021-04-07 14:01:12 148KB 197 razy
2 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx (DOCX, 27.KB) 2021-04-07 14:01:24 27.KB 189 razy
3 Załącznik nr 2 Klauzula informacjyjna RODO.pdf (PDF, 55.KB) 2021-04-07 14:01:36 55.KB 185 razy
4 Załącznik nr 3 Wzór umowy.pdf (PDF, 145KB) 2021-04-07 14:01:46 145KB 198 razy
Wynik postępowania
1 Wybór oferty.pdf (PDF, 63.KB) 2021-04-19 11:09:30 63.KB 196 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Szymańska 07-04-2021 14:01:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Kubik 07-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Renata Szymańska 19-04-2021 11:09:30