Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego. Świadczenie dyżurów prawnika rodzinnego w gminie Czarne realizowanych w ramach projektu pn. "Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem                                           

Ul. Cicha 1/1

77-330 Czarne

Woj. Pomorskie

NIP: 8431618559

E-Mail: cwrid@czarne.pl

Telefon: 533-121-324

 

CWRID 6/2021/PR

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Świadczenie dyżurów prawnika rodzinnego w gminie Czarne realizowanych

w ramach projektu pn. „Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

 

 

 

Zatwierdził:

 

Krzysztof Mazurek

p.o. Kierownika Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem

 

 

…………………………………..

 

 

 

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

Krzysztof Mazurek

tel. 533-121-324

e-mail: cwrid@czarne.pl

 

Czarne, 25 listopada 2021 r.

 

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

CENTRUM WSPARCIA RODZINY I DZIECKA W CZARNEM,

77-330 Czarne,

ul. Cicha 1/1,

Nip: 8431618559,

tel. 533 121 324,

e-mail: cwrid@czarne.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasadę rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata

2014-2020.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnika rodzinnego, który będzie udzielał konsultacji i porad prawnych na terenie Miasta i Gminy Czarne tj. Bińcze (2 godziny), Czarne (2 godziny) oraz Wyczechy (2godziny).  Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 1. Szczegółowy opis zamówienia
 1. Świadczenie usług prawnika rodzinnego tj. konsultacji i porad prowadzonych w celu zapewnienia dostępu do usług prawnych dla 20 uczestników na terenie Miasta i Gminy Czarne (tj. Bińcze, Czarne oraz Wyczechy) w wymiarze 72 godzin rocznie w terminie od stycznia 2022r. do grudnia 2022r. oraz 12 godzin w terminie od stycznia 2023r. do lutego 2023r.
 2. Harmonogram świadczenia usług: 3 razy w miesiącu  po 2 godziny zegarowe (1 godzina zegarowa=60min.). Szczegółowe dni świadczenia usługi ustalone będą po wcześniejszym ustaleniu terminów z uczestnikami projektu oraz kierownikiem Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem. Zamawiający dopuszcza godziny poranne, dopołudniowe oraz popołudniowe.
 3. Miejsce świadczenia usług: Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem: Czarne, Świetlica Wiejska: Bińcze oraz Wyczechy.
 4. Wykonawca zobligowany jest do prowadzenia dokumentacji dot. realizowanych usług zgodnie z wytycznymi Zamawiającego tj. Kart czasu pracy, list udzielonych porad oraz list obecności).
 5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 lit. d Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 3 dni od zakończenia realizacji usługi w danym miesiącu oraz każdorazowo przekaże do wglądu Zamawiającemu na jego prośbę.
 6. Po zakończeniu świadczenia usługi w danym miesiącu Wykonawca wystawia protokół odbioru usługi. Podpisany przez obie strony protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę.
 7. Wykonawca jest zobligowany do informowania Zamawiającego o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć na realizację zadań, do których jest zobowiązany.
 8. Wykonawca jest zobligowany do przestrzegania „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”
 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 10. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 11. Kod CPV 79111000-5 – Usługi w zakresie doradztwa prawnego.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym, tj. dysponuje co najmniej jedną (1) osobą, która spełnia następujące warunki:

 1. posiada kwalifikacje umożliwiające wykonywanie zawodu prawnika (tj. wykształcenie wyższe- magisterskie),
 2. posiada wysoką kulturę osobistą, empatię oraz jest komunikatywny,
 3. przestrzega tajemnicy zawodowej i ochrony danych osobowych.

 

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 5 lit. a-1 Wykonawcy winni załączyć kserokopię dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia (tj. dyplom ukończenia studiów prawniczych).

Pkt 5 lit. a-2,3 wymaga oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3).

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
  1.  W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie lub elektronicznie.
  2.  Osoba uprawniona do porozumiewania się  z Wykonawcami:

Krzysztof Mazurek- 533-121-324, e-mail: cwrid@czarne.pl

 

 1. Opis sposobu przygotowywania ofert.
  1.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę składającą się na przedmiot zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.
  2.  Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3.  Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  4.  Ofertę należy sporządzić wg Formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz załączyć wymagane oświadczenie (Załącznik nr 3 do SIWZ) oraz klauzulę informacyjną (Załącznik nr 1 do SIWZ).
  5.  Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z  dokumentów załączonych do oferty.
  6.  Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację.
  7.  Błędy zaleca się poprawiać poprzez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zaleca się parafować i datować własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
  8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub powiadomienie o wycofaniu oferty.
  1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na kopercie zewnętrznej.

 

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć (należy wybrać proponowane sposoby komunikacji):

 1. osobiście lub przesłać listownie na adres Zamawiającego: Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem, ul. Cicha 1/1, 77-330 Czarne, z dopiskiem: Świadczenie dyżurów prawnika rodzinnego w gminie Czarne realizowanych w ramach projektu pn. „Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica”
 2. w wersji elektronicznej na e-mail: cwrid@czarne.pl.

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 2.12.2021r. do godz. 10:00, decyduje data wpływu do Zamawiającego.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny
  1.  Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, określi cenę ryczałtową brutto w złotych polskich (PLN), za wykonanie przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 2 do SIWZ).
  2.  Podana przez Wykonawcę cena ofertowa brutto określona w załączniku nr 2 do SIWZ winna gwarantować pełną realizację zamówienia (podatki po stronie Zamawiającego, koszty dojazdu do miejsca świadczenia usługi). W przypadku zawarcia umowy zlecenia cena powinna zawierać pochodne od wynagrodzenia również po stronie pracodawcy.
  3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
  5.  Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (zł) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia  tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
  1. Kryteria i ich znaczenie:

CENA - 100 %

 • Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert  niepodlegających odrzuceniu,
 • z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa,
 • Zamawiający  zastrzega, iż w sytuacji rozwiązania umowy przez Wykonawcę z winy Wykonawcy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równej iloczynowi nie wykonanej liczbie godzin usługi i stawki godzinowej za usługę.
 • kary umownej nie stosuje się, o ile Strony uzgodnią wstąpienie nowego podmiotu w miejsce Wykonawcy.

 

  1. Sposób oceny ofert.

Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację całego zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

 

                             Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert

  C = ------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 %

                                   Cena ofertowa badanej oferty

 

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

 

  1. Zamawiający poprawia w  ofercie :
 1.  oczywiste omyłki pisarskie,
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem  konsekwencji rachunkowych dokonanych  poprawek,
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

 1. Postanowienia ogólne
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty,
 • Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego,

 

 1.  Załączniki:
 1. Klauzula informacyjna,
 2. Formularz ofertowy,
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679    

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Centrum Wsparcia Rodziny  i Dziecka w Czarnem, ul. Cicha 1/1, 77-330 Czarne;

b) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Centrum Wsparcia Rodziny

i Dziecka w Czarnem to: e-mail: iodo@czarne.pl*.

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie dyżurów prawnika rodzinnego w gminie Czarne realizowanych w ramach projektu pn. „Myśląc                   o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, numer postępowania CWRID 6/2021.

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp”;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp do dnia 31.12.2031r.

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym      z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięci danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1.    *Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczania inspektora ochrony danych osobowych.

2.    **Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie można skutkować zmianą wyniku postępowania                     o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie można naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

3.    ***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,         w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Załącznik nr 2

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………......…....……………………………………………………………………….………….

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..

Numer telefonu: .……………………………………………….…….

e-mail: ……………………………………..…………………………

II. Nazwa zadania:

Świadczenie dyżurów prawnika rodzinnego w gminie Czarne realizowanych w ramach projektu pn. „Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

III. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia:

Za jedną godzinę usługi …………………… zł brutto słownie: ………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

IV. Pozostałe informacje i zobowiązania

1. Adres do korespondencji i doręczeń ……………………………...…………………………

…………………………………………………………………………………………………. 2. Podana cena ofertowa brutto określona punkcie II gwarantuje pełną realizację zamówienia (podatki po stronie Zamawiającego, koszty dojazdu do miejsca świadczenia usługi).              W przypadku zawarcia umowy zlecenia cena zawiera pochodne od wynagrodzenia również po stronie pracodawcy.

3. Oświadczam/y, że zobowiązuję/emy się informować o zmianach siedziby i adresu dla doręczeń. W przypadku braku zawiadomienia o zmianach, korespondencję wysłaną na adres podany w ofercie będziemy uważać za prawidłowo doręczoną.

4. Oświadczam/y, że zapoznałem/łam/liśmy się szczegółowo z treścią zapytania ofertowego    i nie wnosimy jakichkolwiek zastrzeżeń lub uwag oraz stwierdzam/y, że otrzymałem/łam/liśmy konieczne informacje i dokumenty potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

5. W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się zawrzeć pisemną Umowę    z Zamawiającym w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Do niniejszej oferty dołączamy następujące załączniki:

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

7. Oświadczam/y, że dokumentami zawierającymi tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w naszej ofercie są:

(1)..................................................................................................................................................

(2)..................................................................................................................................................

 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

 

………………………………………………………………………………………..
(pieczęć firmowa, data i podpis osoby/osób uprawnionych

do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy/Dostawcy)

                                                                                                                      ¹ niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

(Nazwa i adres Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Świadczenie dyżurów prawnika rodzinnego w gminie Czarne realizowanych w ramach projektu pn. „Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu                o udzielenie zamówienia, określone w specyfikacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................., dnia .................          .............................................................................

  (podpis i pieczątka imienna upoważnionego

              przedstawiciela Wykonawcy)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe- Prawnik Rodzinny.pdf (PDF, 2.8MB) 2021-11-25 10:17:38 2.8MB 175 razy
2 Załącznik nr 1- oświadczenie do zapytania ofertowego (Prawnik rodzinny).odt (ODT, 58.KB) 2021-11-25 10:18:15 58.KB 161 razy
3 Załącznik nr 2- formularz ofertowy do zapytania ofertowego (Prawnik rodzinny).odt (ODT, 57.KB) 2021-11-25 10:18:27 57.KB 159 razy
4 Załącznik nr 3- oświadczenie o warunkach do zapytania ofertowego (Prawnik rodzinny).odt (ODT, 56.KB) 2021-11-25 10:18:42 56.KB 169 razy
Wynik postępowania
1 Informacja o wyborze wykonawcy.pdf (PDF, 547KB) 2021-12-06 09:36:55 547KB 167 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rotkiewicz 25-11-2021 10:17:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Mazurek 25-11-2021
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Mazurek 06-12-2021 09:36:55