Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące wyboru wykonawcy na realizację świadczenia dyżurów psychologa dla dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem w ramach projektu pod nazwą ,,Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" nr RPPM.06.02.02-22-0071/20

Czarne, dnia 10.05.2021r.

CWRID 2/2021/PD

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące wyboru wykonawcy na realizację świadczenia dyżurów psychologa dla dzieci

w Placówce Wsparcia Dziennego Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem

w ramach projektu pod nazwą ,,Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica”

nr RPPM.06.02.02-22-0071/20
 

 • Nazwa i adres Zamawiającego

CENTRUM WSPARCIA RODZINY I DZIECKA W CZARNEM,

77-330 Czarne,

ul. Cicha 1/1,

Nip: 8431618559,

tel. 533 121 324, e-mail: cwrid@czarne.pl

 

 • Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 464). W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 96 ze zm.).

 

 • Opis przedmiotu zamówienia

 • Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia dyżurów przez psychologa dla dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego, który będzie udzielał konsultacji i porad psychologicznych na terenie Miasta i Gminy Czarne tj. m. Czarne (2godziny), Bińcze (2 godziny), Krzemieniewo (2 godziny) oraz Wyczechy (2godziny). Wsparciem zostanie objętych 45 Dzieci. Głównym celem pełnionych dyżurów mają być konsultacje i porady psychologiczne dla dzieci.

 • Liczba godzin pełnienia dyżurów i termin realizacji: 56 godzin w 2021r., 96 godzin 2022r. oraz 16 godzin w 2023r. (godzina zegarowa tj. 60 min)

 • Harmonogram dyżurów: 4 razy w miesiącu po 2 godziny.

 • Zakres usługi: Przeprowadzenie dyżurów psychologicznych w miejscowościach: Bińcze, Czarne, Krzemieniewo, Wyczechy dla dzieci objętych wsparciem w ramach projektu ,,Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica”.

 • Prowadzenie dokumentacji pełnienia dyżurów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (prowadzenie listy obecności, list udzielonych porad oraz kart czasu pracy).

 • Prowadzenie dyżurów zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji równości szans i niedyskryminacji oraz zasady i równości szans kobiet i mężczyzn.

 • Wymagania stawiane Wykonawcom:

 • posiadanie kwalifikacji umożliwiających wykonywanie zawodu psychologa,

 • udzielanie dyskretnej pomocy oraz przestrzeganie tajemnicy zawodowej i ochrony danych osobowych,

 • empatia,

 • wysoka kultura osobista,

 • komunikatywność.

 • Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć (należy wybrać proponowane sposoby komunikacji):

 • osobiście lub przesłać listownie na adres Zamawiającego: Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem, ul. Cicha 1/1, 77-330 Czarne, z dopiskiem: Oferta na psychologa w CWRiD w Czarnem.

 • w wersji elektronicznej na e-mail: cwrid@czarne.pl.

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 21.05.2021r. do godz. 10:00, decyduje data wpływu do zamawiającego.

 • Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 • Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną upublicznione w taki sam sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

 • Oferta musi zawierać pełną nazwę Wykonawcy oraz adres siedziby Wykonawcy.

 • Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

 • Wypełniony formularz ofertowy, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.

 • CV osoby zainteresowanej.

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia, (kopia dokumentów potwierdzającego spełnienie kryterium posiadania kwalifikacji umożliwiających wykonywanie zawodu psychologa).

 • Kryteria oceny oferty:

CENA – 100%

Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 • Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

 • Zamawiający zastrzega, iż w sytuacji rozwiązania umowy przez Wykonawcę w winy Wykonawcy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę.

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równej iloczynowi nie wykonywanych godzin usługi i stawki godzinowej za usługę.

 • Kary umownej nie stosuje się, o ile Strony uzgodnią wstąpienie nowego podmiotu w miejsce Wykonawcy.

 • Postanowienia ogólne:

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 • Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.


 


 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe psycholog dla dzieci.pdf (PDF, 3.7MB) 2021-05-10 12:32:08 3.7MB 237 razy
Specyfikacja warunków zamówienia
1 Formularz ofertowy załacznik nr 1.odt (ODT, 46.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2021-05-10 12:32:08 46.KB 7 razy
Wynik postępowania
1 Informacja.pdf (PDF, 469KB) 2021-05-21 12:09:04 469KB 199 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Mazurek 10-05-2021 12:32:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Mazurek 10-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Mazurek 21-05-2021 12:09:04