Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego. Zakup 25 szt. rowerów wraz z osprzętem, kaskiem ochronnym oraz kamizelką w ramach projektu pn. "Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem                                           

Ul. Cicha 1/1

77-330 Czarne

Woj. Pomorskie

NIP: 8431618559

E-Mail: cwrid@czarne.pl

Telefon: 533-121-324

 

CWRID 1/2022/ZR

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zakup 25 szt. rowerów wraz z osprzętem, kaskiem ochronnym oraz kamizelką w ramach projektu pn. „Myśląc o Rodzinie            w Gminie Czarne i Rzeczenica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

 

 

 

Zatwierdził:

 

Krzysztof Mazurek

p.o. Kierownika Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem

 

 

…………………………………..

 

 

 

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

Krzysztof Mazurek

tel. 533-121-324

e-mail: cwrid@czarne.pl

 

 

 

 

Czarne, 17 marca 2022r.

 

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

CENTRUM WSPARCIA RODZINY I DZIECKA W CZARNEM,

77-330 Czarne,

ul. Cicha 1/1,

Nip: 8431618559,

tel. 533 121 324,

e-mail: cwrid@czarne.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasadę rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem 25 szt. fabrycznie nowych rowerów wraz z osprzętem, kaskiem ochronnym oraz kamizelką. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne  i Rzeczenica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Zakup i dostawa fabrycznie nowych rowerów wraz z osprzętem, kaskiem ochronnym oraz kamizelką.
 2. Wymagania techniczne:
 • Rower uniwersalny/kask ochronny/kamizelka odblaskowa/osprzęt rowerowy:

Lp.

Nazwa

Opis/parametry

Ilość

1.

Rower

Typ: uniwersalny

Rama: stalowa/aluminiowa

Widelec: amortyzowany

Rozmiar ramy: 19 cali

Rozmiar kół: 28 cali

Kierownica: stalowa/aluminiowa/regulowana

Przerzutki: 3 biegi

Hamulec przód: V-brake alu 112mm

Hamulec tył: 3 bieg nexus shimano

Opona: Kenda lub Deli 1,75

Dźwignia hamulca: alu plast 4 palce

Siodło: na sprężynie,  turystyczne

Dodatkowe wyposażenie: kosz rowerowy (siatkowany mocowany na wspornik lub kierownicę z przyciskiem wypinającym, błotnik przedni/tylni, dzwonek, oświetlenie odblaskowe przednie/tylnie)

10 sztuk

2.

Rower

Typ: uniwersalny

Rama: stalowa

Widelec: stalowy

Rozmiar ramy: 17 cali

Rozmiar kół: 26 cali

Kierownica: Storm aluminiowa

Przerzutki: 3-7 biegowe

Hamulec: VBR Alhonga

Siodło: Storm

Wspornik siodła: aluminiowy 28,6

Pedały: FP-803A

5 sztuk

3.

Rower

Typ: uniwersalny

Rama: aluminiowa

Widelec: ZOOM FORGO 565

Rozmiar ramy: 17 cali

Rozmiar kół: 26 cali

Kierownica: Steel 640mm/25.4/7

Przerzutka: przód- Shimano tourney TZ500, tył- Shimano tourney TY300

Hamulec: przód/tył typu V-brake

Siodło: KROSS

Wspornik siodła SP-C207 27,2X350

Stery: FP-H863 O1-1/8”

Koronki: 42T-34T-24T/170MM

4 sztuki

4.

Rower

Typ: dziewczęcy

Rama: aluminiowa

Widelec: amortyzowany ZOOM

Rozmiar ramy: 17 cali

Rozmiar kół: 26 cali

Kierownica: Storm aluminiowa

Przerzutka: Shimano tourney

Hamulec: Tarczowy mechaniczny

Siodło: Storm

Wspornik siodła: aluminiowy 27,2

Wspornik kierownicy: aluminiowy 31,8

3 sztuki

5.

Rower

Typ: chłopięcy

Rama aluminiowa

Widelec: amortyzowany ZOOM

Rozmiar ramy: 17 cali

Rozmiar kół: 26 cali

Kierownica: aluminiowa

Przerzutka: Shimano tourney

Hamulec: Tarczowy mechaniczny

Siodło: Storm

Pedały: plastikowe 9/16 cala

Opona: MAXXIS 26X2,1

3 sztuki

6.

Kaski ochronne

10 sztuk rozmiar 52-56 cm

10 sztuk rozmiar 54-58 cm

5 sztuk rozmiar 58-63 cm

 

Kask z systemem regulacyjnym wysokości i głębokości, pasem bezpieczeństwa, przewiewny materiał wyściełający, otwory wentylacyjne, siatka zabezpieczająca przed owadami oraz odblaskowe naklejki.

 

Kaski muszą posiadać homologację zgodną z normą europejską CE EN1078

25 sztuk

7.

Kamizelka odblaskowa

Kolor żółty, taśma odblaskowa srebrna, zapięcie na rzepy, rozmiary: 10 sztuk S, 10 sztuk M, 5 sztuk L.

25 sztuk

8.

Osprzęt rowerowy

 1. Podstawowy zestaw naprawczy w skrzynce narzędziowej 1 komplet: wstępny wsad przeznaczony do naprawy i konserwacji rowerów w pkt. 1-5 niniejszego zestawienia (dętka- 6 sztuk, opona 6 sztuk, smar, linka hamulca)
 2. Zapięcia rowerowe- 25 sztuk (linka spiralna 1800mm, średnica min 8 mm, dwa klucze)
 3. Pompka rowerowa: stacjonarna, podłogowa- 1 sztuka (długość węża min 100cm, średnica tłoka min. 34mm
    1.  

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem,       ul. Cicha 1/1 77-330 Czarne.
 2. Wszystkie sprzęty będące przedmiotem zamówienia mają być fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania.
 3. Rowery mają być kompletne, złożone, wyregulowane oraz gotowe do jazdy. Pozostałe elementy zamówienia mają być dostarczone w oryginalnych opakowaniach.
 4. Po podpisaniu protokołu odbioru Wykonawca ma obowiązek dostarczyć parafowane i ostemplowane karty gwarancyjne produktów.
 5. Dostarczone produkty mają być wolne od wad, nowe i spełniające wymogi określone  w powyższej specyfikacji.
 6. Przedmiot zamówienia ma być zabezpieczony i dostarczony przez Wykonawcę pod wskazany adres.
 7. Wykonawca ponosi koszt oraz ryzyko związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia dostarczonego w sposób niewłaściwy,                  w uszkodzonym opakowaniu, w przypadku uszkodzenia przedmiotu zamówienia lub jego niezgodności ze specyfikacją opisaną powyżej.
 9. W przypadku rowerów Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie dokonać co najmniej jednego przeglądu serwisowego rocznie        w okresie gwarancji. Termin wykonania przeglądu strony ustalają wspólnie. Jeżeli producent rowerów wymaga do utrzymania gwarancji przeprowadzenia dodatkowych przeglądów serwisowych Wykonawca ma obowiązek je przeprowadzić i ponieść ich całkowite koszty.
 10. Wykonawca jest zobligowany do przestrzegania „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,       w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”.
 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 12. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 13. Kody CPV:
 • Przedmiot główny: 34430000- Rowery,
 • Przedmiot dodatkowy: 34432000-4- Części i akcesoria do rowerów,

                        18444112-1- Kaski rowerowe,

                        35113440-5 Kamizelki odblaskowe.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

 1. Termin wykonania zamówienia (dostawy):

Do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

 

 1. Informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy,            w szczególności osoby biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń                       i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

8.1 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie lub elektronicznie.

8.2  Osoba uprawniona do porozumiewania się  z Wykonawcami: Krzysztof Mazurek-

533-121-324, e-mail: cwrid@czarne.pl

 

 1. Opis sposobu przygotowywania ofert.
  1.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę składającą się na przedmiot zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.
  2.  Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3.  Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane            z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  4.  Ofertę należy sporządzić wg Formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz załączyć wymagane oświadczenie dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 3 do SIWZ) oraz klauzulę informacyjną (Załącznik nr 1 do SIWZ).
  5.  Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z  dokumentów załączonych    do oferty.
  6.  Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację.
  7.  Błędy zaleca się poprawiać poprzez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zaleca się parafować i datować własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
  8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub powiadomienie o wycofaniu oferty.
  9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na kopercie zewnętrznej.

 

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć (należy wybrać proponowane sposoby komunikacji):

 1. osobiście lub przesłać listownie na adres Zamawiającego: Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem, ul. Cicha 1/1, 77-330 Czarne, z dopiskiem: Zakup 25 szt. rowerów wraz z osprzętem, kaskiem ochronnym oraz kamizelką w ramach projektu              pn. „Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica”.
 2. w wersji elektronicznej na e-mail: cwrid@czarne.pl.

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 22.03.2022r. do godz. 10:00, decyduje data wpływu do Zamawiającego.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny
  1.  Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, określi cenę ryczałtową brutto w złotych polskich (PLN), za wykonanie przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 2 do SIWZ).
  2.  Podana przez Wykonawcę cena ofertowa brutto określona w załączniku nr 2 do SIWZ winna gwarantować pełną realizację zamówienia (podatki po stronie Zamawiającego, koszty dojazdu do miejsca świadczenia usługi).              W przypadku zawarcia umowy zlecenia cena powinna zawierać pochodne od wynagrodzenia również po stronie pracodawcy.
  3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i usług VAT, zgodnie         z obowiązującymi przepisami.
  4.  Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
  5.  Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (zł) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia  tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
  1. Kryteria i ich znaczenie:

CENA - 100 %

 • Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert  niepodlegających odrzuceniu,
 • z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa,
 • Zamawiający  zastrzega, iż w sytuacji przekroczenia rozwiązania umowy przez Wykonawcę z winy Wykonawcy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równej  iloczynowi nie wykonanej liczbie godzin usługi i stawki godzinowej za usługę.
 • kary umownej nie stosuje się, o ile Strony uzgodnią wstąpienie nowego podmiotu w miejsce Wykonawcy.

 

  1. Sposób oceny ofert.

Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację całego zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

 

                             Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert

  C = ------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 %

                                   Cena ofertowa badanej oferty

 

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

 

  1. Zamawiający poprawia w  ofercie :
 1.  oczywiste omyłki pisarskie,
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem  konsekwencji rachunkowych dokonanych  poprawek,
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian  w treści oferty, – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

 1. Postanowienia ogólne
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty,
 • Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego,

 

 1.  Załączniki:
 1. Klauzula informacyjna,
 2. Formularz ofertowy,
 3. Oświadczenie dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,
 4. Wzór umowy.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Załącznik nr 1- RODO.odt (ODT, 8.5KB) 2022-03-17 11:43:45 8.5KB 150 razy
2 Załącznik nr 2- FORMULARZ OFERTOWY.odt (ODT, 8.6KB) 2022-03-17 11:44:40 8.6KB 151 razy
3 Załącznik nr 3-OŚWIADCZENIE.odt (ODT, 57.KB) 2022-03-17 11:44:52 57.KB 156 razy
4 Załącznik nr 4- UMOWA.docx (DOCX, 73.KB) 2022-03-17 11:45:17 73.KB 150 razy
5 zmiana.odt (, ) 2022-03-21 14:19:17 1 raz
6 Zmiana do zapytania ofertowego.pdf (PDF, 174KB) 2022-03-21 14:20:51 174KB 219 razy
Wynik postępowania
1 Wybór oferty.pdf (PDF, 252KB) 2022-03-22 12:07:15 252KB 165 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rotkiewicz 17-03-2022 11:43:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dawid Rotkiewicz 17-03-2022
Ostatnia aktualizacja: Dawid Rotkiewicz 22-03-2022 12:07:15