Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę węgla z dnia 23.11.2022r.

PPiZP.272.83.2022                                                                                                                                                                                                 Czarne, dnia 23.11.2022 r.

                                                                                       Strona internetowa Zamawiającego:

bip.czarne.pl

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Zamawiający w terminie 7 dni od dnia udzielenia zamówienia na dostawę węgla, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o udzieleniu tego zamówienia, w której podaje:

  1. Nazwę (firmę) i adres siedziby Zamawiającego: Gmina Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne.
  2. Datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną: Dnia 17 listopada 2022 roku w Czarnem.
  3. Opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług: Zgodnie z zawartą w dniu 17.11.2022r. umową nr 272.83.2022, §1 Przedmiot umowy:

„1. Zamawiający jest finalnym nabywcą paliwa stałego (węgla), który na podstawie art. 163e ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143 z późn. zm.) będzie dokonywał zwolnionej od akcyzy preferencyjnej sprzedaży na rzecz uprawnionej osoby fizycznej w gospodarstwie domowym, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstwa domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236 – dalej: u.z.p.p.s.d.g.d.).

2. Zamawiający wystawia fakturę na rzecz osoby fizycznej, na podstawie umowy podpisanej z osobą fizyczną uprawnioną do zakupu paliwa stałego po preferencyjnej cenie i po dokonaniu przez osobę fizyczną wpłaty na rachunek bankowy Zmawiającego wskazany na fakturze.

3. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dystrybucji paliwa stałego, w tym:

1) odbioru paliwa stałego od podmiotu wprowadzającego do obrotu, z którym Zamawiający zawarł umowę na podstawie art. 3 u.z.p.p.s.d.g.d., zgodnie ze sposobem, warunkami i terminami odbioru określonymi w tejże umowie;

2) składowania paliwa stałego na warunkach określonych niniejszą umową, przy tym Wykonawca oświadcza, że posiada: a) utwardzony plac, b) teren ogrodzony oraz monitorowany, c) dostęp do zalegalizowanej wagi samochodowej, d) dostęp do ładowarki do załadunku węgla;

3) wydawania paliwa stałego uprawnionym nabywcom, wskazanym przez Zamawiającego, w ilości i okresie zgodnie z art. 8 ust. 2 u.z.p.p.s.d.g.d., na podstawie wystawionej przez Zamawiającego faktury wraz z potwierdzeniem przelewu od uprawnionego nabywcy węgla (osoby fizycznej) na rzecz Zamawiającego;

4) składowania węgla w sposób zgodny z właściwościami tego rodzaju towarów oraz pozwalający na odróżnienie dystrybuowanego w ramach Umowy węgla kamiennego od węgla kamiennego pochodzącego od innych sprzedawców oraz rozróżnienie takiego węgla kamiennego według poszczególnych sortymentów.;

5) dostarczenia węgla uprawnionej osobie fizycznej, o której mowa w ust. 1 na jej wyraźne życzenie i pod wskazany przez nią adres, na warunkach odrębnej umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą   a uprawnioną osobą fizyczną;

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przepisami prawa oraz swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem.

5. Wybór Wykonawcy do realizacji dystrybucji paliwa stałego odbył się z wyłączeniem stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, z podaniem informacji o udzieleniu zamówienia umieszczonym w BIP, zgodnie z art. 6 u.z.p.p.s.d.g.d.”

  1. Cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia:

Łączna cena za wykonaną usługę związaną z czynnościami wykonywanymi na rzecz Zamawiającego wynosi: wartość brutto 400 zł (słownie: czterysta złotych) od dystrybucji jednej tony paliwa stałego.

  1. Wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych: Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych: „1. Do zamówień udzielanych w celu realizacji zadań określonych w przepisach niniejszej ustawy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185).”.
  2. Nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa: „KAPOST” Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, ul. Parkowa 6.

Burmistrz Czarnego

   /-/ Piotr Zabrocki

Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia
1 Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę węgla.pdf (PDF, 507KB) 2022-11-23 09:14:18 507KB 110 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Skiera 23-11-2022 09:14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Skiera 23-11-2022
Ostatnia aktualizacja: Renata Skiera 23-11-2022 09:14:18