Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł pn. Wykonanie prac związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Czarne - edycja 2021. Zadanie będzie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Czarne, 10 listopada  2021r.

OŚ.271.2.25.2021JK

    1. Zapytanie ofertowe

I.  Zamawiający

GMINA CZARNE

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Czarne -edycja 2021. Zadanie będzie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

III. Warunki realizacji zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu   Gminy Czarne w zakresie:

1. odbioru wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem

Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do odbioru załadunku transportu  i unieszkodliwienia została określona wagowa przez Zamawiającego na około 177,836 . Mg.

2. demontaż wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych ich załadunek, transport i unieszkodliwienie.

Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do demontażu, załadunku transportu  i unieszkodliwienia została określona wagowa przez Zamawiającego na około 6,460.Mg.

Ilość odpadów w pkt. 1 i 2 może ulec zmianie gdyż  zakres robót został dokonany na podstawie wniosków, deklaracji mieszkańców Gminy, zamierzających usunąć wyroby zawierające azbest ze swoich posesji. Obmiar zakresu robót był dokonany w oparciu o pomiar szacunkowy.

Wykonawca, po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego dwa wykazy nieruchomości, tj :

- nieruchomości na których będzie dokonywany odbioru wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest

- nieruchomości na których będzie dokonywany demontaż wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych ich załadunek, transport i unieszkodliwienie

-Wykonawca zobowiązany jest do:

- ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających  azbest z  właścicielem nieruchomości ,u którego mają być wykonywane prace.

-terminu odebrania  wyrobów zawierających  azbest, który powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości jednak nie dłuższy do dnia 31.08.2020r.

- do 31 stycznia 2022r. przekazanie informacji zamawiającemu w formie harmonogramu  prac o ustalonym terminie  odebrania wyrobów zawierających  azbest z  właścicielem

-do 31 stycznia 2022r. dostarczenie dokumentów potwierdzających zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu – zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649, zm,)

-po dokonanym demontażu lub/i odbiorze azbestu wraz  z ich unieszkodliwieniem, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginały kart przekazania odpadów na składowisko, potwierdzające ilość odebranych odpadów (wagowo)

- dostarczenie dokumentacji fotograficznej nieruchomości przed i po zdemontowanych, zebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych płyt cementowo-azbestowych,

- dostarczenia oryginałów dwustronnie podpisanych protokołów odbioru prac z poszczególnych miejsc usuwania wyrobów zawierających azbest,

IV. Termin wykonania zamówienia

od 01 stycznia 2022r. do dnia 15 września 2022r. prace odbiorowe, demontażowe i transportowe wraz z utylizacja azbestu,

do dnia 30 września 2022r. dostarczeniem dokumentów rozliczeniowych

V. Wymagania od Wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.

VI. Wykaz wymaganych dokumentów

  1. druk oferty
  2. kopię polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy (wymóg na etapie składania ofert),
  3. kopię dokumentów potwierdzających uprawnienie Wykonawcy do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest

VII. Opis kryteriów oceny oferty

Cena 100%

VIII. Termin składania ofert

do dnia 19.11.2021r. do godz14.00

siedzibie Zamawiającego (budynek Urzędu Miasta i Gminy Czarne, ul  Moniuszki 12, 77-330 Czarne, woj. pomorskie, tel. 59 83 32 078, faks 59 83 32 353).


 Z dopiskiem na kopercie  dotyczy wykonania prac związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem   wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Czarne -edycja 2021

Zlecenie prac i realizacja umowy będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest uzależnione od pozyskania środków, tj. dofinansowania zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarne, przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Osobą upoważnioną do kontaktu z zamawiającym w przypadku udzielenia zamówienia jest: Joanna Kosowska, tel. .598332076 wew. 24 / 53076735

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 208KB) 2021-11-10 14:53:19 208KB 177 razy
2 Formularz Oferta.docx (DOCX, 15.KB) 2021-11-10 14:55:35 15.KB 169 razy
3 Umowa projekt.pdf (PDF, 127KB) 2021-11-10 14:55:50 127KB 166 razy
4 Klauzula RODO.pdf (PDF, 78.KB) 2021-11-10 14:56:08 78.KB 169 razy
Wynik postępowania
1 Wybór oferty.pdf (PDF, 75.KB) 2021-11-22 14:57:20 75.KB 190 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Szymańska 10-11-2021 14:53:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Kosowska 10-11-2021
Ostatnia aktualizacja: Renata Szymańska 22-11-2021 14:57:20