Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych pn: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarne 2023+

PPiZP.271.2.35.2022.RS                                                                                                                                                                                        Czarne, dnia 03.11.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 

zamówienie publiczne o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 zł netto

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne

NIP:8431529525; REGON: 770979476

Tel.: 59 83 32 078

e-mail: zamowienia@czarne.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 0050.1.2021 Burmistrza Czarnego    z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych oraz zarządzenia Nr 0050.125.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych na zdanie pn.: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarne 2023+

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Zamówienie obejmuje wykonanie kompleksowego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarne 2023+ (zwanego dalej GPR). Dokument musi być zgodny z aktualnymi dokumentami unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi jak również z lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi, w których ujęta jest Gmina Czarne, a w szczególności:

 1. Przedmiotem zlecenia jest:
 1. wykonanie analizy i przygotowanie diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji (diagnoza powinna być spójna z ustaleniami z dostarczonych przez Zamawiającego analiz, badań oraz innych dokumentów strategicznych, a w szczególności Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Czarne na lata 2016-2023,) w tym: przygotowanie:
  • niezbędnych dokumentów i asysta do przyjęcia ich przez Radę Miejską w Czarnem, tj. uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (przy akceptacji Zamawiającego),
  • treści uchwały Rady Miejskiej w Czarnem o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (w formacie word),
  • opracowanie załącznika graficznego do uchwały na mapie w skali 1:5000 (w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej w ilości - 2 egzemplarze),
  • diagnozy potwierdzającej spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek do ich wyznaczenia - (w formie elektronicznej edytowalne oraz w wersji papierowej w ilości - 2 egzemplarze),
 2. opracowanie GPR, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U.2021.485 t.j.),
 3. przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego procesu konsultacji społecznych projektu dokumentów, o których mowa w pkt a i b wraz z przygotowaniem dokumentacji podlegającej publikacji, (w tym m.in. obecność i moderowanie podczas spotkań z mieszkańcami, odpowiedzialność za redakcję odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez interesariuszy, opracowanie rekomendacji dotyczących wprowadzenia zmian do projektu GPR po przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz uzyskaniu opinii organów administracji publicznej i innych podmiotów.),
 4. przeprowadzenie procesu opiniowania projektu dokumentu, o którym mowa w lit a i b,
 5. przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (o ile będzie to zasadne), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 6. przygotowanie projektu wystąpienia do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym o ocenę przeprowadzenia weryfikacji spełnienia przez przyjęty GPR wymogów dotyczących cech i elementów programów. W przypadku wskazania przez IZ RPO uwag, zastrzeżeń do przyjętego dokumentu GPR 2023+", Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności związanych z usunięciem wad opracowania i doprowadzeniem uchwały do wpisania jej do wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa pomorskiego, bez dodatkowego wynagrodzenia,
 7. przygotowanie projektu wystąpienia do IZ RPO o wpisanie „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarne 2023 — 2033" do wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa pomorskiego,
 8. przedstawienie rekomendacji dotyczących sposobu realizacji GPR w zakresie planowania przestrzennego, w tym dotyczącej propozycji zmian do studium oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 9. przedstawienie rekomendacji dotyczących Komitetu Rewitalizacji, tj. przygotowanie rekomendacji w zakresie zasad wyznaczenia składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji przy uwzględnieniu jego funkcji wyznaczonych w ustawie o rewitalizacji oraz zapewnieniu wyłaniania przez wyszczególnione w ustawie grupy interesariuszy ich przedstawicieli w sposób transparentny i zapewniający ich szeroki udział  oraz przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej i przeprowadzenie jej konsultacji,
 10. wyłonienia przez wyszczególnione w ustawie grupy interesariuszy ich przedstawicieli w sposób transparentny i zapewniający ich szeroki udział.
 1. Przedmiot umowy spełniać będzie następujące warunki:
 1. będzie zgodny z treścią ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
 2. będzie uwzględniał obowiązujący Lokalny Program Rewitalizacji, dążąc do zapewnienia kontynuacji, w możliwym zakresie, podejmowanych dotąd działań.
 1. Przedmiot umowy będzie realizowany w trzech  etapach:
 1. ETAP I - przeprowadzenie diagnozy na potrzeby opracowania GPR (wraz z przeprowadzeniem konsultacji) - zakończony przekazaniem zamawiającemu projektu uchwały dot. obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, który zostanie złożony do Rady Miejskiej w Czarnem i przedstawieniem założeń diagnozy na komisjach i sesji Rady Miejskiej. Wykonawca zwróci uwagę na występowanie negatywnych zjawisk - zgodnie z art. 9 ustawy o rewitalizacji, tj. w sferach: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno - funkcjonalnej,  technicznej.
 2. ETAP II - przygotowanie projektu GPR - zakończony przekazaniem projektu GPR oraz niezbędnych materiałów i projektów dokumentów na potrzeby procesu opiniowania GPR.
 3. ETAP III - przeprowadzenie konsultacji zakończonych przekazaniem projektu uchwały dot. przyjęcia GPR i projektu GPR, który zostanie złożony do Rady Miejskiej i przedstawienie założeń GPR na komisjach i sesji Rady Miejskiej.

II. Zakres prac objętych zamówieniem:

 1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do opracowania GPR w oparciu o strukturę rozdziałów oraz obligatoryjnych załączników do GPR, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, w tym:
 1. szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, obejmującą analizę negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1 oraz lokalnych potencjałów występujących na terenie tego obszaru;
 2. dokona opisu powiązań GPR z dokumentami strategicznymi gminy, takimi jak np. lokalny program rewitalizacji, strategia rozwoju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy strategia rozwiązywania problemów społecznych;
 3. dokona opisu wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji;
 4. określi cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk;
 5. dokona opisu przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym;
 6. określi mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
 7. określi szacunkowe ramy finansowe GPR wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych;
 8. dokona opisu struktury zarządzania realizacją GPR, ze wskazaniem kosztów tego zarządzania i ramowym harmonogramem realizacji Programu;
 9. określi system monitorowania i oceny GPR;
 10. wskaże, czy na obszarze rewitalizacji ma zostać ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji;
 11. wskaże sposób realizacji GPR w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego w tym:- wskazanie zakresu niezbędnych zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • wskazanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego koniecznych do uchwalenia albo zmiany,
 • w przypadku wskazania konieczności uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji, o którym mowa w art. 37f ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - wskazanie granic obszarów, dla których plan ten będzie procedowany łącznie z procedurą scaleń i podziałów nieruchomości, a także wytyczne w zakresie ustaleń tego planu,
 1. załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji sporządzony na mapie w skali co najmniej 1:5000 opracowanej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 2. podejmie wszystkie inne działania mające na celu prawidłowe wykonanie umowy.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do:
 1. współpracy z Zamawiającym, co oznacza udział przedstawiciela Wykonawcy w min. 4 spotkaniach w siedzibie Zamawiającego,
 2. przeprowadzenia konsultacji społecznych (przewidzianych w ustawie o rewitalizacji art. 6 ust. 3 pkt 1 i 2 i art. 7. ust 3.), w tym:

- konsultacje społeczne etapu diagnostycznego:

 • przeprowadzenie badania ankietowego (ankieta w formie elektronicznej i papierowej);
 • min. 2 spotkań informacyjnych z mieszkańcami, interesariuszami rewitalizacji;
 • przeprowadzenie min. 2 warsztatów diagnostycznych dla liderów społecznych, przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Czarne, Radnych, przedstawicieli gminnych instytucji, przedstawicieli środowiska biznesu, przedstawicieli środowiska organizacji pozarządowych, mieszkańców wraz z raportem podsumowującym,

- konsultacje społeczne wstępnego projektu GPR:

 • badanie ankietowe (ankieta w formie elektronicznej i papierowej);
 • min. 2 spotkania konsultacyjne z mieszkańcami;
 • co najmniej dwie wizje lokalne (spacer badawczy) na terenie gminy, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym;
 1. uzyskanie opinii i uzgodnień od podmiotów (wskazanych w art. 17 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o rewitalizacji) odnośnie projektu GPR, a w przypadku uwag naniesienie poprawek do dokumentu,
 2. wskazania granic obszaru/obszarów rewitalizacji wykonane na mapie w skali 1:5000, sporządzonej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej (mapy zostaną dostarczone przez Zamawiającego),
 3. przygotowania wniosku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zawierającego wskazanie granic tych obszarów wykonane na mapie w skali co najmniej 1:5000, sporządzonej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej wraz z diagnozą, potwierdzającą spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia oraz projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z uzasadnieniem,
 4. przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jako element warunkowy, uzależniony od uzgodnienia ze stosownymi organami), w przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca sporządzi Prognozę oddziaływania na środowisko projektu GPR, która powinna zawierać informacje zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) oraz powinna być zgodna z ustalonym przez organy zakresem opracowania przy czym Wykonawca zobowiązany będzie do uaktualnienia Prognozy oddziaływania na środowisko projektu GPR, zgodnie z ewentualnymi uwagami organów,
 5. przekazania kompletnego opracowania do uchwalenia, w tym przygotowania uzasadnienia projektu uchwały Rady Miejskiej,
 6. udziału w prezentacji założeń i celów GPR oraz gotowego dokumentu na posiedzeniu właściwych komisji oraz podczas sesji Rady Miejskiej,
 7. przygotowanie projektu wystąpienia do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym o ocenę przeprowadzenia weryfikacji spełnienia przez przyjęty GPR wymogów dotyczących cech i elementów programów. W przypadku wskazania przez IZ RPO uwag, zastrzeżeń do przyjętego dokumentu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarne 2023+", Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności związanych z usunięciem wad opracowania i doprowadzeniem uchwały do wpisania jej do wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa pomorskiego, bez dodatkowego wynagrodzenia.
 1. Przedmiot zamowienia ma spełniać będzie następujące warunki:
 1. będzie zgodny z treścią ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
 2. będzie uwzględniał obowiązujący Lokalny Program Rewitalizacji, dążąc do zapewnienia kontynuacji, w możliwym zakresie, podejmowanych dotąd działań.
 1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkaniach z radnymi Rady Miejskiej w Czarnem oraz podmiotami działającymi na obszarach zdegradowanych, a także prezentacji projektu Programu Rewitalizacji do uchwalenia na sesji Rady Miejskiej.
 2. Wszelkie dane potrzebne do opracowania dokumentacji mają zostać zebrane i przetworzone przez Wykonawcę.
 3. Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji dokumentacji i wykonania jej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa i Zamawiającego.
 4. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę
  i przekazana Zamawiającemu w 2 egzemplarzach. Kompletna dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia będzie przekazana Zamawiającemu także w formie cyfrowej edytowalnej.
 5. W przypadku konieczności uaktualnienia dokumentacji Wykonawca w terminie 7 dni, dostosuje ją do aktualnych wytycznych na polecenie Zamawiającego.
 6. Po zrealizowaniu zamówienia całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz
  z możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania, będą należały do Zamawiającego.
 7. Analiza i diagnoza, o których powinna obejmować swoim zakresem zarówno miasto Czarne jak i wszystkie sołectwa Gminy Czarne i opierać się na możliwie najnowszych dostępnych danych. W przypadku braku jakichkolwiek danych w określonym temacie Wykonawca będzie zobowiązany do ich zebrania we własnym zakresie.
 8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu ostateczny dokument diagnozy oraz GPR w pliku edytowalnym, w tym z zachowaną edytowalnością wykresów i ich danymi źródłowymi. Dokument powinien być uporządkowany pod względem wizualnym, tzn. formatowanie
  tekstu oraz rozwiązania graficzne (tabele, grafy, metryczki wskaźników - wg. wzoru zał. nr 5), mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) winny być zastosowane w sposób jednolity oraz powodujący, że dokumenty będą czytelne i przejrzyste.
 9. Wykonawca opracuje raport opisujący metodologię obliczania wskaźników oraz określający materiały źródłowe uwzględnione w sporządzonej diagnozie i GPR. Wykonawca przekaże raport w formie papierowej oraz edytowalnych plików Zamawiającemu najpóźniej 5 roboczych dni po opracowaniu projektu GPR.
 10. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania harmonogramu prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy z Zamawiającym.

 Kod CPV: 73200000 - 4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

  1. w zakresie Etapu I do 6 miesięcy od podpisania umowy,
  2. w zakresie Etapu II do 9 miesięcy od podpisania umowy,
  3. w zakresie Etapu III do 12 miesięcy od podpisania umowy.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU.

 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 1. Wiedza i doświadczenie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy:

  1. Wykonawca wykaże, że samodzielnie należycie zrealizował co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu od podstaw Gminnego Programu Rewitalizacji, dla miejscowości/gminy liczącej nie mniej niż 5000 mieszkańców i udokumentuje to, poprzez podanie ich wartości, przedmiotu opracowania, daty wykonania, nazwy podmiotu na rzecz którego usługa była wykonywana oraz załączy dokument potwierdzający należyte wykonanie zlecenia w postaci np. referencji lub informacji o wykonanym zadaniu podpisanej przez podmiot uprawniony. Potwierdzenie wykonania usługi Wykonawca dostarcza w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku kiedy wykonawca bazuje na współpracy z innym podmiotem w wybranym zakresie przedmiotu zamówienia, Wykonawcy dokonują potwierdzenia za zgodność z oryginałem tych dokumentów, które ich dotyczą,
  2. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej dwoma osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy i załączonych referencji.

 1. Potencjał techniczny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

V. Warunki wykluczenia.

   1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
   2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające                                w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia, w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
   1. W celu potwierdzenie powyższego, Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania oświadczenia zawartego w załączniku nr 6 do zapytania.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

 1. Wykonawca powinien określić cenę za wykonanie zamówienia na formularzu ofertowym,  który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Podstawą obliczenia ceny za przygotowanie GPR jest opis przedmiotu zamówienia.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ryczałtowej ceny ofertowej za realizację przedmiotu zamówienia na formularzu ofertowym.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

 1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a także koszty wszystkich usług, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.
 2. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
 3. Oferta winna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON,

- podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.

 1. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej;
 2. Jeżeli oferta, załączniki będą podpisane przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
 3. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

 1. Oferta powinna być złożona (do wyboru): za pośrednictwem poczty /za pośrednictwem kuriera/ osobiście do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Czarne lub przesłana na adres email:  zamowienia@czarne.pl do dnia 14 listopada 2022 r. do godz. 14:00.

- Za wiążącą uznaje się datę wpływu oferty.

 1. Ocena ofert zostanie dokonana w terminie do 7 dni.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie dostarczona treści zapytania ofertowego.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego.
 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://bip.czarne.pl w zakładce  Zamówienia publiczne poniżej 130.000.

VIII. OCENA OFERT.

 1. Cena - 60%.

Cena - punkty za kryterium cena oferty brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru:

CN

C =.................... x 100 x 60 %

Co

gdzie:

C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),

CN - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,

Co - oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

 1. doświadczenie wykonawcy w przygotowaniu GPR - 40%:

dwa opracowane dokumenty – 10 pkt.

trzy opracowane dokumenty – 20 pkt.

cztery opracowane dokumenty – 30 pkt.

pięć więcej opracowanych dokumentów – 40 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 1. Opis sposobu obliczania ceny:
   1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.
   2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem https://bip.czarne.pl/.

X. DODATKOWE INFORMACJE.

Dodatkowych informacji udziela Pan Arkadiusz Kubalewski pod numerem telefonu kom. 531686247 oraz adresem email: sekretarz@czarne.pl.

XI. POZOSTAŁE WARUNKI ZAMÓWIENIA.

 1. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot zamówienia nie naruszy praw osób trzecich i przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia, w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień zaproszenia na każdym etapie niniejszego postepowania, do ustalonego terminu składania ofert.
 3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez niego do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty, jeżeli cena złożonej oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do wyjaśnień treści złożonej oferty.
 5. Zamawiający informuje, że w przypadku zawarcia umowy na opracowanie dokumentu stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, dokument ten nie będzie wskazywał (zawierał) logo Wykonawcy ani jakiekolwiek innego oznaczenia Wykonawcy.
 6. Sposób porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym - drogą poczty elektronicznej na adres email: zamowienia@czarne.pl
 7. Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszym postępowaniem, a później z realizacją umowy, Zamawiający upoważnia Arkadiusza Kubalewskiego – sekretarza gminy.
 8. Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zaproszenia.
 10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę bez ponownej oceny ofert.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

  1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobeńczyk, kontakt: e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079 *;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XIV. ZAŁĄCZNIKI.

  1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1
  2. Wzór oświadczenia – załącznik nr 2
  3. Wzór wykazu usług – załącznik nr 3
  4. Wzór umowy – załącznik nr 4
  5. Wzór metryczki wskaźnika – załącznik nr 5
  6. Wzór oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – załącznik nr 6

 

BURMISTRZ CZARNEGO

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie Ofertowe GPR.pdf (PDF, 244KB) 2022-11-03 14:04:36 244KB 161 razy
2 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY.docx (DOCX, 18.KB) 2022-11-03 14:04:49 18.KB 131 razy
3 Załącznik Nr 2 Wzór oświadczenia.docx (DOCX, 14.KB) 2022-11-03 14:05:19 14.KB 117 razy
4 Załącznik Nr 3 Wykaz usług.docx (DOCX, 16.KB) 2022-11-03 14:05:31 16.KB 123 razy
5 Załącznik Nr 4 Projekt umowy.pdf (PDF, 199KB) 2022-11-03 14:05:42 199KB 126 razy
6 Załącznik Nr 5 Wzór metryczki wskaźnika.docx (DOCX, 13.KB) 2022-11-03 14:05:53 13.KB 132 razy
7 Załącznik Nr 6 Wzór oświadczenia.docx (DOCX, 16.KB) 2022-11-03 14:06:03 16.KB 127 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.pdf (PDF, 61.KB) 2022-11-16 13:52:29 61.KB 125 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Skiera 03-11-2022 14:04:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Kubalewski 03-11-2022
Ostatnia aktualizacja: Renata Skiera 16-11-2022 13:52:29