Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł pn. Remont dróg gruntowych.

Czarne, dnia 21.01.2022 rok

ID.271.2.4.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                                                             

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12

77-330  Czarne

NIP 843-15-29-525

 

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.). Wybór oferty  nastąpi  zgodnie z Regulaminem udzielania  zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł netto,  wprowadzonym Zarządzeniem  nr 0050.1.2021   Burmistrza  Czarnego  z dnia  04 stycznia 2021 roku.

 1. Termin składania ofert do 28-01-2022 r. do godz. 1330 .
 2. Miejsce składania ofert  : Urząd Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, Sekretariat – pokój Nr- 12.
 3. Forma składania ofert : Oferta w formie pisemnej w zaklejonej kopercie , oznakowana napisem : Oferta na ,, Remont dróg gruntowych”
 4. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są :

Urząd Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne ,   – pokój Nr- 28, osoba do kontaktu :-P. Marek Szoska- Tel.  530 767 337 

 1. Termin wykonania zamówienia  do 17 czerwca 2022 roku.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Remont dróg gminnych gruntowych polegać będzie na częściowym uzupełnieniu drogi mieszanką kruszywa o frakcji 0-31,5 mm i gruzem budowlanym o frakcji 0-63 mm a następnie wyprofilowanie równiarką całego odcinka drogi i utwardzenie walcem drogowym wibracyjnym.

 • Zamawiający dla potrzeb wykonania tego zamówienia dostarczy we własnym zakresie i na  własny koszt mieszankę kruszywa o frakcji 0-31,5 mm oraz gruz budowlany o frakcji 0-63 mm  w miejsce wbudowania.
 1. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

Remont grunt gminnych gruntowych polegać będzie na częściowym uzupełnieniu drogi kruszywem a następnie wyprofilowanie równiarką całego odcinka drogi i utwardzenie walcem.

z n/w zakresem rzeczowym:

Lp.

Lokalizacja robót

Długość odcinka w mb

Zakres rzeczowy

1.

Droga gminna nr 232064G od DW 201 do m. Wierzbnik oraz dojazdowa do posesji                nr 1

2.200

Remont cząstkowy na wybranych odcinkach z rozścieleniem mieszanki 0-31,5 mm – około 100 ton.

 

2.

Droga gminna nr 232103G Bińcze - Wygonki

2050

Remont cząstkowy na wybranych odcinkach z rozścieleniem gruzu betonowego o frakcji 0-63 mm  jako warstwa dolna o grubości do 15 cm. w łącznej ilości około 500 ton oraz mieszanki 0-31,5 mm – około 200 ton.

3.

Droga dojazdowa do obiektu SARNIAK

1050

Mechaniczne profilowanie z wałowaniem walcem drogowym.

4.

Ul. Różana

200

Mechaniczne profilowanie z wałowaniem walcem drogowym

5.

Ul. Kasztanowa

200

Mechaniczne profilowanie z wałowaniem walcem drogowym

6.

Ul. Sosnowa

240

Mechaniczne profilowanie z wałowaniem walcem drogowym

7.

Ul. Dolna

 

Remont cząstkowy mieszanka 0-31,5 mm 100,0 t. Mechaniczne profilowanie z wałowaniem walcem drogowym

8.

Droga gminna nr 232088G             (Mokrzenicka).

1500

Remont cząstkowy gruzem budowlanym o frakcji 0-63 mm w ilości 700 ton . Mechaniczne profilowanie z wałowaniem walcem drogowym

9.

Droga gminna nr 232079G Wyczechy - Raciniewo

1700

Mechaniczne profilowanie z wałowaniem walcem drogowym

10.

Droga gminna wewnętrzna działka nr 329/4   DW 201 Grabowiec do DW 202

1290

Mechaniczne profilowanie z wałowaniem walcem drogowym

12.

Ul. Polna

500

Remont cząstkowy mieszanka 0-31,5 mm   100,0 t. Mechaniczne profilowanie z wałowaniem walcem drogowym

13.

Droga gminna nr 232108G             Sierpowo - Domyśl

300

Remont cząstkowy mieszanka 0-31,5 mm                   50,0 t. Mechaniczne profilowanie z wałowaniem walcem drogowym

14.

Droga gminna nr 232105G             DW 201 Bińcze - Biskupnica

500

Remont cząstkowy gruzem budowlanym  o frakcji 0-63 mm w ilości 300 ton jako warstwa dolna o grubości do 15 cm.. plus mieszanka 0-31,5 mm150,0 t. Mechaniczne profilowanie    z wałowaniem walcem drogowym.

15.

Raciniewo od DW 201 droga dojazdowa do posesji nr 6 ( P. Konopa).

1000

Remont cząstkowy gruzem budowlanym  o frakcji 0-63 mm w ilości150 ton jako warstwa dolna o grubości do 15 cm.. plus mieszanka 0-31,5 mm100,0 t. Mechaniczne profilowanie    z wałowaniem walcem drogowym.

 

 1. Wymagania stawiane Wykonawcom:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. Dysponowania odpowiednim  potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;
 3. Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.
 4. Kryteria oceny ofert:
  1. Cena – 100 %
  2. Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia oraz wszelkie dodatkowe koszty (np. należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, koszt dojazdu na miejsce wyjazdu/wycieczki, itp.)
 5. Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów
 6. CENA: 100%

C = [C min / C bad] x 100

gdzie:

C - liczba punktów za cenę oferty brutto

C min - najniższa cena ofertowa brutto

C bad - cena oferty badanej brutto

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

9.         Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czarnego, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobeńczyk, kontakt: e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079*;
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na wykonaniu remont dróg gminnych gruntowych na terenie Miasta Czarne
 1. , numer postępowania ID.271.2.4.2021.MS prowadzonym w trybie zapytanie ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego o wartości niższej od kwoty 130.000 zł;
 2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) dalej „ustawa Pzp”;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 4. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących     jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem                  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 6. posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy     (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.pdf (PDF, 701KB) 2022-01-21 13:09:03 701KB 234 razy
2 Formularz oferta.docx (DOCX, 39.KB) 2022-01-21 13:09:39 39.KB 228 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf (PDF, 452KB) 2022-01-31 13:25:27 452KB 203 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.pdf (PDF, 60.KB) 2022-05-18 11:20:10 60.KB 183 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Szymańska 21-01-2022 13:09:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Szoska 21-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Renata Szymańska 18-05-2022 11:20:10