Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych pn: Zwalczanie barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną, poprzez wykaszanie i opryski herbicydami realizowane w ramach zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą "Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne - etap IV" UNIEWAŻNIONY

Czarne, dnia 18.05.2022r.

PPiZP.271.2.28.2022.RS

ZAPYTANIE OFERTOWE 

zamówienie publiczne o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 zł netto

 

I.  DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12

77-330 Czarne

NIP:8431529525
REGON: 770979476

Tel.: 59 83 32 078

e-mail: zamowienia@czarne.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 0050.1.2021 Burmistrza Czarnego    z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych oraz zarządzenia Nr 0050.125.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na zwalczaniu barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną, poprzez wykaszanie i opryski herbicydami realizowane w ramach  zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne – etap IV”.
 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace:
 1. wykaszanie mechaniczne (2,00 ha) 4 razy w roku w miesiącach:  V, VII, VIII, X – 2022r.;
 2. mazakowanie (2,00 ha) przyrządem plecakowym ręcznym 4 razy w roku w miesiącach: V, VII, VIII, IX – 2022r.
 1. Obszar na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia jest własnością Gminy Czarne i obejmuje 2,00 ha na działkach:
 1. nr 8 w miejscowości Czarne,
 2. nr 309/, 308/5, 308/7 w miejscowości Domisław,
 3. nr 311/1 w miejscowości Nadziejewo,
 4. nr 71/3 w miejscowości Raciniewo (własność prywatna),
 1. Wymagania dotyczące zasad realizacji przedmiotu zamówienia:
  1. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami, normami i oraz z należytą starannością i jakością wykonania.
  2. Prace związane ze zwalczaniem skupisk Barszczu Sosnowskiego należy prowadzić z zachowaniem środków ostrożności, w szczególności przy stosowaniu środków ochrony roślin, zwłaszcza w sąsiedztwie wód oraz bezpieczeństwa pracowników (odzież i sprzęt ochronny), zgodnie z regulacjami prawnymi przy wykorzystaniu właściwego sprzętu niezbędnego do zwalczania Barszczu Sosnowskiego. Cały proces likwidacji toksycznej rośliny ma odbywać się zgodnie z następującymi dokumentami: „Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracelum sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracelum mantegazzianum) na terenie Polski”, ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2022r. poz. 916 ze zm.) oraz ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. ( Dz. U. z 2020r. poz. 2097 ze zm.).
  1. Wykonawca zapewnia sprzęt, narzędzia, środki chemiczne oraz ludzi w ilościach niezbędnych do sprawnej realizacji przedmiotu zamówienia, w terminach określonych w pkt 2  i gwarantujące prawidłowe wykonywanie prac. Wykonawca będzie używał jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt, który posłuży do wykonywania zabiegów musi być w dobrym stanie technicznym (gotowy do pracy), musi spełniać wymagania norm ochrony środowiska, przepisów dotyczących jego użytkowania i musi być stosowany zgodnie z przeznaczeniem.
  2. Osoby wykonujące zabiegi chemiczne muszą być odpowiednio przeszkolone, w szczególności z zakresu: bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, stosowania środków ochrony roślin, w szczególności przy użyciu opryskiwaczy (muszą posiadać stosowne zaświadczenia lub inne dokumenty).
  3. Zamawiający nie zapewnia środków chemicznych potrzebnych do wykonania zabiegów chemicznych Do zabiegów chemicznych zwalczania barszczu Sosnowskiego należy stosować środek chemiczny Roundup 360SL lub inne preparaty oparte na glifosacie o skutecznym działaniu na rośliny barszczu Sosnowskiego w dawkach umożliwiających skuteczne niszczenie tej rośliny i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i jest odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat wykonywanych prac.
  5. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia powstałe w środowisku naturalnym spowodowane przez swoje działanie.
  6. Podczas wykonywania prac stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy działający na jego zlecenie nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, zagrażających ich życiu i zdrowiu. Odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej niezbędny do bezpiecznego wykonywania zadań zapewnia Wykonawca.
  7. Wykonawca ma być identyfikowalny na terenie prowadzenia prac. Wszystkie osoby wykonujące prace w terenie zobowiązane są nosić odzież ochronną z logo Wykonawcy w widocznym miejscu.
  8. W  celu ochrony mieszkańców przed negatywnym oddziaływaniem zastosowanych środków chemicznych, zostaną przez Wykonawcę rozwieszone przed faktycznym rozpoczęciem prac niszczenia barszczu Sosnowskiego, stosowne komunikaty informujące o miejscu i terminie oprysku. Komunikat przesłać do Zamawiającego w formie elektronicznej.
  9. Wykonawca ma obowiązek informacji Zamawiające o wykonanych czynnościach jeden dzień przed.
  10. Wykonawca ma obowiązek prowadzenie ścisłej ewidencji wykonanych czynności, w szczególności: dokumentacji fotograficznej obrazująca tereny porośnięte barszczem przed w trakcie i po wykonaniu prac, harmonogramu prac, zgodnie z pkt 2

Wspólny słownik zamówień CPV: 77312100-1 Usługi odchwaszczania

III.  WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2022 r.

IV.  KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: Cena – 100%.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej bip.czarne.pl.

V.  SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY.

 1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie można składać w formie:
 1. elektronicznej w formie skanu podpisanego przez Wykonawcę na załączonym druku oferta,
  na adres e-mail: zamowienia@czarne.pl,
 2. w wersji papierowej na dziennik podawczy Zamawiającego, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne w terminie do dnia 20.05.2022 r. do godziny 13:30.
 1. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.

VI.  Osoba do kontaktu:

Renata Szymańska, tel. (059) 83 32 078 wew. 24, od poniedziałku do czwartku od 7:00 do 15:00, a w piątek od 7:00 do 14:00.

VII. Termin związania ofertą.

  1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobeńczyk, kontakt: e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079*;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym  z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

IX. Postanowienia ogólne:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 2. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz oferty
 2. Wzór umowy

BURMISTRZ CZARNEGO

/-/ Piotr Zabrocki

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe barszcz 2022.pdf (PDF, 157KB) 2022-05-18 14:59:30 157KB 149 razy
2 Załącznik Nr 1 Oferta.doc (DOC, 54KB) 2022-05-18 15:00:47 54KB 147 razy
3 Załącznik Nr 2 wzór umowy.pdf (PDF, 216KB) 2022-05-18 15:01:15 216KB 147 razy
Wynik postępowania
1 Unieważnienie postępowania.pdf (PDF, 89.KB) 2022-05-25 13:34:46 89.KB 135 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Szymańska 18-05-2022 14:59:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Szymańska 18-05-2022
Ostatnia aktualizacja: Renata Szymańska 25-05-2022 13:34:46