Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pod nazwą Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu CZARNEŃSKIE PRZEDSZKOLE - DZIECI W SWOIM ŻYWIOLE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ID.271.2.34.2021                                                                                                                                    Czarne, dnia 27.12.2021 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Gmina Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne

e-mail: zamowienia@czarne.pl

NIP 843-15-29-525


zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pod nazwą Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych  pn.:

 1. Przebudowa i zmiana  sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia przedszkola , rozbudowa sieci wodociągowej o hydrant  oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych wraz z budową fundamentów na działkach nr 59, 66/2 i 54/2 w m. Czarne, ul. Parkowa 7,
 2. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wyczechach w celu utworzenia oddziału przedszkolnego, budowa obiektów małej architektury oraz rozbudowa sieci wodociągowej o hydrant nadziemny DN80 na działkach nr 10/5, 9/6 i 3/3 w m. Wyczechy, gm. Czarne.

Realizowanych w ramach projektu CZARNEŃSKIE PRZEDSZKOLE- DZIECI W SWOIM ŻYWIOLE w ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata  2014-2020.

 1. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT. 1) Ofertę (Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 oraz Wykaz osób wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2) należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie , oznakowanej napisem : Oferta na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych  pn.: 
 • Przebudowa i zmiana  sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia przedszkola , rozbudowa sieci wodociągowej o hydrant  oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych wraz z budową fundamentów na działkach nr 59, 66/2 i 54/2 w m. Czarne, ul. Parkowa 7,
 • Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wyczechach w celu utworzenia oddziału przedszkolnego, budowa obiektów małej architektury oraz rozbudowa sieci wodociągowej o hydrant nadziemny DN80 na działkach nr 10/5, 9/6 i 3/3 w m. Wyczechy, gm. Czarne.

2) Termin składania ofert do 10 stycznia 2022r. do godz. godz. 15:30.

3) Miejsce składania ofert  : Urząd Miasta i Gminy w Czarnem,  ul.   Moniuszki 12, 77-330   Czarne, Sekretariat – pokój Nr- 12.
4) Wybór oferty  nastąpi  zgodnie  z Regulaminem udzielania  zamówień publicznych o  wartości poniżej 130.000,00 zł netto,  wprowadzonym Zarządzeniem  nr 0050.1.2021 Burmistrza  Czarnego  z dnia  04 stycznia 2021 roku.


2. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1) Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji przedmiotu
zamówienia,
2) Cena brutto oferty powinna zostać wskazana w Formularzu ofertowym (wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert), i podana cyfrowo w złotych (zł),
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę ofertową, a podana przez niego cena ofertowa brutto, powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, należnym podatkiem VAT oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4) Zaoferowana cena pozostanie niezmienna przez cały okres trwania umowy, zawartej
z wybranym wykonawcą.


3. KRYTERIUM OCENY OFERT

    Cena 100%.


4. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czarnego, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobeńczyk, kontakt: e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079*;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych  pn.:

 • Przebudowa i zmiana  sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia przedszkola , rozbudowa sieci wodociągowej o hydrant  oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych wraz z budową fundamentów na działkach nr 59, 66/2 i 54/2 w m. Czarne, ul. Parkowa 7,
 • Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wyczechach w celu utworzenia oddziału przedszkolnego, budowa obiektów małej architektury oraz rozbudowa sieci wodociągowej o hydrant nadziemny DN80 na działkach nr 10/5, 9/6 i 3/3 w m. Wyczechy, gm. Czarne
 1. numer postępowania ID.271.2.34.2021MS prowadzonym w trybie zapytanie ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego o wartości niższej od kwoty 130.000 zł;
 2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) dalej „ustawa Pzp”;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 4. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 6. posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ  :

Urząd Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne,  – pokój Nr- 28, osoba do kontaktu : P. Marek Szoska - Tel.  59-8332079 

6.  ZAŁĄCZNIKI:
a) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
b) Wykaz osób – Załącznik nr 2
c) Projekt umowy – Załącznik nr 3

d) Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zaproszenie do skladania ofert wraz z załącznikami.pdf (PDF, 101KB) 2021-12-27 13:40:26 101KB 149 razy
2 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx (DOCX, 38.KB) 2021-12-27 13:41:39 38.KB 148 razy
3 Załącznik nr 2 Wykaz osób.doc (DOC, 58.KB) 2021-12-27 13:41:54 58.KB 147 razy
4 Dokumentacja projektowa Czarne.zip (ZIP, 18.MB) 2021-12-27 13:42:55 18.MB 145 razy
5 Dokumentacja projektowa Wyczechy.zip (ZIP, 6.8MB) 2021-12-27 13:43:12 6.8MB 142 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf (PDF, 111KB) 2022-01-11 14:42:41 111KB 153 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.pdf (PDF, 1.0MB) 2022-01-31 08:25:45 1.0MB 153 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Szymańska 27-12-2021 13:40:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Szoska 27-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Renata Szymańska 31-01-2022 08:25:45