Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych pn: Edukacja cyfrowa dla urzędników projektu grantowego pn. "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

PPiZP.271.2.1.2023.RS                                                                                                                                                                                        Czarne, dnia 20.01.2023r.

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty netto 130 000 zł

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne

NIP 843-15-29-525

REGON 770979476

tel. 59 83 32 079

e-mail: zamowienia@czarne.pl

 1. Określenie trybu zamówienia.

Niniejsze postępowanie jest o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty netto 130.000 zł prowadzone w formie zapytania ofertowego.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 1. Przedmiotem zamówienia jest edukacja cyfrowa dla urzędników projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
 2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części i dopuszcza możliwość składania ofert na dowolną ilość części:
 3. Część 1: Szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników Zamawiającego. Wymagania wobec szkolenia:

 1. Czas trwania szkolenia: min. 8 godz. dydaktycznych.
 2. Liczba osób: 36 osób.
 3. Zakres szkolenia obejmuje min. następujące zagadnienia:
  1. Sesja wprowadzająca w tematykę bezpieczeństwa, obejmująca kluczowe cyberzagrożenia dla organizacji, przykłady ataków oraz ich konsekwencje, a także najważniejsze zasady bezpieczeństwa z punktu widzenia użytkowników komputera.
  2. Szkolenie z zakresu różnych zagrożeń prowadzone w formie warsztatów/gry edukacyjnej.
  3. W ramach warsztatów uczestnicy powinni poznać następujące zagadnienia:
 • Poprawne zachowania w kluczowych obszarach cyberbezpieczeństwa tj. rozpoznawanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa.
 • Złośliwe oprogramowanie.
 • Zasady bezpieczeństwa pracy zdalnej.
 • Ochrona przed atakami typu phising.
 • Bezpieczeństwo haseł i uwierzytelniania.
 • Bezpieczeństwo informacji.
 • Ataki z wykorzystaniem technik inżynierii społecznej.
 • Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych.
  1. Sesja podsumowująca najważniejsze zasady bezpieczeństwa, obejmująca wymianę doświadczeń oraz omówienie kluczowych wniosków wyciągniętych ze szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu pracy w organizacji uczestników szkolenia. Szkolenie prowadzone w formie warsztatów stacjonarnych w siedzibie Zamawiającego, zakończone wydaniem certyfikatu.
 1. Część 2: Szkolenia stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania.

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania szkolenia z oprogramowania biurowego MS Office – (poziom średniozaawansowany).

 1. Szkolenie dla 8 osób. m Czas trwania: minimum 3 godziny zegarowe.
 2. Szkolenie o charakterze warsztatowym, przeprowadzone stacjonarne w siedzibie Zamawiającego.
 3. Wykonawca dostarczy sprzęt dla każdego uczestnika, na którym zostanie przeprowadzone szkolenie.
 4. W szkoleniu weźmie udział 8 pracowników urzędu, którzy pracują na co dzień w programie Microsoft, a wykonywane przez nich zadania zawodowe wymagają usprawnienia i zautomatyzowania pracy z edytorem tekstu.
 5. Szkolenie obejmuje zagadnienia dot. najczęściej używanych w pracy biurowej funkcji programu MS Office, których umiejętne wykorzystanie umożliwia wprowadzenie wysokiego stopnia automatyzacji i znaczną poprawę efektywności pracy przy tworzeniu, edycji i wydruku dokumentów.
 6. Po zakończeniu udziału w szkoleniu uczestnik będzie m.in.:
 1. posiadał wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia zaawansowanych dokumentów,
 2. profesjonalnego formatowania tekstu i wzbogacania go w elementy graficzne,
 3. tworzenia korespondencji seryjnej,
 4. dostosowywania edytora do swoich potrzeb,
 5. grupowej pracy na dokumencie,
 6. zarządzania stworzonymi dokumentami oraz poprawnego ich zabezpieczania.

Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV):

80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe, 80500000-9 usługi szkoleniowe.

 1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 60 dni od dnia podpisania umowy.

 

 1. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert dla każdej z części przedmiotu zamówienia na podstawie kryterium: Cena – 100%.

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu Oferta.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Oferty otrzymają, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, ilość punktów obliczone na podstawie wzoru: „C” = Najniższa oferowana cena oferty/ Cena badanej oferty x 100.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej bip.czarne.pl.

 1. Sposób i termin złożenia oferty.
 1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie można składać w formie:

elektronicznej podpisanej przez Wykonawcę na załączonym druku oferta, na adres e-mail: zamowienia@czarne.pl, w terminie do dnia 26.01.2023 r. do godziny 13:00.

 1. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.

 

 1. Osoby do kontaktu:

Renata Skiera, tel. (059) 83 32 078 wew. 24, w dniach: od poniedziałku do czwartku od 7:00 do 15:00, a w piątek od 7:00 do 14:00.

Wszelka korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: zmowienia@czarne.pl.

 1. Termin związania ofertą.
  1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobeńczyk, kontakt: e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079 *;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 1. Postanowienia ogólne:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 2. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz oferty
 2. Projekt umowy

 

PPiZP.271.2.1.2023.RS                                                                                                                                                                       Czarne, dnia 27.01.2023r.                                                                        

Strona internetowa Zamawiającego

             Gmina Czarne informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130.000 zł pn: Edukacja cyfrowa dla urzędników projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VRozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, w terminie przewidzianym w zapytaniu ofertowym wpłynęły n/w oferty:

Nr oferty

 

Nazwa i adres firmy

 

Cena oferty brutto

Część 1 (cyberbezpieczeństwo)

Cena oferty brutto

Część 2

(oprogramowania biurowe)

1.

ZESPÓŁ BUSINESS MASTERS
Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz 
ul. Grabowa 8, 95-200 Pabianice

 

2.998,00 zł

 

1.898,00 zł

2.

Mark Data Protection

Marek Czechowski

ul. Magnoliowa 9, 83-031 Kleszczewko

 

1.574,40 zł

 

------

3.

Europejska Akademia Handlu

i Przedsiębiorczości Robert Staluszka

ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wlkp.

 

2.500,00 zł

 

1.500,00 zł

4.

Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR Dorota Wierzgała

ul. Klonowa 8, 86-065 Łochowo

 

5.328,00 zł

 

1.904,00 zł

5.

NT GROUP Systemy

Informatyczne Sp. z o.o.

ul. Pomorska 65, 90-218 Łódź

 

4.428,00 zł

 

4.059,00 zł

6.

MAIK GROUP Artur Maik

Podstrobów 6a, 96-115 Nowy Kawęczyn

2.890,00 zł

1.490,00 zł

7.

Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz

ul. Emilli Plater 1a/53, 05-500 Piaseczno

3.240,00 zł

2.320,00 zł

8.

Stowarzyszenie Wspierania Nauki,
Nowych Technologii 
i Przedsiębiorczości
ul. Jodłowa 30, 84-240 Reda

 

1.870,00 zł

 

------

9.

Suntools Marcin Szymankiewicz

ul. Adamanisa 12, 60-177 Poznań

11.436,00 zł

------

10.

Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań

5.880,00 zł

------

11.

ENTERPRESS Marzena Żurek
ul. Walerego Sławka 17/23
30-633 Kraków

2.500,00 zł

2.100,00 zł

 

Burmistrz Czarnego

/-/ Piotr Zabrocki

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 1.0MB) 2023-01-20 12:42:46 1.0MB 165 razy
2 Załącznik Nr 1 Oferta.docx (DOCX, 90.KB) 2023-01-20 12:43:02 90.KB 116 razy
3 Załącznik nr 2 Projekt umowy.docx (DOCX, 129KB) 2023-01-20 12:43:12 129KB 108 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 117KB) 2023-01-27 10:28:48 117KB 112 razy
Wynik postępowania
1 Wybór oferty.pdf (PDF, 97.KB) 2023-02-06 07:58:23 97.KB 103 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Skiera 20-01-2023 12:42:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Skiera 20-01-2023
Ostatnia aktualizacja: Renata Skiera 06-02-2023 07:58:23