Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych pn: Realizacja i emisja programów informacyjnych w lokalnej telewizji kablowej o tematyce: Aktualne wydarzenia Miasta i Gminy Czarne wraz ze zleconymi ogłoszeniami.

Czarne, dnia 14.02.2022r.

PPiZP.271.2.16.2022.RS

ZAPYTANIE OFERTOWE 

zamówienie publiczne o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 zł netto

 

1.  DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12

77-330 Czarne

NIP:8431529525
REGON: 770979476

Tel.: 59 83 32 078

e-mail: zamowienia@czarne.pl

 

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja i emisja programów informacyjnych w lokalnej telewizji kablowej o tematyce: Aktualne wydarzenia Miasta i Gminy Czarne wraz ze zleconymi ogłoszeniami obejmować ma:

 1. przygotowanie materiału informacyjnego 6-12 tematów w miesiącu dotyczącego wydarzeń z Miasta i Gminy Czarne o łącznym czasie trwania nie przekraczającym 120 minut na antenie co najmniej jednej telewizji lokalnej, zleconych przez Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem, pozostałe relacje wydarzeń według uznania Wykonawcy;
 2. tematyka programów obejmować ma realizację imprez organizowanych dla mieszkańców w tym wydarzeń kulturalnych, festynów, a także z działalności: Urzędu Miasta i Gminy Czarne i jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych, Rady Miejskiej w Czarnem i innych wydarzeń organizowanych na terenie gminy Czarne;
 3. nagrywanie obrad Rady Miejskiej w Czarnem oraz dostarczenie na płycie CD niezwłocznie nagranej sesji do Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem w celu zmieszczenia i utrwalenia transmisji obrad w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.czarne.pl;
 4. nagrywanie obrad Rady Miejskiej w Czarnem przy użyciu przynajmniej dwóch kamer i odpowiedniego nagłośnienia umożliwiającego odsłuchanie nagrania oraz wysokiej jakości transmisji w lokalnej telewizji;
 5. informowanie o wydarzeniach, które planowane są w najbliższym czasie, a z których przygotowane zostaną relacje poprzedzone zapowiedzią przez organizatora wydarzenia;
 6. nagrywanie wydarzeń odbywających się w sołectwach po uprzednim powiadomieniu drogą elektroniczną lub telefoniczną, informacji tej powinni udzielić sołtysi pod wskazany przez Wykonawcę adres;
 7. program zawierać ma: wywiady z osobami organizującymi dane wydarzenie; informację o współfinansowaniu przez Gminę Czarne wraz z herbem Gminy; w formie dvd – video, zgodnie  z wymaganiami technicznymi telewizji, w której odbywać będzie się emisja;
 8. z każdej emisji programu wymagane jest nagranie płyty dvd i dostarczenie jej wraz z fakturą do Zamawiającego oraz bieżące przekazywanie nagranych programów;

Wykonawca udostępnia wyemitowane programy na stronie www.facebook.com na wykorzystanie materiałów przez Urząd Miasta i Gminy Czarne;

 1. odpowiedzialność za treść nagrań spoczywa na realizatorze programu;
 2. udział w pracach komisji (po uprzednim zgłoszeniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnem);
 3. w sezonie urlopowym emitować w lokalnej telewizji  kablowej materiały archiwalne z wydarzeń Miasta i Gminy Czarne;
 4. emisja ogłoszeń Burmistrza Czarnego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnem w przynajmniej jednej telewizji odbieranej na terenie Gminy Czarne.

Wspólny słownik zamówień CPV: 92220000-9 – Usługi telewizyjne.

III.  WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania zamówienia: od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2025 r.

IV.  KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: Cena – 100%.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej bip.czarne.pl.

V.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY W SKŁADANEJ OFERCIE CENOWEJ.

 1. Cena wskazana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w wysokości brutto (z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje).
 2. Podana cena będzie ceną ryczałtową.
 3. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen).
 4. Cena za wykonanie usługi obejmować będzie wszystkie koszty związane z jej realizacją, a w szczególności należność za usługę łącznie z kosztami dojazdów, kosztów ubezpieczenia, itp.

VI.  SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY.

 1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie można składać w formie:
 1. elektronicznej w formie skanu podpisanego przez Wykonawcę na załączonym druku oferta,
  na adres e-mail: zamowienia@czarne.pl,
 2. w wersji papierowej na dziennik podawczy Zamawiającego, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne w terminie do dnia 18.02.2022 r. do godziny 14:00.
 1. oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.

VII. Osoba do kontaktu: Renata Szymańska, tel. (059) 83 32 078 wew. 24, od poniedziałku do

        czwartku od 7:00 do 15:00, a w piątek od 7:00 do 14:00.

VIII. Termin związania ofertą.

  1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

Istotne postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawarte są we wzorze umowy stanowiący Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

 1.  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobeńczyk, kontakt: e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079 *;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Postanowienia ogólne:
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
  2.  Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz oferty
 2. Wzór umowy

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 238KB) 2022-02-14 10:02:10 238KB 166 razy
2 Załącznik nr 1 Formularz oferta.docx (DOCX, 23.KB) 2022-02-14 10:02:26 23.KB 199 razy
3 Załącznik nr 2 Wzór umowy.doc (DOC, 84KB) 2022-02-14 10:02:38 84KB 167 razy
Wynik postępowania
1 Wybór oferty.pdf (PDF, 45.KB) 2022-02-22 11:24:42 45.KB 159 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Szymańska 14-02-2022 10:02:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Szymańska 14-02-2022
Ostatnia aktualizacja: Renata Szymańska 22-02-2022 11:24:42