Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pod nazwą Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowej pn.: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej łączącej drogę wojewódzką nr 201 z drogą powiatową nr 2533G w m. Wyczechy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


 

Zamawiający:


Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12

e-mail: zamowienia@czarne.pl

NIP 843-15-29-525

 

Zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pod nazwą Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowej pn.: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej łączącej drogę wojewódzką nr 201 z drogą powiatową nr 2533G w m. Wyczechy.

Inwestycja dofinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2022

 

 1. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę (Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 oraz Wykaz osób wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2) należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie , oznakowanej napisem : Oferta na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycyjnych pn.: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej łączącej drogę wojewódzką nr 201 z drogą powiatową nr 2533G w m. Wyczechy

2) Termin składania ofert do 21 kwietnia 2022r. do godz. godz. 14:30.

3) Miejsce składania ofert : Urząd Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, Sekretariat – pokój Nr- 12.


4) Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł netto, wprowadzonym Zarządzeniem nr 0050.1.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 04 stycznia 2021 roku.


2. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY


1) Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji przedmiotu
zamówienia,
2) Cena brutto oferty powinna zostać wskazana w Formularzu ofertowym (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert), i podana cyfrowo w złotych (zł), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę ofertową, a podana przez niego cena ofertowa brutto, powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, należnym podatkiem VAT oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4) Zaoferowana cena pozostanie niezmienna przez cały okres trwania umowy, zawartej
z wybranym wykonawcą.


3. KRYTERIUM OCENY OFERT

Cena 100%


4. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czarnego, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne;

 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobeńczyk, kontakt: e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079*;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na : Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowej pn.: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej łączącej drogę wojewódzką nr 201 z drogą powiatową nr 2533G w m. Wyczechy.

 1. numer postępowania ID.271.2.27.2021MS prowadzonym w trybie zapytanie ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego o wartości niższej od kwoty 130.000 zł;

 2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) dalej „ustawa Pzp”;

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 4. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 6. posiada Pani/Pan:

 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;

 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

 1. nie przysługuje Pani/Panu:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE

SĄ :

Urząd Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, – pokój Nr- 28, osoba do kontaktu : P. Marek Szoska- Tel. 59-8332079

6. ZAŁĄCZNIKI:


a) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
b) Wykaz osób – Załącznik nr 2
c) Projekt umowy – Załącznik nr 3

d) Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4

e) Przedmiar robót,

f) Pzt


 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zaproszenie do złozenia oferty cenowej.pdf (PDF, 867KB) 2022-04-14 14:33:45 867KB 151 razy
2 Załącznik nr 2 Wykaz osób.doc (DOC, 58.KB) 2022-04-14 14:34:28 58.KB 154 razy
Wyjaśnienia i zmiany SWZ
1 Zmiana treści ogłoszenia.pdf (PDF, 93.KB) 2022-04-19 12:03:34 93.KB 156 razy
2 1. Projekt budowlany.docx (DOCX, 844KB) 2022-04-19 12:03:48 844KB 158 razy
3 2. Pzt.pdf (PDF, 12.MB) 2022-04-19 12:04:06 12.MB 175 razy
4 3. Przedmiar robót.pdf (PDF, 211KB) 2022-04-19 12:04:19 211KB 144 razy
5 4. STWiOR.1.pdf (PDF, 37.MB) 2022-04-19 12:04:53 37.MB 156 razy
6 4. STWiOR.2.pdf (PDF, 53.MB) 2022-04-19 12:06:06 53.MB 163 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf (PDF, 59.KB) 2022-04-27 12:49:04 59.KB 211 razy
Wynik postępowania
1 Unieważnienie postępowania.pdf (PDF, 46.KB) 2022-04-27 12:49:04 46.KB 166 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Rulski 14-04-2022 14:33:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Szoska 14-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Renata Szymańska 27-04-2022 12:49:04