Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego dotyczące; świadczenia usług opiekuńczych, świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w gminie Czarne, realizowanych w ramach projektu pn. "Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem                                           

Ul. Cicha 1/1

77-330 Czarne

Woj. Pomorskie

NIP: 8431618559

E-Mail: cwrid@czarne.pl

Telefon: 533-121-324

  CWRiD 2.306.2022. OP                Czarne, dnia 08.12.2022 r.

 

Zapytanie ofertowe

 

W  celu rozeznania cen rynkowych i prawidłowego oszacowania kosztów, zwracamy się z prośbą o przesłanie kalkulacji cenowej dotyczącej  przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym. 
 I Opis przedmiotu.

 1. Zadanie projektu pn. „Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” - świadczenie usług opiekuńczych, świadczenie usług opieki wytchnieniowej, świadczenie usługi- asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

 2. Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu-„Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” dofinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, RPPM.06.02.02-22-0071/20, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój usług społecznych.

 3. Zakres rzeczowy zamówienia:

 1. Część I zamówienia: Świadczenie usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania. Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: 2h/dziennie (pon-pt). Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz 10 podopiecznych od 01.01.2023r. do 28.02.2023 r. Szacuje się aby zatrudniono 3 opiekunki do wykonania zadania.

 

Wymagania niezbędne osób bezpośrednio wykonujących usługę:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej lub innych państw;

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;

 4. posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków;

 5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie pracy na ww. stanowisku;

 6. posiadanie wykształcenia minimum podstawowego;

 7. posiadanie doświadczenia w zawodzie opiekunki/opiekuna środowiskowej/ego.

 

 1. Część II zamówienia: świadczenie usług opieki wytchnieniowej. Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 20h/miesiąc. Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz 5 podopiecznych od 01.01.2023r. do 28.02.2023 r.-szacuje się zatrudnienie 3 opiekunek do wykonania zadania.

 

 

Wymagania niezbędne osób bezpośrednio wykonujących usługę:

 1. posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej;

 2. posiadanie wykształcenia co najmniej średniego oraz minimum rocznego, udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

 1. Część III zamówienia: świadczenie usługi- asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 30h/miesiąc. Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz 5 podopiecznych od 01.01.2023r. do 28.02.2023 r.. Do wykonania zadania należy zatrudnić 5 asystentów.

 

Wymagania niezbędne. Usługi asystenta mogą świadczyć osoby posiadające:

 1. dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

 2. wykształcenie co najmniej średnie oraz minimum roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

 1. Zakres usług obejmuje w szczególności:

 1. Część I zamówienia- Świadczenie usługi opiekuńczej dla osób niesamodzielnych i pomoc uczestnikom projektu w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, w tym żywieniowych, opiekę higieniczną, pielęgnację poprzez m. in.: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się); opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji); pielęgnacje zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej; Zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).

 2. Część II zamówienia - sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią, stałą i długotrwałą opiekę nad tymi osobami na terenie Miasta i Gminy Czarne.

 3. Część III zamówienia - Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w: wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika projektu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.); wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne; zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Projektu przy ich realizacji; asystowaniu w załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów); towarzyszeniu osobie niepełnosprawnej w czynnościach wspierających proces leczenia tj. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych, pomoc w zakupie leków; podtrzymywaniu uczestniczenia osoby niepełnosprawnej w życiu rodzinnym (w tym inspirowaniu jej do współpracy z członkami rodziny); wspomaganiu kształtowania właściwych relacji osoby niepełnosprawnej z innymi, w szczególności z osobami z bezpośredniego otoczenia i ze środowiska lokalnego, nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

 1. Miejsce świadczenia usługi: usługi świadczone w miejscu zamieszkania Uczestników Projektu – na terenie Miasta i Gminy Czarne. Usługi są świadczona w miejscu pobytu osoby potrzebującej wsparcia z uwzględnieniem bliskiego otoczenia.

II Termin wykonania zadania.

Rozpoczęcie: 01 stycznia 2023 r., Zakończenie: 28 lutego 2023 r.

Prosimy o podanie łącznego kosztu brutto. W wycenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Kalkulację cenową prosimy kierować na adres mailowy: cwrid@czarne.pl. lub na adres Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem ul. Cicha 1/1, 77-330 Czarne do dnia 16 grudnia 2022 r. do godziny 12:00 Załączając formularz  ofertowy z szacowania cen - załącznik nr 1.

Informujemy, iż rozeznanie cenowe stanowi element analizy rynku i nie jest zamówieniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a otrzymane od Państwa oferty nie powodują żadnych zobowiązań, jednakże Państwa kalkulacja jest istotnym elementem mającym wpływ na czynności przygotowawcze przedmiotowego postępowania w ramach projektu. Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 

Krzysztof Mazurek

Kierownik CWRiD w Czarnem

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 1.4MB) 2022-12-08 11:46:07 1.4MB 122 razy
2 Formularz ofertowy CWRiD 2.306.2022.OP.doc (DOC, 40.KB) 2022-12-08 11:46:54 40.KB 123 razy
Wynik postępowania
1 Informacja.pdf (PDF, 190KB) 2022-12-27 12:33:43 190KB 121 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Mazurek 08-12-2022 11:44:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Mazurek 08-12-2022
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Mazurek 27-12-2022 12:33:43