Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Gminy Czarne.

Czarne, 25 kwietnia  2023 r.

OŚ.271.2.10.2023 JK

Zapytanie ofertowe

I.  Zamawiający

GMINA CZARNE

ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne

NIP 843-15-29-525

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Czarne -edycja 2022 Zadanie będzie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

III. Warunki realizacji zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu   Gminy Czarne w zakresie:

1. odbioru wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem

Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do odbioru załadunku transportu  i unieszkodliwienia została określona wagowa przez Zamawiającego na około 120,000 Mg.

2. demontaż wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych ich załadunek, transport i unieszkodliwienie.

Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do demontażu, załadunku transportu  i unieszkodliwienia została określona wagowa przez Zamawiającego na około 100,000.Mg.

Ilość odpadów w pkt. 1 i 2 może ulec zmianie gdyż  zakres robót został dokonany na podstawie wniosków, deklaracji mieszkańców Gminy, zamierzających usunąć wyroby zawierające azbest ze swoich posesji. Obmiar zakresu robót był dokonany w oparciu o pomiar szacunkowy.

Wykonawca, po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego dwa wykazy nieruchomości, tj :

- nieruchomości na których będzie dokonywany odbioru wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest

- nieruchomości na których będzie dokonywany demontaż wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych ich załadunek, transport i unieszkodliwienie

-Wykonawca zobowiązany jest do:

- ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających  azbest z  właścicielem nieruchomości ,u którego mają być wykonywane prace.

-terminu odebrania  wyrobów zawierających  azbest, który powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości jednak nie dłuższy do dnia 31.08.2023r.

- do 30 czerwca 2023 r. przekazanie informacji zamawiającemu w formie harmonogramu  prac o ustalonym terminie  odebrania wyrobów zawierających  azbest z  właścicielem

-do 30 czerwca 2023 r. dostarczenie dokumentów potwierdzających zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu – zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649, zm,)

-po dokonanym demontażu lub/i odbiorze azbestu wraz  z ich unieszkodliwieniem, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginały kart przekazania odpadów na składowisko, potwierdzające ilość odebranych odpadów ( wagowo)

- dostarczenie dokumentacji fotograficznej nieruchomości przed i po zdemontowanych, zebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych płyt cementowo-azbestowych,

-dostarczenia oryginałów dwustronnie podpisanych protokołów odbioru prac  z poszczególnych miejsc usuwania wyrobów zawierających azbest,

 

IV. Termin wykonania zamówienia

do dnia 15 września 2023 r. prace odbiorowe, demontażowe i transportowe wraz z utylizacja azbestu,

do dnia 30 września 2023 r. dostarczeniem dokumentów rozliczeniowych

V. Wymagania od Wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.

VI. Wykaz wymaganych dokumentów

  1. druk oferty
  2. kopię polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy (wymóg na etapie składania ofert),
  3. kopię dokumentów potwierdzających uprawnienie Wykonawcy do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest.

VII. Opis kryteriów oceny oferty

Cena 100%

VIII. Termin składania ofert

do dnia 5.05.2023 r. do godz. 14.00

na adres lub w siedzibie Zamawiającego (budynek Urzędu Miasta i Gminy Czarne, ul  Moniuszki 12, 77-330 Czarne , woj. pomorskie, tel. 59 83 32 078, faks 59 83 32 353 ).


 Z dopiskiem na kopercie  dotyczy wykonania prac związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Czarne -edycja 2022

Zlecenie prac i realizacja umowy będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest uzależnione od pozyskania środków, tj. dofinansowania zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarne, przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Osobą upoważnioną do kontaktu z zamawiającym w przypadku udzielenia zamówienia jest : Joanna Kosowska, tel. 598332076 wew. 24 / 530767355

 

OŚ.271.2.10.2023JK                                                                         

Wszyscy uczestnicy postępowania

Strona internetowa Zamawiającego

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu oferty

              Gmina Czarne informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 25.04.2023 r. prowadzonego w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania na  wykonanie prac związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem   wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Czarne -edycja 2022. Zadanie będzie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  najkorzystniejszą cenowo ofertę złożył Wykonawca i wybrano do realizacji zamówienia
ECO- POL Spółka z o.o 86-120 Pruszcz, ul. Dworcowa 9 

Zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Cena brutto  demontaż  m2

Cena brutto- demontaż   Mg

Cena brutto transport m2

Cena brutto – transport Mg

 

1.

Logistyka Odpadów   Sp. z o.o.       ul Szklana 20, 43-300 Bielsko Biała  

----------------

1100,00 zł

------------------

1026,00 zł

 

2.

REVOL SP. Z O.O., ul Świętej Teresy 106/10 , 91-341 Łódź

12,95 zł

862,92 zł

10,79 zł

713,28 zł

3.

Imak  Krzysztof Szymczak                      ul. Norwida 11/14, 96- 100 Skierniewice

21,31 zł

1 128,59 zł

12,54 zł

696,59 zł

4.

P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski ul.  Kolejowa 28, 09-500 Gostynin

----------------

594,00 zł

------------------

496,80 zł

5.

ECO- POL Spółka z o.o 86-120 Pruszcz , ul. Dworcowa 9

8,94 zł

590,00 zł

7,42 zł

490,00zł

6.

Firma Usługowo Handlowa  Anna Zmuda Trzebiatowska, ul. Górna 17, 77-200 Miastko

15,45 zł

850,00 zł

10,91 zł

600,00 zł

Dziękujemy za złożenie ofert cenowych.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 943KB) 2023-04-25 14:36:30 943KB 102 razy
2 Formularz Ofertowy.docx (DOCX, 19.KB) 2023-04-25 14:37:03 19.KB 106 razy
3 Projekt umowy.doc (DOC, 62.KB) 2023-04-25 14:37:20 62.KB 96 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie wybór oferty.pdf (PDF, 75.KB) 2023-05-09 14:57:57 75.KB 91 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Skiera 25-04-2023 14:36:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Kosowska 25-04-2023
Ostatnia aktualizacja: Renata Skiera 09-05-2023 14:57:57