Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pod nazwą Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla potrzeb rozbudowy ul. Pomorskiej w Czarnem w ramach zadania inwestycyjnego p.: Budowa małej obwodnicy Czarnego - Etap I dofinansowanego z programu rządowego POLSKI ŁAD.

ID.271.2.30.202.MS                                                                                                                      Czarne, dnia 09.12.2021 rok

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12

e-mail: zamowienia@czarne.pl

NIP 843-15-29-525


zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pod nazwą „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla potrzeb rozbudowy ul. Pomorskiej w Czarnem w ramach zadania inwestycyjnego p.: Budowa małej obwodnicy Czarnego – Etap I dofinansowanego z programu rządowego POLSKI ŁAD.


1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (w skrócie  PFU) dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla potrzeb
rozbudowy ul. Pomorskiej w Czarnem w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa małej obwodnicy Czarnego – Etap I dofinansowanego z programu rządowego POLSKI ŁAD.
z uwzględnieniem  wymogów i wytycznych Zamawiającego, odpowiednich zarządców sieci i dróg oraz innych instytucji które mogą mieć wpływ na realizację inwestycji, a także zgodnie z niniejszą
umową, Zaproszeniem do składania ofert i ofertą Wykonawcy.

2) Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

 1. pozyskanie mapy do celów projektowych w skali 1:500,
 2.  opracowanie koncepcji połączenia drogowego drogi gminnej nr 232013G ul. Pomorska z drogą wojewódzką nr 201 ul. Szczecinecka uwzględnionego połączenie drogowe opisane w miejscowym  plan8ie zagospodarowania przestrzennego miasta Czarne połączenia drogowe z drogą gminną nr 232012G ul. Wojska Polskiego dz. nr 3/6, obręb 0001/49 Czarne, z planowana budowa drogi wewnętrzne dz. nr 3/43 obręb 0001/49 oraz z drogą wewnętrzną zakładowa dz. nr 3029 obręb 0001/49 Czarne,
 3. uzyskanie niezbędnych opinii oraz warunków od gestorów sieci,
 4. uzyskanie wstępnej akceptacji ZDW w Gdańsku dla przyjętych rozwiązań projektowych w zakresie połączenia się z DW 201  poprzez skrzyżowanie typu rondo,

3) Rozbudowa winna uwzględniać :

 1. budowę drogi z dostosowaniem do parametrów drogi klasy Z wraz z ciągiem pieszo-rowerowym,
 2. budowę kanalizacji deszczowej,
 3. budowę oświetlenia ulicznego,
 4. budowę kanału technologicznego,
 5. budowę skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 201,
 6. rozwiązania projektowe zgodne z uzyskanymi warunkami technicznymi,
 7. zestawienie szacunkowych planowanych kosztów robót budowlanych
 8. wykonanie i/lub pozyskanie na podstawie zatwierdzonej koncepcji badań geologicznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania dokumentacji,
 9. uzyskanie  uzgodnień, opinii oraz materiałów niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania zakresu robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w szczególności: warunków od gestorów sieci na potrzeby wykonania zamówienia,
 10. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 11. inwentaryzacji zieleni,
 12. zestawienia działek ulegających podziałowi z określeniem powierzchni działek oraz ich właścicieli dla potrzeb uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

4) Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu w 4 egzemplarzach papierowych oraz w formie cyfrowej nieedytowalnej i edytowalnej.

5) Na podstawie zakresu robót Wykonawca ustali planowane koszty prac projektowych i robót budowlanych. Część kosztowa powinna zawierać zestawienie planowanych kosztów, w szczególności:

 1. Kosztów dokumentacji projektowej: projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem  pozwoleń oraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego na etapie realizacji,
 2. Kosztów badań geologicznych i innych niezbędnych do wykonania zamierzenia inwestycyjnego,
 3. Kosztów wykonania robót budowlanych,

6) Część kosztowa oraz wstępna wersja PFU zostanie dostarczona Zamawiającemu do weryfikacji przed ostatecznym zatwierdzeniem, zgodnie z zapisami ust. 10.

7) W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia i zaopiniowania odpowiednim zarządcom sieci i dróg oraz innym niezbędnym stronom przygotowany Program Funkcjonalno-Użytkowy.

8) Program Funkcjonalno-Użytkowy powinien być kompletny i obejmować całość zamierzenia inwestycyjnego oraz powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 z dnia 2013.09.24).

9) Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt.2 oraz art. 103 ust 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych, w skrócie ustawy Pzp, opracowany Program Funkcjonalno - Użytkowy będzie podstawą do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zamierzenia inwestycyjnego, opisanego w ust. 1 i 2.

10)  Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia do weryfikacji Zamawiającemu w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy wstępnej wersji przedmiotu umowy. Zamawiający zaakceptuje wstępną wersję PFU bądź wniesie do niego uwagi w terminie nie przekraczającym 14 dni od jego doręczenia.

11) W przypadku konieczności uaktualnienia dokumentacji, Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o konieczności uaktualnienia, dostosuje ją do aktualnych wytycznych na polecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie w razie potrzeby trzy razy uaktualnić dokumentację nieodpłatnie. Każda następna aktualizacja będzie wykonana odpłatnie.

12) Wykonawca zobowiązany jest do udziału w naradach koordynacyjnych, jeśli zaistnieje konieczność ich zwoływania, w terminach uzgodnionych wspólnie z Zamawiającym oraz do prezentacji postępu prac na każde wezwanie Zamawiającego.

13) Przedmiot umowy należy zrealizować zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

14)  W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty projektowo – budowlane, aż do momentu wyłonienia Realizującego roboty projektowo – budowlane, Wykonawca będzie przygotowywał pisemne propozycje odpowiedzi na pytania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

15) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. W czasie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia ewentualnych wad lub błędów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 7 dni od daty ich wykrycia i zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma wskazanego terminu, wykonawca zostanie obciążony karami umownymi.

16) Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w uzgodnionym terminie po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Powierzenie usunięcia wad innemu podmiotowi (wykonanie zastępcze) nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji na co Wykonawca wyraża zgodę.

17) Lokalizacje planowanej do realizacji inwestycji drogowej przedstawiono na załączniku graficznym.

18) Opracowanie wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy objęte jest ochroną przewidzianą
w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity
Dz. U. 2016, poz. 666 z późn. zm). Przedmiot zamówienia – w ramach umówionego wynagrodzenia
- obejmuje także przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich i pokrewnych w
zakresie niniejszej dokumentacji, w tym praw autorskich zależnych.

19)  Szczegółowy zakres zamówienia, określony został także w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

 
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

a) termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 marca 2022 roku
b) termin przedłożenia wstępnej koncepcji PFU – do 30 dni od dnia wskazanego jako data zawarcia umowy.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu przynajmniej 1 Programu Funkcjonalno – Użytkowego dotyczącego kubaturowego obiektu budowlanego.
W celu wykazania spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu Wykonawca przedkłada Wykaz usług (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.


4. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1) Ofertę (Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 oraz Wykaz usług wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2) należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie , oznakowanej napisem: Oferta na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego - Budowa małej obwodnicy Czarnego – Etap I.          

2) Termin składania ofert do 17 grudnia 2021r. do godz. godz. 13:30.

3) Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy w Czarnem,  ul.   Moniuszki 12, 77-330   Czarne, Sekretariat – pokój Nr- 12.
4) Wybór oferty  nastąpi  zgodnie  z Regulaminem udzielania  zamówień publicznych  o  wartości poniżej 130.000,00 zł netto,  wprowadzonym Zarządzeniem  nr 0050.1.2021 Burmistrza  Czarnego  z dnia  04 stycznia 2021 roku

5. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1) Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji przedmiotu zamówienia,
2) Cena brutto oferty powinna zostać wskazana w Formularzu ofertowym (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert), i podana cyfrowo w złotych (zł), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę ofertową, a podana przez niego cena ofertowa brutto, powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, należnym podatkiem VAT oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4) Zaoferowana cena pozostanie niezmienna przez cały okres trwania umowy, zawartej z wybranym wykonawcą.


6. KRYTERIUM OCENY OFERT

    Cena 100%


7. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czarnego, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobeńczyk, kontakt: e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079*;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na : opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego - Budowa małej obwodnicy Czarnego – Etap I.          

 1. numer postępowania ID.271.2.30.2021MS prowadzonym w trybie zapytanie ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego o wartości niższej od kwoty 130.000 zł;
 2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) dalej „ustawa Pzp”;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 4. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 6. posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

8. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    DOSTĘPNE SĄ:

Urząd Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne,  – pokój Nr- 28, osoba do kontaktu : P. Marek Szoska- Tel.  59-8332079 

9.  ZAŁĄCZNIKI:
a) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
b) Wykaz usług – Załącznik nr 2
c) Projekt umowy – Załącznik nr 3

d) załącznik graficzny – Załącznik nr 4

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zaproszenie do składania ofert z załącznikami.pdf (PDF, 101KB) 2021-12-09 11:00:27 101KB 201 razy
2 Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.docx (DOCX, 35.KB) 2021-12-09 11:00:58 35.KB 147 razy
3 Załącznik Nr 2 Wzór wykaz usług.docx (DOCX, 18.KB) 2021-12-09 11:01:09 18.KB 172 razy
4 Załącznik Nr 4 Załącznik graficzny.pdf (PDF, 424KB) 2021-12-09 11:01:23 424KB 176 razy
Wyjaśnienia i zmiany SWZ
1 Odpowiedź nr 1.pdf (PDF, 667KB) 2021-12-13 12:21:52 667KB 182 razy
2 Odpowiedź nr 2.pdf (PDF, 492KB) 2021-12-14 15:00:18 492KB 167 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf (PDF, 607KB) 2021-12-21 14:27:25 607KB 200 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.pdf (PDF, 742KB) 2022-01-31 07:43:20 742KB 184 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Szymańska 09-12-2021 11:00:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Szoska 09-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Renata Szymańska 31-01-2022 07:43:20