Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych pn: Kompleksowa organizacja i realizacja studiów podyplomowych oraz specjalistycznych szkoleń w ramach projektu nr RPPM.03.01.00-22-0103/20 pn. "Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole". Projekt ten jest realizowany w ramach działania 3.1 Edukacja przedszkolna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - UNIEWAŻNIONY

PPiZP.271.2.18.2022.RS                                                                                                  Czarne, dnia 23.02.2022r.

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty netto 130 000 zł

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne

NIP 843-15-29-525

REGON 770979476

tel. 59 83 32 079

e-mail: zamowienia@czarne.pl

 1. Określenie trybu zamówienia.

Niniejsze postępowanie jest o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty netto 130.000 zł prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.1.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 1 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych wraz z Zarządzeniem Nr 0050.125.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 1 września 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,?Europejskiego?Funduszu Społecznego oraz Funduszu?Spójności?na lata 2014-2020”.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i realizacja studiów podyplomowych oraz specjalistycznych szkoleń w ramach projektu nr RPPM.03.01.00-22-0103/20 pn. “Czarneńskie Przedszkole – dzieci w swoim żywiole”.

Projekt ten jest realizowany w ramach działania 3.1 Edukacja przedszkolna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 1. Studia podyplomowe:

Lp.

Studia podyplomowe o kierunku:

Ilość osób

Ilość semestrów

1.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną

3

3

2.

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

1

3

 

 1. Szkolenia:

Lp.

Szkolenie o tematyce

Ilość osób

Długość szkolenia

 1.  

Trzystopniowy kurs doskonalący - terapia behawioralna dzieci z autyzmem

4

36 godz. wraz z szkoleniem dodatkowym na certyfikat nauczyciela – terapeuty dziecka  z autyzmem (30 godz. teorii, 20 godz. praktyki)

 1.  

Dwustopniowa terapia integracji sensorycznej

1

48 godz. teorii, 140 godz. praktyki – certyfikat terapeuty SI

Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV):

80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe; 80500000-9 usługi szkoleniowe

80510000-2 usługi szkolenia specjalistycznego; 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

 1. Wymagania wobec Wykonawców.
 1. Usługa będzie obejmowała:
  1. przeprowadzenie zajęć zgodnie z programem studiów, zakończonych wydaniem dyplomu/dokumentu zgodnego ze standardami MEiN, nadającymi stosowne uprawnienia;
  2. prowadzenie dokumentacji zajęć/studiów (tj. list obecności, dzienników zajęć);
  3. przeprowadzenie zajęć dydaktycznych oraz zaliczeń i egzaminów.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do:
  1. przeprowadzenie zajęć zgodnie z programem studiów/szkoleń;
  2. prowadzenie dokumentacji zajęć/studiów (tj. list obecności, dzienników zajęć);
  3. dostarczenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji zajęć;
  4. przeprowadzenie egzaminu / zaliczenia w terminie podstawowym / poprawkowym / warunkowym zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie  studiów i  karcie przedmiotu oraz zarządzeniu Rektora w sprawie określenia wzoru protokołu z egzaminu/zaliczenia, zasad jego pobierania i oddawania przez osoby prowadzące zajęcia, zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń oraz przechowywania prac etapowych studentów (do wglądu u Zamawiającego);
  5. sporządzenie i złożenie protokołów egzaminacyjnych / zaliczeniowych w terminie podstawowym / poprawkowym / warunkowym zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie określenia wzoru protokołu z egzaminu / zaliczenia, zasad jego pobierania i oddawania przez osoby prowadzące zajęcia, zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń oraz przechowywania prac etapowych studentów (do wglądu u Zamawiającego);
  6. złożenie wymaganych prac etapowych studentów (prace egzaminacyjne/ zaliczeniowe) zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie zasad rozliczania przez Dział Nauczania zadań dydaktycznych realizowanych przez nauczycieli akademickich (do wglądu u Zamawiającego).
 3. Informowanie uczestnika o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, odpowiednie oznakowanie dokumentów, pomieszczeń oraz materiałów szkoleniowych.
 4. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania zamówienia zostaną określone w drodze negocjacji. Negocjacje dotyczyć będą m.in.: metod i narzędzi pracy, zakresu materiałów szkoleniowych, harmonogramu szkoleń oraz terminu egzaminu.
 5. Planuje się przeprowadzenie studiów w systemie stacjonarnym. Szkolenia dla nauczycieli planuje się przeprowadzić w formie stacjonarnej w siedzibie zamawiającego.
 6. Koszt dojazdu i ewentualnego zakwaterowania/noclegu wykładowcy pokrywa Wykonawca.
 7. Materiały dydaktyczne (np. prezentacje) przygotowuje Wykonawca.
 8. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: na uczelni Wykonawcy.
 1. Płatności i rozliczenie.
 1. Płatności za Uczestnika studiów podyplomowych/szkolenia dokonywane będą w terminie do 30 dni po złożeniu faktury/ rachunku i zatwierdzeniu dokumentacji, potwierdzającej przeprowadzenie i zakończenie studiów/szkolenia oraz przystąpienie uczestnika do odpowiedniego egzaminu określonego w zapytaniu.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania płatności w terminie późniejszym niż 30 dni, jeśli nie będzie posiadał środków z Instytucji Pośredniczącej przeznaczonych na finansowanie Projektu. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia.
 1. Termin wykonania zamówienia.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dwóch terminach:

 1. studia podyplomowe: od 1 kwietnia 2022 r. ostateczny termin zakończenia: 25 czerwca 2023 r.
 2. szkolenia w terminie od 1 kwietnia 2022r. do 30 listopada 2022 r.

w szczegółowych terminach uzgodnionych z Wykonawcą (w przypadku braku możliwości uzgodnienia terminów odpowiadających obu stronom, termin wyznaczy Zamawiający).

UWAGA:

Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu zamówienia (w postaci harmonogramu) i miejsce jego przeprowadzenia zostaną podane Wykonawcy (w formie elektronicznej (e-mail) lub przekazane osobiście) najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.   

Konkretne terminy (danego dnia zajęć dydaktycznych) określone w harmonogramie, o którym mowa   w zdaniu poprzednim mogą ulec zmianie, o czym Wykonawca zostanie poinformowany odpowiednio jak przy harmonogramie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, w sytuacji gdy będzie to podyktowane prawidłową i/lub terminową realizacją projektu bądź na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć).

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu.

Wymagania kwalifikacyjne wobec Wykonawcy oraz warunki udziału w postępowaniu:

 1. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, którzy nie są wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych. Wykonawca jest zobowiązany załączyć aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,  kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub wydruk z właściwego systemu informatycznego.
 2. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, wobec których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono.
 3. Z postępowania wykluczeniu są Wykonawcy, którzy w “wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” (tzw. biała lista) figurują jako podmioty wykreślone z rejestru VAT.
 4. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.??

 1. Zamawiający zastrzega, możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Zasady oceny ofert kryterium Cena 100%.

Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie  przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę Formularzu Oferta. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Punkty za cenę będą obliczone według poniższego wzoru:

                                                         Cena ofertowa brutto najtańszej oferty

Liczba punktów oferty ocenianej = ----------------------------------------------- x 100%

                                                           Cena ofertowa brutto badanej oferty

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, przyznanych wg powyższego wzoru w kryterium Cena 100%, zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, jeśli złożone oferty przewyższają wartość, jaką przewidział na realizację zadania.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej bip.czarne.pl oraz powiadomi Wykonawców e-mail.

 1.  Wykaz dokumentów, jakie musi przedstawić Wykonawca biorący udział w postępowaniu:
 1. formularz oferty (załącznik nr 1);?
 2. aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub , wydruk z właściwego systemu informatycznego;  
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 4. pełnomocnictwo do złożenia oferty (jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika) lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do złożenia oferty.

Zamawiający może na etapie oceny ofert zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje przedstawione przez Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu. Zamawiający może również weryfikować oświadczenia złożone przez Wykonawcę w oparciu o dane dostępne w publicznych rejestrach. 

 1.  Miejsce i termin składania ofert.
 1. Ofertę cenową należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na formularzu ofertowym według wzoru określonego załącznikiem nr 1 Zapytania ofertowego. Oferta musi zostać podpisana przez osobę do tego uprawnioną.
 2. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie można składać w formie:
  1. elektronicznej w formie skanu podpisanego przez Wykonawcę na załączonym druku oferta,
   na adres e-mail: zamowienia@czarne.pl,
  2. w wersji papierowej na dziennik podawczy Zamawiającego, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne w terminie do dnia 02.03.2022 r. do godziny 14:00,

z dopiskiem „Oferta na studia podyplomowe i szkolenia”.

 1. oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.
 3. Złożone oferty, które nie spełnią wymogów formalnych zawartych w niniejszym postępowaniu podlegają odrzuceniu bez dokonania oceny punktowej.
 1.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
  1. Wszelka korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: zmowienia@czarne.pl.
  2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Dorota Dębska oraz Renata Szymańska od poniedziałku do czwartku od 7:00 do 15:00, a w piątek od 7:00 do 14:00, tel. 598332078.

 1. Termin związania ofertą.
  1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2.  Zawarcie umowy z Wykonawcami
 1. Zamawiający po przeprowadzeniu przedmiotowego postępowania zawrze umowę z Wykonawcą. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy np. w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli zmianie ulegnie harmonogram studiów podyplomowych/ szkoleń.
 2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w zakresie dotyczącym:
 1. stawki podatku od towarów i usług,
 2. terminu realizacji usługi, jeśli będzie tego wymagała prawidłowa realizacja zamówienia lub projektu, w tym także w przypadku wystąpienia „siły wyższej” lub okoliczności niezależnych od stron, przy czym pod pojęciem „siły wyższej” Zamawiający rozumie okoliczności, które, pomimo zachowania należytej staranności, są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie,
 3. zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której została zawarta Umowa,
 4. zmiany terminu lub sposobu zapłaty wynagrodzenia.
 5. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Istotne postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawarte są we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania.
 7. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 1.  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający przedkłada następującą informację dotyczącą danych osobowych osób działających w imieniu Wykonawcy przy realizacji zamówienia:

 1. administratorem danych osobowych jest Gmina Czarne z siedzibą: ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, NIP: 843-15-29-525, REGON: 770979476,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest Pani Katarzyna Bobeńczyk, kontakt: e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079 ;
 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes wskazuje się konieczność zawarcia umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia właściwej realizacji Umowy w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy,
 5. dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej lub będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji umowy,
 6. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa zostanie zrealizowana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagania zawarte w obowiązujących przepisach prawa,
 7. osoby podpisujące i realizujące umowę w imieniu Wykonawcy mają prawo do:
 1. żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących i sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych,
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 1. decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 2. osobom działającym w imieniu Wykonawcy nie przysługuje prawo:
 1. do usunięcia danych osobowych,
 2. do przenoszenia danych osobowych,
 3. do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz oferty
 2. Wzór umowy

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 480KB) 2022-02-23 14:49:29 480KB 152 razy
2 Załącznik Nr 1 Formularz Oferta.doc (DOC, 157KB) 2022-02-23 14:49:47 157KB 151 razy
3 Załączniki Nr 2 Wzór umowy.docx (DOCX, 100KB) 2022-02-23 14:50:00 100KB 151 razy
Wynik postępowania
1 Unieważnienie postępowania.pdf (PDF, 46.KB) 2022-03-03 11:33:14 46.KB 148 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Szymańska 23-02-2022 14:49:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Szymańska 23-02-2022
Ostatnia aktualizacja: Renata Szymańska 03-03-2022 11:33:56