Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na usunięcie 28 szt. drzew wraz z wywozem karpin pozostałych po wycince drzew oraz zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna i uporządkowaniem terenu po wycince z terenu parku w m. Bińcze gm. Czarne dz. nr 169/1 wpisanego do rejestru zabytków decyzja z dnia 23.04.1996 r. nr PSOZ-I-5340/8/96, pozycja rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego A-1594.

          Czarne, 9 listopada 2022 r.

PPiZP.271.2.37.2022.JK

  Zapytanie ofertowe

dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł netto

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 0050.1.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

 

Zamawiający:

Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12

77-330 Czarne

NIP 843-15-29-525

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usunięciu 28 szt. drzew wraz z wywozem karpin pozostałych po wycince drzew oraz zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna i uporządkowaniem terenu po wycince zgodnie z wykazem i lokalizacją wskazaną w dokumentacji „Specjalistyczny przegląd drzewostanu parku historycznego w miejscowości Bińcze, gm. Czarne, dz. 169/1 autorstwa „Wenus” Agnieszka Niezabitowska, Konin- lipiec 2021 r. w m. Bińcze gm. Czarne dz. nr 169/1 wpisanej do rejestru zabytków decyzja z dnia 23.04.1996 r. nr PSOZ-I-5340/8/96, pozycja rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego A-1594 zgodnie z wykazem i  lokalizacją wskazaną w dokumentacji „Specjalistyczny przegląd drzewostanu parku historycznego w miejscowości Bińcze, gm. Czarne, dz. 169/1 autorstwa „Wenus” Agnieszka Niezabitowska, Konin- lipiec 2021 r.

Prace objęte przedmiotem zamówienia powinny zostać wykonane zgodnie z następującymi dokumentami:

- Decyzja nr ZND.5146.30.2022.KM Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11 marca 2022 r.

- Decyzja nr ZND.5146.29.2022.KM Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11 marca 2022 r.

- Specjalistyczny przegląd drzewostanu parku historycznego w miejscowości Bińcze, gm. Czarne, dz. 169/1 autorstwa „Wenus” Agnieszka Niezabitowska, Konin- lipiec 2021 r.

 1. Miejsce realizacji :

Teren parku w m. Bińcze gm. Czarne dz. nr 169/1 wpisanego do rejestru zabytków decyzja z dnia 23.04.1996 r. nr PSOZ-I-5340/8/96, pozycja rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego A-1594

 1. Wymagania dotyczące zasad realizacji przedmiotu zamówienia:
 1. Oświadczenie, że Wykonawca posiada ważną, opłaconą: polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca dysponuje co najmniej jedną z osób , która będzie uczestniczyła w wykonaniu przedmiotu zamówienia, jako odpowiedzialna za kierowanie przedmiotowymi pracami konserwatorskimi, która posiada kwalifikacje wskazane w art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840), tj. ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum, budynkach instytucji kultury. Prace o charakterze technicznym w zakresie o którym mowa w ust. 1. samodzielnie może wykonywać osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe  w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni albo przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury (kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia oraz potwierdzających prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przez co najmniej 9 miesięcy).
 1. Termin realizacji zamówienia: do 28 lutego 2023r.
 2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  Cena – 100%.
 3. Osoba do kontaktu: Joanna Kosowska  tel. (059) 83 32 078 wew. 24.
 4. W przypadku zainteresowania realizacją niniejszego zamówienia, zapraszam do przesłania pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@czarne.pl oferty lub w sekretariacie na załączonym druku oferta w terminie do dnia 21.11.2022 r.
 5. Postanowienia ogólne:
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
  2. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.

 

 

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz OFERTA
 2. Wzór umowy
 3. Klauzula informacyjna RODO

 

Czarne, dnia  22.11.2022 r.

PPiZP.271.2.37.2022                                                                  

Wszyscy uczestnicy postępowania

Strona internetowa Zamawiającego

Unieważnienie postępowania

              Gmina Czarne informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 0050.1.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych oraz zarządzenia Nr 0050.125.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych na wykonaniu specjalistycznego przeglądu drzewostanu na terenie działki nr 169/1 w miejscowości Bińcze – park historyczny wpisany do rejestru zabytków woj. Pomorskiego w dniu 23.04.1996r pod pozycją rejestru A-1594 oraz nadzoru inwestorskiego nad cięciami pielęgnacyjnymi drzew zakwalifikowanych do przycinki w czasie przeprowadzonego przeglądu.

            Zamawiający w zapytaniu ofertowym z dnia 09.11.2022 r. w pkt 8 Postanowienia ogólne, ppkt 1) zastrzegł sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zaproszenie ofertowe.pdf (PDF, 154KB) 2022-11-10 12:16:29 154KB 112 razy
2 Załącznik Nr 1 Formularz Oferta.doc (DOC, 52.KB) 2022-11-10 12:18:30 52.KB 116 razy
3 Załącznik Nr 2 Wzór umowy.pdf (PDF, 196KB) 2022-11-10 12:18:47 196KB 112 razy
4 Załącznik Nr 3 Klauzula RODO.pdf (PDF, 80.KB) 2022-11-10 12:18:58 80.KB 112 razy
5 Decyzja nr ZND.5146.29.2022.KM PWKZ z dnia 11 marca 2022 r..pdf (PDF, 1.3MB) 2022-11-10 12:19:08 1.3MB 117 razy
6 Decyzja nr ZND.5146.30.2022.KM PWKZ z dnia 11 marca 2022 r..pdf (PDF, 184KB) 2022-11-10 12:19:21 184KB 110 razy
7 Specjalistyczny przegląd drzewostanu w parku historycznego w m. Bińcze.pdf (PDF, 850KB) 2022-11-10 12:19:44 850KB 125 razy
Wynik postępowania
1 Unieważnienie postępowania.pdf (PDF, 264KB) 2022-11-23 08:15:43 264KB 128 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Skiera 10-11-2022 12:16:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Kosowska 09-11-2022
Ostatnia aktualizacja: Renata Skiera 23-11-2022 08:15:43