Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pod nazwą "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy drogi gminnej nr 232008 ul. Dolna w Czarnem"

ID.271.2.6.2022.MS                                                                                                          Czarne, dnia 26.01.2022 rok

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12

e-mail: zamowienia@czarne.pl

NIP 843-15-29-525


zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy drogi  gminnej nr 232008 ul. Dolna           w Czarnem


1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy drogi  gminnej nr 232008G ul. Dolna w Czarnem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Lokalizacja: Czarne gmina Czarne dz. nr ew.1/1, 1/5, 6/2, 7  i 11/3.
 2. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegółowych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń wraz z uzyskaniem we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub potwierdzonego o nie wnoszeniu sprzeciwu  przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie wniosku zgłoszenia robót budowlanych.
 3. Wykonania  dokumentacji geodezyjnej tj.
   1. mapa do celów projektów wraz uzgodnieniem w  ZUDP w 2 egz.
 4. Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, w tym celu zaleca się wykonanie wizji lokalnej na koszt Wykonawcy,
 5. Konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie wykonania dokumentacji projektowej,
 6. opisanie proponowanych materiałów i urządzeń zgodnie z postanowieniami ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna zawierać  opracowania w następujących branżach:

 1. drogowej w zakresie budowy drogi oraz stałej organizacji ruchu.
 2. sanitarnej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej,
 3. elektrycznej w zakresie budowy oświetlenia drogowego
 4. przyłączy wod-kan.

Dokumentację projektowo - kosztorysową należy opracować w następującym zakresie:

 1. projekty budowlane dla wszystkich branż wraz ze szczegółowymi opiniami, uzgodnieniami z właściwymi organami oraz zatwierdzeniami niezbędnymi do kompleksowej realizacji zadania w 6 egzemplarzach;
 2. kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż w 2 egzemplarzach;
 3. przedmiary robót dla wszystkich branż w 2 egzemplarzach;
 4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż i rodzajów robót w 4 egzemplarzach;
 5. informację bioz w 6 egzemplarzach;
 6. projekt stałej organizacji ruchu w 4 egzemplarzach, ;
 7. dokumentacja geotechniczna w 2 egz.,
 8. prawomocna decyzja pozwolenia na budowę lub  potwierdzonym wnioskiem zgłoszenia robót budowlanych o nie wnoszeniu sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie.

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna być sporządzona w formie papierowej w ilościach podanych powyżej dla poszczególnych opracowań oraz w formie elektronicznej w 2 egzemplarzach na nośniku elektronicznym CD-R ( wiernie odzwierciedlającej projekty w wersji papierowej ), w tym:

 1. dokumentację projektową, przedmiary robót, STWIOR - w formacie pdf;
 2. kosztorysy inwestorskie – w formacie pdf.

Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych

Wykonawca winien przewidzieć w opracowaniach projektowych zastosowanie nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto Wykonawca uwzględni wymienione poniżej zalecenia Zamawiającego, a także zalecenia Rad Technicznych, które będą organizowane przez Zamawiającego w trakcie prac projektowych.

Obiekty drogowe

Drogi gminne

Dokumentacja projektowa powinna przewidywać wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej jako ciąg pieszo jezdny wraz z zjazdami na teren posesji oraz elementami spowolnienia ruchu ( progi spowalniające wykonane z kostki brukowej betonowej).

UWAGA :

Zakres opracowania przedstawiono na załączniku graficznym.

- Długość projektowanych dróg -  około 700,00 m

- Szerokość –  do 5,00 m

- zjazdy i dojścia do posesji – po jednym zjeździe i dojściu do każdej z posesji ( z kostki brukowej

  betonowej w kolorze czerwonym).

Infrastruktura związana z drogą

Dokumentacja projektowa powinna przewidywać:

 1. Oświetlenie drogowe – latarnie uliczne takie jak istniejące na terenie miasta Czarne po wykonanej modernizacji oświetlenia ulicznego. .
 2. Budowę nowej kanalizacji deszczowej.
 3. Stałą organizację ruchu.
 4. Projekt przyłączy wodnociągowego i kanalizacji sanitarnej do granicy z dz. nr 1/6, 15/20, 15/22, 15/26, 15/27, 15/29.
 5. Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do dz. nr 2/13.

Infrastruktura nie związana z drogą

 1. Dokumentacja projektowa powinna przewidywać usunięcie kolizji ze wszystkimi urządzeniami infrastruktury, a także z elementami zagospodarowania terenu (drzewa, ogrodzenia, kapliczki itp.).

Pomiary, badania i ekspertyzy wykonywane przez Wykonawcę

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obiektów.

Uzgodnienia opracowań projektowych

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, a więc zainteresowanych właścicieli lub zarządców: dróg, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, a także właściwych jednostek organizacyjnych, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.

W szczególności Wykonawca uzyska:

 1. opinie organów zarządzających ruchem na drogach  gminnych
 2. wstępne uzgodnienia lokalizacji istniejących wjazdów do posesji z ich właścicielami

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii Wykonawca powinien na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych powinna być wykonana w skali 1:500.

 Pomiar w oparciu o sieć osnowy państwowej

 1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu mapę numeryczną - przyjętą do PODGiK – w formacie danych dwg na płycie CD (szt.1) oraz w wersji „papierowej

Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża

Dokumentację geotechniczną oraz ocenę nawierzchni i gruntów podłoża Wykonawca winien opracować w zakresie wystarczającym do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji nawierzchni. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne badania konieczne do opracowania tej dokumentacji.


4. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1) Ofertę (Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 oraz Wykaz usług wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2) należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie , oznakowanej napisem : Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy drogi  gminnej nr 232008G ul. Dolna w Czarnem 

2) Termin składania ofert do 04 lutego 2022r. do godz. godz. 13:30.

3) Miejsce składania ofert : Urząd Miasta i Gminy w Czarnem,  ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, Sekretariat – pokój Nr- 12.
4) Wybór oferty  nastąpi  zgodnie  z Regulaminem udzielania  zamówień publicznych   o  wartości poniżej 130.000,00 zł netto,  wprowadzonym Zarządzeniem  nr 0050.1.2021Burmistrza  Czarnego  z dnia  04 stycznia 2021 roku.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - do 15 lipca 2022 roku
6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1) Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji przedmiotu
zamówienia,
2) Cena brutto oferty powinna zostać wskazana w Formularzu ofertowym (wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert), i podana cyfrowo w złotych (zł),
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę ofertową, a podana przez niego cena ofertowa brutto, powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, należnym podatkiem VAT oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4) Zaoferowana cena pozostanie niezmienna przez cały okres trwania umowy, zawartej
z wybranym wykonawcą.
7. KRYTERIUM OCENY OFERT   Cena 100%
8. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia          27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czarnego, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobeńczyk, kontakt: e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079*;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na : Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy drogi  gminnej nr 232008G ul. Dolna w Czarnem, numer postępowania ID.271.2.6.2022.MS prowadzonym w trybie zapytanie ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego o wartości niższej od kwoty 130.000 zł;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) dalej „ustawa Pzp”;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
 9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy     (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
 11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    DOSTĘPNE SĄ :

Urząd Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne,  – pokój Nr- 28, osoba do kontaktu : P. Marek Szoska- Tel.  59-8332079 

ZAŁĄCZNIKI:
a) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

b) Wykaz usług – Załącznik nr 2

c) Projekt umowy – Załącznik nr 3

d) załącznik graficzny – Załącznik nr 4

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.pdf (PDF, 752KB) 2022-01-27 10:10:23 752KB 180 razy
2 Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.docx (DOCX, 36.KB) 2022-01-27 10:10:35 36.KB 163 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z sesji otwarcia ofert 6.pdf (PDF, 605KB) 2022-02-08 07:22:34 605KB 180 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Szymańska 27-01-2022 10:10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Szoska 26-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Renata Szymańska 08-02-2022 07:22:34