Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych pn: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego akcesoriów do laptopów zakupionych w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

Czarne, dnia 26.07.2022r.

PPiZP.271.2.31.2022.RS

ZAPYTANIE OFERTOWE 

zamówienie publiczne o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 zł netto

I.  DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne

NIP:8431529525
REGON: 770979476

Tel.: 59 83 32 078

e-mail: zamowienia@czarne.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 0050.1.2021 Burmistrza Czarnego    z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych oraz zarządzenia Nr 0050.125.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego akcesoriów do laptopów zakupionych w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w tym:
 1. Myszka bezprzewodowa – 419 szt.
 2. Słuchawki z mikrofonem  – 419 szt.
 3. Pendrive – 419 szt.
 1. Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający otrzymał grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
 2. Pozostała kwota z grantu na zakup akcesoriów do laptopów wynosi 149.314,84 zł brutto.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego na własny koszt przedmiotu zamówienia fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz wydania dokumentacji dotyczącej dostarczonego przedmiotu zamówienia np. certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności, instrukcji obsługi itp.
 5. Wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie mają charakter pomocniczy dla określenia parametrów przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Dopuszcza się zaoferowanie wyposażenia o wyższych parametrach.
 6. Wymagany minimalny okres gwarancji producenta wynosi 24 miesiące z zastrzeżeniem, że Wykonawca będzie zobowiązany udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie. Termin gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
 7. Zamawiający zastrzega iż prawo własności przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi innymi prawami określonymi na podstawie zapytania ofertowego oraz zawartej umowy zostanie przeniesione na osoby trzecie zgodnie z postanowieniami projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Wspólny słownik zamówień CPV: 30237200-1 - Akcesoria komputerowe

III.  WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: maksymalnie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert. Maksymalny termin dostawy wymagany przez Zamawiającego wynosi 14 dni (kalendarzowych). Minimalny termin dostawy oceniany przez Wykonawcę wynosi 7 dni (kalendarzowych).

IV.  KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:

 1. Cena brutto – 60%.

Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu Oferta.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Oferty otrzymają, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, ilość punktów obliczone na podstawie wzoru: „C” = Najniższa oferowana cena oferty/ Cena badanej oferty x 100 x 60.

 1. Termin dostawy – 40%.

Punktacja za termin dostawy odbędzie się wg wzoru:

„TD”= Najkrótszy termin dostawy spośród badanych ofert/ Termin oferty badanej x 100 x 40.

Minimalny termin dostawy oceniany przez Zamawiającego wynosi 7 dni (kalendarzowych)

Maksymalny termin dostawy wymagany przez Zamawiającego wynosi 14 dni (kalendarzowych).

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze terminu dostawy, Zamawiający uzna, że oferowany termin odpowiada maksymalnemu wymaganemu przez Zamawiającego i wynosi 14 dni (kalendarzowych).

Punkty z tych dwóch kryterium zostaną zsumowane i oferta, która uzyska największą sumę zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej bip.czarne.pl.

V.  SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY.

 1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie można składać w formie:
 1. elektronicznej podpisanej przez Wykonawcę na załączonym druku oferta,
  na adres e-mail: zamowienia@czarne.pl,

w terminie do dnia 29.07.2022 r. do godziny 13:00.

 1. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.

VI.  Osoby do kontaktu:

Renata Szymańska, tel. (059) 83 32 078 wew. 24 oraz Ewa Literska, tel. (059) 83 32 078 wew. 18

od poniedziałku do czwartku od 7:00 do 15:00, a w piątek od 7:00 do 14:00.

VII. Termin związania ofertą.

  1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobeńczyk, kontakt: e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079*;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym    z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

IX. Postanowienia ogólne:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 2. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz oferty
 2. Wzór umowy
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 232KB) 2022-07-26 10:04:09 232KB 153 razy
2 Załącznik Nr 1 Oferta.doc (DOC, 114KB) 2022-07-26 10:05:09 114KB 147 razy
3 Załącznik Nr 2 Wzór umowy.docx (DOCX, 93.KB) 2022-07-26 10:05:50 93.KB 164 razy
4 Załącznik Nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx (DOCX, 42.KB) 2022-07-26 10:06:00 42.KB 147 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 103KB) 2022-07-29 13:51:06 103KB 165 razy
Wynik postępowania
1 Rozstrzygnięcie postępowania GRANTy PGR - akcesoria.pdf (PDF, 63.KB) 2022-08-05 17:21:59 63.KB 161 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Szymańska 26-07-2022 10:04:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Szymańska 26-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Michał Rulski 05-08-2022 17:21:59