Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego. Usługa pełnienia funkcji wychowawcy dla dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego w Czarnem w ramach projektu pn. "Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem                                           

Ul. Cicha 1/1

77-330 Czarne

Woj. Pomorskie

NIP: 8431618559

E-Mail: cwrid@czarne.pl

Telefon: 533-121-324

 

CWRID 7/2021/W

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Usługa pełnienia funkcji wychowawcy dla dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego w Czarnem w ramach projektu pn. „Myśląc

o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

 

 

 

Zatwierdził:

 

Krzysztof Mazurek

p.o. Kierownika Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem

 

 

…………………………………..

 

 

 

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

Krzysztof Mazurek

tel. 533-121-324

e-mail: cwrid@czarne.pl

 

 

 

Czarne, 22 Grudnia 2021r.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

CENTRUM WSPARCIA RODZINY I DZIECKA W CZARNEM,

77-330 Czarne,

ul. Cicha 1/1,

Nip: 8431618559,

tel. 533 121 324,

e-mail: cwrid@czarne.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasadę rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata

2014-2020.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji wychowawcy oraz prowadzenie zajęć rozwijających kluczowe kompetencje tj. umiejętność uczenia się, porozumiewania się oraz odrabiania lekcji dla dzieci w PWD. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 1. Szczegółowy opis zamówienia
 1. Usługa pełnienia funkcji wychowawcy dla dzieci/uczestników projektu w Placówce Wsparcia Dziennego w Czarnem w wymiarze 502 godzin w 2022r. oraz 82 godzin    w 2023r.
 2. Harmonogram świadczenia usług: w dni robocze po 2 godziny zegarowe (1 godzina zegarowa=60min.). Szczegółowe dni oraz godziny realizowania zajęć ustalone będą po wcześniejszym ustaleniu z kierownikiem Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem.
 3. Miejsce świadczenia usług: Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem.
 4. Wykonawca zobligowany jest do prowadzenia dokumentacji dot. realizowania usługi funkcji wychowawcy zgodnie z wytycznymi Zamawiającego tj. dziennika zajęć oraz list obecności.
 5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 lit. d Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 3 dni od zakończenia realizacji usługi w danym miesiącu oraz każdorazowo przekaże do wglądu Zamawiającemu na jego prośbę.
 6. Po zakończeniu świadczenia usługi w danym miesiącu Wykonawca wystawia protokół odbioru usługi. Podpisany przez obie strony protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę.
 7. Wykonawca jest zobligowany do informowania Zamawiającego o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć na realizację zadań, do których jest zobowiązany.
 8. Wykonawca jest zobligowany do przestrzegania „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”
 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 10. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 11. Kod CPV 85312110-3 – Usługi opieki dziennej nad dziećmi.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym, tj. dysponuje co najmniej jedną (1) osobą, która spełnia następujące warunki:

 1. posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne magisterskie lub licencjackie na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, lub dowolne studia wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 2. posiada zdolności manualne/artystyczne, jest kreatywny,
 3. posiada wysoką kulturę osobistą, empatię oraz jest komunikatywny,
 4. przestrzega tajemnicy zawodowej i ochrony danych osobowych.

 

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu

Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 5 lit. a-1 Wykonawcy winni załączyć kserokopię dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia (tj. m.in. dyplom ukończenia studiów wyższych).

Pkt 5 lit. a-2,3,4 wymaga oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3).

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
  1.  W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie lub elektronicznie.
  2.  Osoba uprawniona do porozumiewania się  z Wykonawcami:

Krzysztof Mazurek- 533-121-324, e-mail: cwrid@czarne.pl

 

 1. Opis sposobu przygotowywania ofert
  1.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę składającą się na przedmiot zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.
  2.  Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3.  Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  4.  Ofertę należy sporządzić wg Formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz załączyć wymagane oświadczenie (Załącznik nr 3 do SIWZ) oraz klauzulę informacyjną (Załącznik nr 1 do SIWZ).
  5.  Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z  dokumentów załączonych do oferty.
  6.  Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację.
  7.  Błędy zaleca się poprawiać poprzez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zaleca się parafować i datować własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
  8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub powiadomienie o wycofaniu oferty.
  9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na kopercie zewnętrznej.

 

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć (należy wybrać proponowane sposoby komunikacji):

 1. osobiście lub przesłać listownie na adres Zamawiającego: Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem, ul. Cicha 1/1, 77-330 Czarne, z dopiskiem: Usługa pełnienia funkcji wychowawcy dla dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego w Czarnem w ramach projektu pn. „Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica”.
 2. w wersji elektronicznej na e-mail: cwrid@czarne.pl w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 27.12.2021r. do godz. 10:00, decyduje data wpływu do Zamawiającego.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny
  1.  Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, określi cenę ryczałtową brutto w złotych polskich (PLN), za wykonanie przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 2 do SIWZ).
  2.  Podana przez Wykonawcę cena ofertowa brutto określona w załączniku nr 2 do SIWZ winna gwarantować pełną realizację zamówienia (podatki po stronie Zamawiającego, koszty dojazdu do miejsca świadczenia usługi). W przypadku zawarcia umowy zlecenia cena powinna zawierać pochodne od wynagrodzenia również po stronie pracodawcy.
  3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4.  Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
  5.  Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (zł) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia  tych kryteriów i sposobu oceny ofert
  1. Kryteria i ich znaczenie:

CENA - 100 %

 • Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert  niepodlegających odrzuceniu,
 • z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa,
 • Zamawiający  zastrzega, iż w sytuacji rozwiązania umowy przez Wykonawcę z winy Wykonawcy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równej iloczynowi nie wykonanej liczbie godzin usługi i stawki godzinowej za usługę.
 • kary umownej nie stosuje się, o ile Strony uzgodnią wstąpienie nowego podmiotu w miejsce Wykonawcy.
  1. Sposób oceny ofert.

Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację całego zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

 

                             Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert

  C = ------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 %

                                   Cena ofertowa badanej oferty

 

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

 

  1. Zamawiający poprawia w  ofercie :
 1.  oczywiste omyłki pisarskie,
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem  konsekwencji rachunkowych dokonanych  poprawek,
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

 1. Postanowienia ogólne
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty,
 • Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego,

 

 1.  Załączniki:
 1. Klauzula informacyjna,
 2. Formularz ofertowy,
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 załącznik nr 1- RODO.odt (ODT, 64.KB) 2021-12-22 11:20:24 64.KB 150 razy
2 załącznik nr 2- FORMULARZ OFERTOWY.odt (ODT, 63.KB) 2021-12-22 11:20:39 63.KB 160 razy
3 załącznik nr 3- OŚWIADCZENIE.odt (ODT, 63.KB) 2021-12-22 11:21:06 63.KB 150 razy
Wynik postępowania
1 Wybór wykonawcy.pdf (PDF, 186KB) 2021-12-27 15:14:04 186KB 165 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rotkiewicz 22-12-2021 11:19:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dawid Rotkiewicz 22-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Dawid Rotkiewicz 27-12-2021 15:14:04