Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące wyboru wykonawcy na realizację usługi prowadzenia dyżurów logopedycznych dla dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem w ramach projektu pod nazwą ,,Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" nr RPPM.06.02.02-22-0071/20

Czarne, dnia 07.05.2021 r.
CWRID 1/2021/L

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczące wyboru wykonawcy na realizację usługi prowadzenia dyżurów logopedycznych dla dzieci 
w Placówce Wsparcia Dziennego Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem
w ramach projektu pod nazwą ,,Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica”
nr RPPM.06.02.02-22-0071/20


Nazwa i adres Zamawiającego
CENTRUM WSPARCIA RODZINY I DZIECKA W CZARNEM, 
77-330 Czarne,
ul. Cicha 1/1, 
Nip: 8431618559,
tel. 533 121 324, e-mail: cwrid@czarne.pl

Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (T.J. Dz. U. z 2021r. poz. 464). W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 96 ze zm.).

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez logopedę, który będzie pełnił dyżur zapewniający pomoc logopedyczną dla dzieci z terenu Gminy Czarne. Głównym celem pełnionych dyżurów ma być usuwanie zaburzeń mowy (wad wymowy, jąkania i innych), przywracanie mowy w przypadku jej utraty (tzw. afazji), stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie opóźnień  rozwoju, podnoszenie sprawności językowej.
Liczba godzin pełnienia dyżurów i termin realizacji: 56 godzin w 2021r., 96 godzin 2022r. oraz 16 godzin w 2023r. (godzina zegarowa tj. 60 minut)
Harmonogram dyżurów: 4 razy w miesiącu  po 2 godziny dla 4 grup 2 osobowych.
Zakres usługi: Przeprowadzenie dyżurów logopedycznych w miejscowościach: Bińcze, Czarne, Krzemieniewo, Wyczechy dla dzieci objętych wsparciem w ramach projektu ,,Myśląc o Rodzinie 
w Gminie Czarne i Rzeczenica”.
Prowadzenie dokumentacji pełnienia dyżurów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (prowadzenie listy obecności, list udzielonych porad oraz kart czasu pracy).
Prowadzenie dyżurów zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji równości szans 
i niedyskryminacji oraz zasady i równości szans kobiet i mężczyzn.
Wymagania stawiane Wykonawcom:
posiadanie kwalifikacji umożliwiających wykonywanie zawodu logopedy.
Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć (należy wybrać proponowane sposoby komunikacji):
osobiście lub przesłać listownie na adres Zamawiającego: Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka 
w Czarnem, ul. Cicha 1/1, 77-330 Czarne, z dopiskiem: Oferta na logopedę w CWRiD w Czarnem.
w wersji elektronicznej na e-mail: cwrid@czarne.pl.
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 18.05.2021r. do godz. 10:00, decyduje data wpływu do zamawiającego. 
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną upublicznione w taki sam sposób, 
w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
Oferta musi zawierać pełną nazwę Wykonawcy oraz adres siedziby Wykonawcy.
Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
Wypełniony formularz ofertowy, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
CV osoby zainteresowanej.
Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia, (kopia dokumentów potwierdzającego spełnienie kryterium posiadania kwalifikacji umożliwiających wykonywanie zawodu logopedy).
Kryteria oceny oferty:
CENA – 100%  
Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
Zamawiający zastrzega, iż w sytuacji rozwiązania umowy przez Wykonawcę w winy Wykonawcy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równej iloczynowi nie wykonywanych godzin usługi i stawki godzinowej za usługę.
Kary umownej nie stosuje się, o ile Strony uzgodnią wstąpienie nowego podmiotu w miejsce Wykonawcy.
Postanowienia ogólne:
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem, ul. Cicha 1/1, 77-330 Czarne;
b) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Centrum Wsparcia Rodziny
i Dziecka w Czarnem to: e-mail: iodo@czarne.pl*.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: usługę świadczenia dyżurów logopedy w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem w realizowanych w ramach projektu pn. ,,Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne
i Rzeczenica” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, numer postępowania CWRID 1/2021.
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp”;
e) Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp do dnia 31.12.2031r.
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięci danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1.    *Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczania inspektora ochrony danych osobowych.
2.    **Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie można skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie można naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3.    ***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 3.8MB) 2021-05-07 11:49:37 3.8MB 208 razy
Specyfikacja warunków zamówienia
1 Załacznik nr 1.odt (ODT, 46.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2021-05-07 11:49:37 46.KB 8 razy
Wynik postępowania
1 Informacja.pdf (PDF, 489KB) 2021-05-18 14:27:54 489KB 200 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Mazurek 07-05-2021 11:49:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Mazurek 07-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Mazurek 18-05-2021 14:27:54