Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy parkingu na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy w ramach zadania inwestycyjnego pn. : ,, Zagospodarowanie terenu filii biblioteki w Wyczechach polegające na budowie parkingu i nasadzeniu zieleni".

ID.271.2.14.2022.MS                                                                                                                        Czarne, dnia 09.02.2022 rok

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12

e-mail: zamowienia@czarne.pl

NIP 843-15-29-525


zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy parkingu na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy w  ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zagospodarowanie terenu filii biblioteki w Wyczechach polegające na budowie parkingu i nasadzeniu zieleni”.


1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy parkingu na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Lokalizacja: Wyczechy gmina Czarne dz. nr ew.3/3
 2. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegółowych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń wraz z uzyskaniem we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub potwierdzonego o nie wnoszeniu sprzeciwu  przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie wniosku zgłoszenia robót budowlanych.
 3. Wykonania  dokumentacji geodezyjnej tj. mapa do celów projektów wraz uzgodnieniem w  ZUDP w 2 egz.
 4. Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, w tym celu zaleca się wykonanie wizji lokalnej na koszt Wykonawcy,
 5. Konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie wykonania dokumentacji projektowej,
 6. opisanie proponowanych materiałów i urządzeń zgodnie z postanowieniami ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna zawierać  opracowania w następujących branżach:

 1. drogowej w zakresie budowy drogi oraz stałej organizacji ruchu.
 2. sanitarnej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w oparciu o studnie chłonne,

Dokumentację projektowo - kosztorysową należy opracować w następującym zakresie:

 1. projekty budowlane dla wszystkich branż wraz ze szczegółowymi opiniami, uzgodnieniami z właściwymi organami oraz zatwierdzeniami niezbędnymi do kompleksowej realizacji zadania w 6 egzemplarzach;
 2. kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż w 2 egzemplarzach;
 3. przedmiary robót dla wszystkich branż w 2 egzemplarzach;
 4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż i rodzajów robót w 4 egzemplarzach;
 5. projekt stałej organizacji ruchu w 2 egzemplarzach, ;
 6. dokumentacja geotechniczna w 2 egz.,
 7. prawomocna decyzja pozwolenia na budowę lub  potwierdzonym wnioskiem zgłoszenia robót budowlanych o nie wnoszeniu sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie.

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna być sporządzona w formie papierowej w ilościach podanych powyżej dla poszczególnych opracowań oraz w formie elektronicznej w 2 egzemplarzach na nośniku elektronicznym CD-R ( wiernie odzwierciedlającej projekty w wersji papierowej ), w tym:

 1. dokumentację projektową, przedmiary robót, STWIOR - w formacie pdf;
 2. kosztorysy inwestorskie – w formacie pdf.

Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa w oparciu o załączony projekt zagospodarowania terenu.

Wykonawca winien przewidzieć w opracowaniach projektowych zastosowanie nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto Wykonawca uwzględni wymienione poniżej zalecenia Zamawiającego, a także zalecenia Rad Technicznych, które będą organizowane przez Zamawiającego w trakcie prac projektowych.

Obiekty drogowe

Drogi gminne

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w oparciu o załączony projekt zagospodarowania terenu, nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z zjazdami na teren istniejącej drogi dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 201. UWAGA :

Zakres opracowania przedstawiono na załączniku graficznym.

Infrastruktura związana z drogą

Dokumentacja projektowa powinna przewidywać:

 1. Budowę nowej kanalizacji deszczowej w obrębie płyty parkingowej w oparciu o studnie chłonne..
 2. Stałą organizację ruchu.

Pomiary, badania i ekspertyzy wykonywane przez Wykonawcę

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obiektów.

Mapa do celów projektowych powinna być wykonana w skali 1:500.

 Pomiar w oparciu o sieć osnowy państwowej

 1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu mapę numeryczną - przyjętą do PODGiK – w formacie danych dwg na płycie CD (szt.1) oraz w wersji „papierowej

Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża

Dokumentację geotechniczną oraz ocenę nawierzchni i gruntów podłoża Wykonawca winien opracować w zakresie wystarczającym do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji nawierzchni. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne badania konieczne do opracowania tej dokumentacji.


4. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1) Ofertę (Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 oraz Wykaz usług wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2) należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznakowanej napisem: Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy parkingu na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy.

2) Termin składania ofert do 18 lutego 2022r. do godz. godz. 13:30.

3) Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, Sekretariat pokój Nr 12.
4) Wybór oferty  nastąpi  zgodnie  z Regulaminem udzielania  zamówień publicznych  o wartości poniżej 130.000,00 zł netto,  wprowadzonym Zarządzeniem  nr 0050.1.2021Burmistrza Czarnego z dnia  04 stycznia 2021 roku.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- do 31 marca 2022 roku


6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1) Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji przedmiotu
zamówienia,
2) Cena brutto oferty powinna zostać wskazana w Formularzu ofertowym (wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert), i podana cyfrowo w złotych (zł),
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę ofertową, a podana przez niego cena ofertowa brutto, powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, należnym podatkiem VAT oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4) Zaoferowana cena pozostanie niezmienna przez cały okres trwania umowy, zawartej
z wybranym wykonawcą.


7. KRYTERIUM OCENY OFERT

    Cena 100%


8. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czarnego, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobeńczyk, kontakt: e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079*;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na : Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb dla potrzeb budowy parkingu na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy.

 numer postępowania ID.271.2.14.2022.MS prowadzonym w trybie zapytanie ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego o wartości niższej od kwoty 130.000 zł;

 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) dalej „ustawa Pzp”;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 3. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 5. posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    DOSTĘPNE SĄ :

Urząd Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, pokój Nr 28, osoba do kontaktu : P. Marek Szoska Tel.  59-8332079 

ZAŁĄCZNIKI:
a) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
b) Wykaz usług – Załącznik nr 2
c) Projekt umowy – Załącznik nr 3

d) PZT – Załącznik nr 4

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zaproszenie do składania ofert z załącznikami.pdf (PDF, 493KB) 2022-02-09 11:43:26 493KB 155 razy
2 Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.docx (DOCX, 35.KB) 2022-02-09 11:44:03 35.KB 161 razy
3 Załącznik Nr 2 Wzór wykaz usług.docx (DOCX, 30.KB) 2022-02-09 11:44:42 30.KB 167 razy
4 Załącznik Nr 4 PZT Parking Wyczechy.pdf (PDF, 1.1MB) 2022-02-09 11:45:12 1.1MB 158 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu postępowania.pdf (PDF, 525KB) 2022-02-22 09:06:09 525KB 145 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Szymańska 09-02-2022 11:43:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Szoska 09-02-2022
Ostatnia aktualizacja: Renata Szymańska 22-02-2022 09:06:09