Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę świadczenia dyżurów psychologa rodzinnego realizowanego w ramach projektu pod nazwą ,,Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" nr RPPM.06.02.02-22-0071/20

Czarne, dnia 03.09.2021 roku.

CWRiD.4/2021/PR

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę świadczenia dyżurów psychologa rodzinnego

realizowanego w ramach projektu pod nazwą

,,Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica”

nr RPPM.06.02.02-22-0071/20

 

 

 • Nazwa i adres Zamawiającego

   

CENTRUM WSPARCIA RODZINY I DZIECKA W CZARNEM

ul. Cicha 1/1

77-330 Czarne

NIP 843-161-85-59

tel. 533 121 324, e-mail: cwrid@czarne.pl

 

 • Tryb udzielenia zamówienia.

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

 

 • Opis przedmiotu zamówienia.

 

 • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dyżurów psychologa rodzinnego, który będzie udzielał konsultacji i porad psychologicznych w Czarnem (2 godziny), w Wyczechach (2 godziny), w Bińczu (2 godziny) – 3 razy w miesiącu. Wsparciem zostaną objęci rodzice w ramach projektu pn. ,,Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica”.

 

 • Liczba godzin pełnienia dyżurów: 24 godziny w roku 2021, 72 godziny w roku 2022 oraz 12 godzin w 2023 roku.

 • Harmonogram dyżurów: 3 razy w miesiącu po 2 godziny

 

* godzina pracy = 60 minut zegarowych

 

 • Zakres usługi: Przeprowadzenie dyżurów psychologicznych w miejscowościach: Czarne, Wyczechy, Bińcze dla rodziców objętych wsparciem w ramach projektu ,,Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica”.

 

 • Prowadzenie dokumentacji pełnienia dyżurów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (prowadzenie listy obecności, list udzielonych porad oraz kart czasu pracy).

 

 • Prowadzenie dyżurów zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji równości szans i niedyskryminacji oraz zasady i równości szans kobiet i mężczyzn.

 

 • Wymagania stawiane Wykonawcom:

   

 • posiadanie kwalifikacji umożliwiających wykonywanie zawodu psychologa;

 • udzielenie dyskretnej pomocy oraz przestrzeganie tajemnicy zawodowej i ochrony danych osobowych;

 • empatia;

 • wysoka kultura osobista;

 • komunikatywność.

 

 • Sposób przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć (należy wybrać proponowane sposoby komunikacji):

 • osobiście lub przesłać listownie na adres Zamawiającego: Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem, ul. Cicha 1/1, 77-330 Czarne,z dopiskiem: ,,Oferta na psychologa rodzinnego”.

 • w wersji elektronicznej na e-mail: cwrid@czarne.pl,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 10.09.2021r. do godziny 10.00

– decyduje data wpływu do Zamawiającego.

 

 • Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 • Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną upublicznione w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

 • Oferta musi zawierać pełną nazwę Wykonawcy oraz adres siedziby Wykonawcy.

 • Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.

b) CV osoby.

c) Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia, (kopia dokumentów potwierdzającego spełnienie kryterium posiadania kwalifikacji umożliwiających wykonywanie zawodu psychologa).

 

 • Kryteria oceny ofert:

CENA – 100%

 

Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

 • Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

 • Zamawiający zastrzega sobie, iż w sytuacji rozwiązania umowy przez Wykonawcę z winy Wykonawcy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę.

   

  Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równej iloczynowi niewykonanych godzin usługi i stawki godzinowej za usługę.

 

 • Kary umownej nie stosuje się, o ile Strony uzgodnią wstąpienie nowego podmiotu w miejsce Wykonawcy.

   

 • Postanowienia ogólne:

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 • Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.

 

 

Klauzula informacyjna z art.13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem, ul. Cicha 1/1, 77-330 Czarne, tel. 533 121 324;

b) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem to e-mail: iodo@czarne.pl,*, tel. 533 121 324.

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: usługę świadczenia dyżurów psychologa rodzinnego realizowanych w projekcie pn. ,,Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, numer postępowania CWRID 4/2021/PR;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019 r. z dnia 2019.10.24);

e)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;

g)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO***;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust.3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych

**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pnp oraz nie może naruszać integralności i protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 22 z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe na usługę świadczenia dyżurów psychologa rodzinnego.pdf (PDF, 1.2MB) 2021-09-03 10:46:07 1.2MB 197 razy
2 03_09_2021_10_49_34_Formularz ofertowy.odt (ODT, 47.KB) 2021-09-03 10:49:34 47.KB 152 razy
Specyfikacja warunków zamówienia
1 Formularz ofertowy.odt (, ) 2021-09-03 10:48:12 0 razy
Wynik postępowania
1 Wynik postepowania.pdf (PDF, 462KB) 2021-09-13 10:21:09 462KB 148 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Mazurek 03-09-2021 10:46:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Mazurek 03-09-2021
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Mazurek 13-09-2021 10:21:09