Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych pn: Jednorazowy zakup i dostawa papieru ksero do urządzeń drukujących i kserujących dla jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Czarne.

PPiZP.271.2.2.2023.RS                                                                                                                                                                                          Czarne, dnia 25.01.2023r.

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty netto 130 000 zł.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne

NIP 843-15-29-525; REGON 770979476

tel. 59 83 32 079

e-mail: zamowienia@czarne.pl

 

 1. Określenie trybu zamówienia.

Niniejsze postępowanie jest o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty netto 130.000 zł prowadzone w formie zapytania ofertowego.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowy zakup i dostawa papieru ksero do urządzeń drukujących i kserujących dla jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Czarne:
 1. Urzędu Miasta i Gminy Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, papier ksero A4 biały, gramatura min. 80 g/m2, białość min. 146 CIE, ryza 500 kartek – 600 ryz,
 2. Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie, Krzemieniewo 16, 77-330 Czarne, papier ksero A4 biały, gramatura min. 80 g/m2, białość min. 146 CIE, ryza 500 kartek – 25 ryz,
 3. Szkoły Podstawowej w Wyczechach, Wyczechy 29, 77-330 Czarne, papier ksero A4 biały, gramatura min. 80 g/m2, białość min. 146 CIE, ryza 500 kartek – 40 ryz,
 4. Szkoły Podstawowej im Danuty Siedzikówny ps Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4, 77-330 Czarne, papier ksero A4 biały, gramatura min. 80 g/m2, białość min. 146 CIE, ryza 500 kartek – 250 ryz,
 5. Przedszkole Gminne w Czarnem, ul. Parkowa 7, 77-330 Czarne, papier ksero A4 biały, gramatura min. 80 g/m2, białość min. 146 CIE, ryza 500 kartek – 200 ryz,
 6. Gminny Żłobek w Czarnem, ul. Wojska Polskiego 1, 77-330 Czarne, papier ksero A4 biały, gramatura min. 80 g/m2, białość min. 146 CIE, ryza 500 kartek – 20 ryz,
 7. Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem, ul. Kolejowa 14, 77-330 Czarne, papier ksero A4 biały, gramatura min. 80 g/m2, białość min. 146 CIE, ryza 500 kartek – 100 ryz,
 8. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem, ul. Leśna 4, 77-330 Czarne, papier ksero A4 biały, gramatura min. 80 g/m2, białość min. 146 CIE, ryza 500 kartek – 200 ryz,
 9. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Czarnem, ul. Kościuszki 42, 77-330 Czarne, papier ksero A4 biały, gramatura min. 80 g/m2, białość min. 146 CIE, ryza 500 kartek – 100 ryz,
 10. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne spółka z o.o. w Czarnem, ul. Aleja Zwycięzców 1C, 77-330 Czarne, papier ksero A4 biały, gramatura min. 80 g/m2, białość min. 146 CIE, ryza 500 kartek – 130 ryz.
 1. Papier będzie miał zastosowanie w urządzeniach biurowych do kopiowania kserograficznego, drukowania laserowego i drukowania atramentowego, musi mieć możliwość obustronnego wkładania do urządzenia biurowego tzn. papier bez zaznaczonej strony wierzchniej.
 2. Wykonawca dostarczy zamówiony papier, swoim transportem, dostawa może być zrealizowana jedynie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 2 dni wcześniej o planowanym terminie dostawy.
 3. Jednorazowa dostawa wraz z wniesieniem pod wskazane miejsca i adresy podane w pkt 1.
 4. Faktury zostaną wystawione odrębnie na:
 1. Gmina Czarne – Urząd Miasta i Gminy Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, NIP 843-15-29-525.
 2. Nabywca: Gmina Czarne – Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, NIP 843-15-29-525.

Odbiorca: Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie, Krzemieniewo 16, 77-330 Czarne.

 1. Nabywca: Gmina Czarne – Szkoła Podstawowa w Wyczechach, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, NIP 843-15-29-525.

Odbiorca: Szkoła Podstawowa w Wyczechach, Wyczechy 29, 77-330 Czarne.

 1. Nabywca: Gmina Czarne – Szkoła Podstawowa im Danuty Siedzikówny ps Inka w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, NIP 843-15-29-525.

Odbiorca: Szkoła Podstawowa im Danuty Siedzikówny ps Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4, 77-330 Czarne.

 1. Nabywca: Gmina Czarne – Przedszkole Gminne w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, NIP 843-15-29-525.

Odbiorca: Przedszkole Gminne w Czarnem, ul. Parkowa 7, 77-330 Czarne.

 1. Nabywca: Gmina Czarne – Gminny Żłobek w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, NIP 843-15-29-525.

Odbiorca: Gminny Żłobek w Czarnem, ul. Wojska Polskiego 1, 77-330 Czarne.

 1. Nabywca: Gmina Czarne – Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, NIP 843-15-29-525.

Odbiorca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem, ul. Leśna 4, 77-330 Czarne.

 1. Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem, ul. Kolejowa 14, 77-330 Czarne, NIP 843-000-28-79.  
 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Czarnem, ul. Kościuszki 42, 77-330 Czarne, NIP 843-15-01-314.
 3. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne spółka z o.o. w Czarnem, ul. Aleja Zwycięzców 1C, 77-330 Czarne, NIP 843-14-83-533.

Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV):

30197644-2 – papier kserograficzny; 30197630-1 – papier do drukowania

 1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 28 lutego 2023r.

 1. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: Cena – 100%.

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu Oferta.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Oferty otrzymają, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, ilość punktów obliczone na podstawie wzoru: „C” = Najniższa oferowana cena oferty/ Cena badanej oferty x 100.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej bip.czarne.pl.

 

 1. Sposób i termin złożenia oferty.
 1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie można składać w formie: elektronicznej podpisanej przez Wykonawcę na załączonym druku oferta, na adres e-mail: zamowienia@czarne.pl, w terminie do dnia 01.02.2023 r. do godziny 14:00.
 2. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.

 

 1. Osoby do kontaktu:
 1. Renata Skiera, tel. (059) 83 32 078 wew. 24, w dniach: od poniedziałku do czwartku od 7:00 do 15:00, a w piątek od 7:00 do 14:00.
 2. Wszelka korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: zmowienia@czarne.pl.

 

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobeńczyk, kontakt: e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079*;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 1. Postanowienia ogólne:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 2. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.

 

Załącznik do zapytania ofertowego: Formularz Oferta.

 

 

                                               

PPiZP.271.2.2.2023.RS                                                                                                                                                                                         Czarne, dnia 02.02.2023r.                                                          

Strona internetowa Zamawiającego

 

             Gmina Czarne informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130.000 zł pn: Zakup i dostawa papieru ksero do urządzeń drukujących i kserujących dla jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Czarne, w terminie przewidzianym w zapytaniu ofertowym wpłynęły n/w oferty:

Nr oferty

 

Nazwa i adres firmy

 

Cena oferty brutto

1.

PROJEKT P.P.H.U. Haberko Marcin

ul. Batorego 66/2, 25-132 Kielce  

 

52.837,11 zł

2.

PARTNER PIK Sp. z o.o.

ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz

 

32.903,12 zł

3.

HURTOWNIA „OPTIM” Piotr Krupka

ul. Małopolska 26, 77-200 Miastko

 

50.998,95 zł

 

Burmistrz Czarnego

/-/ Piotr Zabrocki

                                           

        Czarne, dnia 13.02.2023r.

PPiZP.271.2.2.2023.RS                                                              

Strona internetowa Zamawiającego

Unieważnienie postępowania

              Gmina Czarne informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty netto 130 000 zł na zakup i dostawa papieru ksero do urządzeń drukujących i kserujących dla jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Czarne.

            Zamawiający w zapytaniu ofertowym z dnia 25.01.2023r. w punkcie IX Postanowienia ogólne, ppkt 1) zastrzegł sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

BURMISTRZ CZARNEGO

/-/ Piotr Zabrocki

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 1.4MB) 2023-01-26 09:34:24 1.4MB 128 razy
2 Formularz Ofertowy.doc (DOC, 89KB) 2023-01-26 09:35:05 89KB 120 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 90.KB) 2023-02-03 07:54:09 90.KB 109 razy
Wynik postępowania
1 Unieważnienie postępowania.pdf (PDF, 32.KB) 2023-02-13 10:33:03 32.KB 95 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Skiera 26-01-2023 09:34:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Skiera 25-01-2023
Ostatnia aktualizacja: Renata Skiera 13-02-2023 10:33:03